BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci trong C#. Đây là dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào. Trước khi vào viết chương trình, các bạn cần hiểu được dãy Fibonacci là gì đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... .

1. In dãy số Fibonacci sử dụng vòng lặp for trong C#

Đây là cách đơn giản nhất để in ra một dãy số Fibonacci. Nếu các bạn biết được thuật toán của nó thì sử dụng cách nào cũng có thể in ra được.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các bạn biết rằng dãy Fibonacci bao gồm các số mà số kế tiếp sẽ bằng hai số phía sau nó cộng lại. Vậy nên thuật toán cũng dựa vào đó để viết ra mà thôi.

nextNumber = number1 + number2;
number1 = number2;
number2 = nextNumber;

Để có thể in ra một dãy số thì ta sử dụng thêm vòng lặp for để lặp thuật toán đến một số nhất định nào đó. Số này có thể do người dùng nhập vào, khi đó ta sẽ có một dãy số Fibonacci từ 0 đến số mà người dùng nhập vào.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int firstNumber = 0, SecondNumber = 1, nextNumber, numberOfElements;
      Console.Write("Nhap vao so phan tu day Fibonacci ban muon in: ");
      numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (numberOfElements < 2)
      {
        Console.Write("Vui long nhap so phan tu lon hon 2: ");
      }
      else
      {
        //In so thu nhat va so thu 2
        Console.Write("Day Fibonacci: " +firstNumber + " " + SecondNumber + " ");
        //Su dung vong lap for de lap den so ma nguoi dung nhap vao
        for (int i = 2; i < numberOfElements; i++)
        {
          //ap dung thuat toan day Fibonacci
          nextNumber = firstNumber + SecondNumber;
          Console.Write(nextNumber + " ");
          firstNumber = SecondNumber;
          SecondNumber = nextNumber;
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 01 png

2. In dãy số Fibonacci sử dụng đệ quy trong C#

Trong chương trình này mình sẽ viết một hàm InFibonacci() để định nghĩa day Fibonacci. Sau đó gọi ở hàm main() và truyền tham số bắt đầu vào cho nó.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo hai biến number, numberOfElements (số phần tử trong dãy muốn in)
      int number = 0, numberOfElements;
      Console.Write("Nhap vao so phan tu day Fibonacci ban muon in: ");
      numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());
      //Su dung vong lap for de lap den so ma nguoi dung nhap vao
      Console.Write("Day Fibonacci: ");
      for (int i = 0; i < numberOfElements; i++)
      {
        //gọi hàm InFibonacci() với tham số truyền vào là number
        Console.Write(InFibonacci(number) + "\t");
        number++;
      }
      Console.ReadKey();
    }
    //viết hàm để trả về dãy Fibonacci
    static int InFibonacci(int num)
    {
      if (num == 0)
        return 0;
      else if (num == 1)
        return 1;
      else
        return (InFibonacci(num - 1) + InFibonacci(num - 2));
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 02 png

3. In số Fibonacci thứ n trong C#

Trong phần này mình sẽ sử dụng để quy để thực hiện in số Fibonacci thứ n, các bạn cùng xem nhé. Việc in số Fibonacci thứ n cũng tương tự như in dãy số Fibonacci.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo biến numberOfElements (số phần tử trong dãy muốn in)
      int numberOfElements;
      Console.Write("Nhap vao so phan tu day Fibonacci ban muon in: ");
      numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());
      //giảm số phần tử đi 1 vì chuỗi bắt đầu từ 0
      numberOfElements -= 1;
      //in số thứ numberOfElements trong dãy Fibonacci
      Console.Write($"So Fibonacci thu {numberOfElements + 1} la: {InFibonacci(numberOfElements)}");
      Console.ReadKey();
    }
    //viết hàm để trả về dãy Fibonacci
    static int InFibonacci(int num)
    {
      if (num == 0)
        return 0;
      else if (num == 1)
        return 1;
      else
        return (InFibonacci(num - 1) + InFibonacci(num - 2));
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 03 png

Trên đây là các chương trình in dãy số Fibonacci và in số Fibonacci thứ n. Ngoài các cách trên vẫn còn một số cách khác nữa, các bạn có thể tìm hiểu và thực hiện nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top