CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ. Nó thuộc nhóm Structural Design Pattern trong C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Adapter Design Pattern là gì? Cách triển khai nó trong C# và một vài ví dụ thực tế.

Adapter Design Pattern trong C# là gì?

Adapter Design Pattern hoạt động như một cầu nối giữa hai giao diện không tương thích. Pattern này liên quan đến một class duy nhất được gọi là adapter, chịu trách nhiệm giao tiếp giữa hai giao diện độc lập.

Vì vậy, nói một cách đơn giản, Adapter Design Pattern giúp hai giao diện không tương thích hoạt động cùng nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

adapter 01 png

Adapter Design Pattern bao gồm 4 thành phần như sau:

 • Client: Làm việc trực tiếp qua Target interface.
 • Target: Đây là một interface và nó cần được thực thi bởi Adapter. Chỉ có Client có thể thấy interface này.
 • Adapter: Có chức năng kết nối hai hệ thống không tương thích hoạt động cùng nhau.
 • Adaptee: Class này chứa chức năng mà ứng dụng yêu cầu, nhưng nó không tương thích với code client hiện có. Vì vây, nó yêu cầu một số điều chỉnh trước khi code client có thể sử dụng nó.

Ưu điểm và nhược điểm của Adapter Design Pattern trong C#

Trong phần này, mình sẽ đưa ra một số ưu điểm và nhược điểm trong quá trình sử dụng Adapter Design Pattern trong C#.

Ưu điểm của Adapter Desing Pattern:

 • Làm việc với adapter class mà không thay đổi dữ liệu bên trong adapter, điều này giúp thuận tiện cho việc mở rộng.
 • Có thể sử dụng adapter với các class con của adaptee.
 • Cho phép nhiều interface khác nhau giao tiếp với nhau

Nhược điểm của Adapter Design Pattern:

 • Tất cả các yêu cầu phải được thông qua adapter, điều này làm tốn thêm chi phí.
 • Làm tăng thêm độ phức tạp của code, vì phải tạo thêm interface và các class.
 • Dễ gây ra các exception.

Cách triển khai và ví dụ về Adapter Design Pattern trong C#

Trong phần này mình sẽ thực hiện triển khai Adapter Design Pattern thông qua một ví dụ dưới đây.

Bước 1: Tạo class Employee.

Trong class khởi tạo các thuộc tính bao gồm ID, Name, Designation, Salary. Và khởi tạo thêm một constructor Employee.

Employee.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AdapterDesignPattern
{
  public class Employee
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Designation { get; set; }
    public decimal Salary { get; set; }
    public Employee(int id, string name, string designation, decimal salary)
    {
      ID = id;
      Name = name;
      Designation = designation;
      Salary = salary;
    }
  }
}

Bước 2: Tạo Adaptee.

Class này có phương thức ProcessSalary() lấy danh sách nhân viên làm tham số đầu vào và xử lý tiền lương của từng nhân viên.

ThirdPartyBillingSystem.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AdapterDesignPattern
{
  public class ThirdPartyBillingSystem
  {
    public void ProcessSalary(List<Employee> listEmployee)
    {
      foreach (Employee employee in listEmployee)
      {
        Console.WriteLine("Rs." + employee.Salary + " muc luong duoc ghi cho tai khoan cua " + employee.Name);
      }
    }
  }
}

Bước 3: Tạo Target interface.

Class này định nghĩa phương thức ProcessCompanySalary() sẽ được thực thi bởi adaper.

ITarget.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AdapterDesignPattern
{
  public interface ITarget
  {
    void ProcessCompanySalary(string[,] employeesArray);
  }
}

Bước 4: Tạo Adapter.

Class này triển khai Target interface và cung cấp việc triển khai cho phương thức ProcessCompanySalary().

Phương thức ProcessCompanySalary() nhận thông tin nhân viên dưới dạng một mảng chuỗi. Sau đó chuyển đổi mảng chuỗi thành danh sách nhân viên và gọi phương thức ProcessSalary().

EmployeeAdapter.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AdapterDesignPattern
{
  public class EmployeeAdapter : ITarget
  {
    ThirdPartyBillingSystem thirdPartyBillingSystem = new ThirdPartyBillingSystem();

    public void ProcessCompanySalary(string[,] employeesArray)
    {
      string Id = null;
      string Name = null;
      string Designation = null;
      string Salary = null;
      List<Employee> listEmployee = new List<Employee>();
      for (int i = 0; i < employeesArray.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < employeesArray.GetLength(1); j++)
        {
          if (j == 0)
          {
            Id = employeesArray[i, j];
          }
          else if (j == 1)
          {
            Name = employeesArray[i, j];
          }
          else if (j == 2)
          {
            Designation = employeesArray[i, j];
          }
          else
          {
            Salary = employeesArray[i, j];
          }
        }
        listEmployee.Add(new Employee(Convert.ToInt32(Id), Name, Designation, Convert.ToDecimal(Salary)));
      }
      Console.WriteLine("Adapter chuyen doi mang Employee thanh danh sach Employee");
      Console.WriteLine("Sau do uy quyen cho he thong ThirdPartyBillingSystem de xu ly tien luong cua nhan vien\n");
      thirdPartyBillingSystem.ProcessSalary(listEmployee);
    }
  }
}

Bước 5: Xử lý trên hàm Main()

Tạo một instance của class EmployeeAdapter và gọi phương thức ProcessCompanySalary() bằng cách chuyển mảng chuỗi làm đối số.

Main
using System;

namespace AdapterDesignPattern
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[,] employeesArray = new string[5, 4]
      {
        {"101","John","SE","10000"},
        {"102","Smith","SE","20000"},
        {"103","Dev","SSE","30000"},
        {"104","Pam","SE","40000"},
        {"105","Sara","SSE","50000"}
      };

      ITarget target = new EmployeeAdapter();
      Console.WriteLine("He thong nhan su chuyen chuoi employee sang adapter\n");
      target.ProcessCompanySalary(employeesArray);

      Console.Write("\n------------------------------\n");
      Console.WriteLine("Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net");
      Console.Read();
    }
  }
}

Kết quả:

adapter 02 png

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Adapter Dessign Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ. Ở bài viết tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn Facade Design Pattern trong C#, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top