PYTHON
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Python

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Python, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Python.

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Chuyên mục tổng hợp chủ đề học Python từ căn bản đến nâng cao, tại đây sẽ tổng hợp nhiều chủ đề như Python căn bản, Python nâng cao, tài liệu và khóa học Python.

Như các bạn biết, Python là ngôn ngữ lập trình tương đối dễ học và được sử dụng để xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, điểm mạnh của nó là tính cộng đồng, mã nguồn mở và cú pháp đơn giản giúp người chưa biết gì về lập trình dễ dàng tiếp cận.

Hiện nay việc làm về Python cũng tương đối phong phú, nhất là những công ty nước ngoài họ cần rất nhiều nhân lực Python, vì vậy hôm nay minh sẽ chia sẻ những kiến thức học Python miễn phí tại đây.

1PYTHON CĂN BẢN
Introduction
1 Hướng dẫn download và cài đặt python trên Window (Win 7 / Win 10)
2 Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python
3 Cách khai báo biến trong Python
4 Cách tạo comment trong Python
5 Các kiểu dữ liệu trong Python
6 Cách ép kiểu dữ liệu trong Python
7 Các toán tử trong Python
Flow Control
8 Câu lệnh if else trong python
9 Vòng lặp For trong Python
10 Vòng lặp While trong Python
11 Lệnh break và continue trong Python
12 Bài tập Python về lưu đồ thuật toán cơ bản
Functions
13 Cách dùng function trong Python
14 Hàm đệ quy trong Python
15 Hàm lambda trong Python
16 Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python
17 Bài tập Python: Thực hành tạo hàm trong Python
Datatypes
18 Kiểu dữ liệu number trong Python
19 Kiểu dữ liệu String trong Python
20 Kiểu List (mảng) trong Python
21 Kiểu dữ liệu Tuple trong Python
22 Kiểu dữ liệu Set trong Python
23 Dictionary trong Python: Kiểu dữ liệu từ điển
24 Exceptions trong Python, xử lý lỗi đơn giản
25 Bài tập Python: Thực hành với các kiểu dữ liệu
Object & Class
26 Module trong Python: Cách tạo và sử dụng Module có sẵn
27 Package trong Python: Có gì khác với module
28 Class trong Python (lập trình hướng đối tượng OOP)
29 Hàm khởi tạo trong Python, khi nào thì nên dùng?
30 Kế thừa trong Python
31 Giải thích đa kế thừa trong Python
32 Setter và Getter trong Python
33 Override trong Python (Ghi đè trong kế thừa)
34 Interface trong Python
35 Bài tập Python: Module / Object / Class
Advanced Topics
36 Iterators trong Python
37 Generator trong Python
38 Cách dùng list comprehension trong Python
39 Hàm closure trong Python
40 Higher Order Functions trong Python
41 Decorator trong Python
42 Xử lý file và thư mục trong Python
43 Sơ lược Date/Time trong Python
Bổ sung
44 Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí
45 Các câu hỏi thường gặp trong Python
46 Built-in Functions trong Python
47 Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python
48 Regular Expressions trong Python
2PYTHON NÂNG CAO
Công cụ
1 Anaconda là gì? Cài đặt Anaconda trên Windows - Linux - Mac OS
2 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Jupyter Notebook
3 Hướng dẫn cài đặt package Python với pip
Modules
4 Multiprocessing trong Python (xử lý đa tiến trình)
5 Xử lý MySQL trong Python (insert / update / delete / select)
6 Cách sử dụng Google Translator trong Python
7 Xử lý chuỗi JSON trong Python
8 Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên
Tham khảo
9 Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python
10 Ứng dụng quản lý sinh viên với MySQL và Python cơ bản
3DJANGO
11 Django là gì? Có nên sử dụng Django để làm website?
4MATPLOTLIB
5PANDAS
12 Tìm hiểu thư viện phân tích dữ liệu PANDAS trong Python
13 Pandas là gì? Cách cài đặt Pandas Python
14 Tìm hiểu Series, DataFrame và Index trong Pandas
15 Data Selection và Indexing trong Pandas
16 Xử lý dữ liệu trong Pandas
17 Hierarchical Indexing trong Pandas
18 Kết hợp các tập dữ liệu trong Pandas
19 Thống kê và phân nhóm dữ liệu trong Pandas
20 Pivot Tables trong Pandas
21 Xử lý văn bản trong Pandas
6NUMPY
22 Hướng dẫn cài đặt NumPy: Viết ứng dụng Hello World
23 Tạo mảng cơ bản với Numpy
24 Xử lý dữ liệu trên mảng cơ bản với Numpy
25 Tính toán trên mảng với NumPy
26 Xác suất và Thống kê với NumPy
27 Masks và Boolean Arrays trong NumPy
28 Fancy Indexing trong NumPy
29 Structured Array và RecordArrays trong NumPy
7PYTHON FUNCTION
Built-in Functions
Dictionary Methods
1 Hàm Dictionary clear() trong Python
2 Hàm Dictionary copy() trong Python
3 Hàm Dictionary fromkeys() trong Python
4 Hàm Dictionary get() trong Python
5 Hàm Dictionary items() trong Python
6 Hàm Dictionary keys() trong Python
List Methods
7 Hàm List append() trong Python
8 Hàm List extend() trong Python
9 Hàm List insert() trong Python
10 Hàm List remove() trong Python
11 Hàm List index() trong Python
12 Hàm List count() trong Python
13 Hàm List pop() trong Python
14 Hàm List reverse() trong Python
15 Hàm List sort() trong Python
16 Hàm List copy() trong Python
17 Hàm List clear() trong Python
Set Methods
18 Hàm Set remove() trong Python
19 Hàm Set add() trong Python
20 Hàm Set copy() trong Python
21 Hàm Set clear() trong Python
22 Hàm Set difference() trong Python
23 Hàm Set difference_update() trong Python
24 Hàm Set discard() trong Python
25 Hàm Set intersection() trong Python
26 Hàm Set intersection_update() trong Python
27 Hàm Set isdisjoint() trong Python
28 Hàm Set issubset() trong Python
29 Hàm Set issuperset() trong Python
30 Hàm Set pop() trong Python
31 Hàm Set symmetric_difference() trong Python
32 Hàm Set symmetric_difference_update() trong Python
33 Hàm Set union() trong Python
34 Hàm Set update() trong Python
String Methods
Tuple Methods
35 Hàm Tuple count() trong Python
36 Hàm Tuple index() trong Python
37 Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Bài xem nhiều

Top