CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm xây dựng và hàm hủy trong c#

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 2 hàm đặc biệt trong c# đó là hàm xây dựng (Constructor) và hàm hủy (Destructor)

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm xây dựng

Trong C#, constructor là một phương thức đặc biệt được gọi tự động tại thời điểm đối tượng được tạo ra.

Mục đích của hàm xây dựng dùng để khởi tạo dữ liệu cho dữ liệu thành viên.

Constructor phải trùng tên với tên lớp và không có kiểu trả về kể cả kiểu void.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong c# có 2 loại hàm xây dựng đó là

 • Hàm xây dựng mặc nhiên
 • Hàm xây dựng có đối số

Hàm xây dựng mặc nhiên

Một constructor không có đối số được gọi là constructor mặc định. Nó được gọi tại thời điểm tạo đối tượng.

Nếu bạn không cung cấp hàm tạo cho lớp của mình, C# sẽ tạo một hàm theo mặc định để khởi tạo đối tượng và đặt các biến thành viên thành các giá trị mặc định tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của nó.

Mình sẽ liệt kê giá trị mặc định của một số kiểu dữ liệu hay sử dụng sau:

Kiểu dữ liệu Giá trị mặc định
bool false
float 0.0F
int 0
byte 0
decimal 0M
long 0L
char '\0'
Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int old;
    string name;
    double height;
    public People()
    {
      Console.WriteLine("Goi ham xay dung mac nhien");
      Console.WriteLine("Name" + name);
      Console.WriteLine("Old: " + old);
      Console.WriteLine("height: " + height);
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p = new People();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

cshaprp cons1 PNG

Lưu ý: nếu chúng ta không tạo bất kỳ hàm xây dựng nào thì chương trình sẽ tự tạo cho chúng ta hàm xây dựng mặc nhiên. Chúng ta chỉ có 1 cách duy nhất để khởi tạo đối tượng.

Hàm xây dựng có tham số

Một constructor có tham số được gọi là hàm xây dựng có tham số.

Nó được sử dụng để cung cấp các giá trị khác nhau cho các đối tượng riêng biệt

Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int old;
    string name;
    double height;
    public People()
    {
      Console.WriteLine("\n---Goi ham xay dung mac nhien---");
    }
    public People(int old, string name, double height)
    {
      Console.WriteLine("\n---Goi ham xay dung co 3 tham so---");
      this.old = old;
      this.name = name;
      this.height = height;
    }
    public People(int old, string name)
    {
      Console.WriteLine("\n---Goi ham xay dung co 2 tham so---");
      this.old = old;
      this.name = name;
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Old: " + old + ",\nName: " + name + ",\nHeight: " + height);
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p = new People();
      p.Show();
      People p1 = new People(20, "Nguyen Van A", 180);
      p1.Show();
      People p2 = new People(18, "Nguyen Van A");
      p2.Show();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

a PNG

Như vậy nếu chúng ta định nghĩa bao nhiêu hàm xây dựng, thì chúng ta chỉ có bao nhiêu cách khởi tạo đối tượng. Ở ví dụ trên, chúng ta chỉ định nghĩa 3 hàm xây dựng, vậy nên chúng ta chỉ có 3 cách khởi tạo đối tượng.

2. Hàm hủy

Một hàm hủy hoạt động ngược lại với hàm tạo, Nó phá hủy các đối tượng của các lớp. Nó chỉ có thể được định nghĩa một lần trong một lớp. Giống như các hàm xây dựng, hàm hủy được gọi tự động.

Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    public People()
    {
      Console.WriteLine("\n---Goi ham xay dung mac nhien---");
    }
    ~People()
    {
      Console.WriteLine("\n---Goi ham huy---");
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p = new People();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Điểm lưu ý:

 • Hàm hủy là duy nhất cho lớp của nó, tức là không thể có nhiều hơn một hàm hủy trong một lớp.
 • Hàm hủy không có kiểu trả về và có cùng tên với tên lớp
 • Hàm hủy được phân biệt với một hàm xây dựng vì ký hiệu ~trước tên của nó.
 • Hàm hủy không chấp nhận bất kỳ tham số nào và không được sửa đổi hàm hủy
 • Hàm hủy không thể được định nghĩa trong Cấu trúc. Hàm hủy chỉ được sử dụng với các lớp.
 • Hàm hủy không thể bị overloaded hoặc kế thừa. (overload là gì mình sẽ cùng tìm hiểu trong một bài khác)
 • Hàm hủy được gọi khi chương trình thoát.

Destructor được gọi là ngầm định bởi trình thu thập Rác .NET framework và do đó, chúng ta không cần quan tâm đến hàm hủy này làm gì.. :)

3. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu xong về hàm xây dựng và hàm hủy trong c# là gì rồi. 

Chúc các bạn hiểu và vận dụng tốt.

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top