PYTHON
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Python

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Python, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Python.

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Chuyên mục tổng hợp chủ đề học Python từ căn bản đến nâng cao, tại đây sẽ tổng hợp nhiều chủ đề như Python căn bản, Python nâng cao, tài liệu và khóa học Python.

Như các bạn biết, Python là ngôn ngữ lập trình tương đối dễ học và được sử dụng để xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, điểm mạnh của nó là tính cộng đồng, mã nguồn mở và cú pháp đơn giản giúp người chưa biết gì về lập trình dễ dàng tiếp cận.

Hiện nay việc làm về Python cũng tương đối phong phú, nhất là những công ty nước ngoài họ cần rất nhiều nhân lực Python, vì vậy hôm nay minh sẽ chia sẻ những kiến thức học Python miễn phí tại đây.

1PYTHON CĂN BẢN
Introduction
1 Hướng dẫn download và cài đặt python trên Window (Win 7 / Win 10)
2 Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python
3 Cách khai báo biến trong Python
4 Cách tạo comment trong Python
5 Các kiểu dữ liệu trong Python
6 Cách ép kiểu dữ liệu trong Python
7 Các toán tử trong Python
Flow Control
8 Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python
9 Bài tập Python: Vòng lặp trong Python
10 Câu lệnh if else trong python
11 Vòng lặp For trong Python
12 Vòng lặp While trong Python
13 Lệnh break và continue trong Python
14 Bài tập Python về lưu đồ thuật toán cơ bản
Functions
15 Hàm String format_map() trong Python
16 Bài tập Python: Hàm trong Python
17 Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python
18 Đối số hàm trong Python
19 Hàm String isalpha() trong Python
20 Hàm String isdecimal() trong Python
21 Hàm String isidentifier() trong Python
22 Hàm String islower() trong Python
23 Hàm String istitle() trong Python
24 Hàm String isupper() trong Python
25 Hàm String join() trong Python
26 Hàm String ljust() trong Python
27 Hàm String rjust() trong Python
28 Hàm String lower() trong Python
29 Hàm String upper() trong Python
30 Hàm String swapcase() trong Python
31 Hàm String lstrip() trong Python
32 Hàm String rstrip() trong Python
33 Hàm String maketrans() trong Python
34 Hàm String rpartition() trong Python
35 Hàm String translate() trong Python
36 Hàm String replace() trong Python
37 Hàm String rfind() trong Python
38 Hàm String rindex() trong Python
39 Hàm String split() trong Python
40 Hàm String rsplit() trong Python
41 Hàm String splitlines() trong Python
42 Hàm String startswith() trong Python
43 Hàm String title() trong Python
44 Hàm String zfill() trong Python
45 Cách dùng function trong Python
46 Hàm đệ quy trong Python
47 Hàm lambda trong Python
48 Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python
49 Bài tập Python: Thực hành tạo hàm trong Python
Datatypes
50 Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python
51 Kiểu dữ liệu và toán tử Boolean trong Python
52 Bài tập Python: Kiểm tra và xử lý dữ liệu Boolean
53 Lệnh Pass trong Python
54 Kiểu dữ liệu number trong Python
55 Kiểu dữ liệu String trong Python
56 Kiểu List (mảng) trong Python
57 Kiểu dữ liệu Tuple trong Python
58 Kiểu dữ liệu Set trong Python
59 Dictionary trong Python: Kiểu dữ liệu từ điển
60 Exceptions trong Python, xử lý lỗi đơn giản
61 Bài tập Python: Thực hành với các kiểu dữ liệu
Object & Class
62 Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python
63 Module trong Python: Cách tạo và sử dụng Module có sẵn
64 Package trong Python: Có gì khác với module
65 Class trong Python (lập trình hướng đối tượng OOP)
66 Hàm khởi tạo trong Python, khi nào thì nên dùng?
67 Kế thừa trong Python
68 Giải thích đa kế thừa trong Python
69 Setter và Getter trong Python
70 Override trong Python (Ghi đè trong kế thừa)
71 Interface trong Python
72 Bài tập Python: Module / Object / Class
Advanced Topics
73 Iterators trong Python
74 Generator trong Python
75 Cách dùng list comprehension trong Python
76 Hàm closure trong Python
77 Higher Order Functions trong Python
78 Decorator trong Python
79 Xử lý file và thư mục trong Python
80 Sơ lược Date/Time trong Python
Bổ sung
81 Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí
82 Các câu hỏi thường gặp trong Python
83 Built-in Functions trong Python
84 Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python
85 Regular Expressions trong Python
2PYTHON NÂNG CAO
Công cụ
1 Anaconda là gì? Cài đặt Anaconda trên Windows - Linux - Mac OS
2 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Jupyter Notebook
3 Hướng dẫn cài đặt package Python với pip
Modules
4 Bài tập Python: DateTime trong Python
5 Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python
6 TimeDelta trong Python
7 Bài tập Python: JSON trong Python
8 Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python
9 Multiprocessing trong Python (xử lý đa tiến trình)
10 Xử lý MySQL trong Python (insert / update / delete / select)
11 Cách sử dụng Google Translator trong Python
12 Xử lý chuỗi JSON trong Python
13 Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên
Tham khảo
14 Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python
15 Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python
16 Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2
17 Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python
18 Bài tập Python : Pandas trong Python
19 Phạm vi số float của Python
20 Ứng dụng quản lý sinh viên với MySQL và Python cơ bản
3DJANGO
21 Django là gì? Có nên sử dụng Django để làm website?
4MATPLOTLIB
22 Bài tập Python : Matplotlib trong Python
5PANDAS
23 Tìm hiểu thư viện phân tích dữ liệu PANDAS trong Python
24 Pandas là gì? Cách cài đặt Pandas Python
25 Tìm hiểu Series, DataFrame và Index trong Pandas
26 Data Selection và Indexing trong Pandas
27 Xử lý dữ liệu trong Pandas
28 Hierarchical Indexing trong Pandas
29 Kết hợp các tập dữ liệu trong Pandas
30 Thống kê và phân nhóm dữ liệu trong Pandas
31 Pivot Tables trong Pandas
32 Xử lý văn bản trong Pandas
6NUMPY
33 Bài tập Python: NumPy trong Python
34 Hướng dẫn cài đặt NumPy: Viết ứng dụng Hello World
35 Tạo mảng cơ bản với Numpy
36 Xử lý dữ liệu trên mảng cơ bản với Numpy
37 Tính toán trên mảng với NumPy
38 Xác suất và Thống kê với NumPy
39 Masks và Boolean Arrays trong NumPy
40 Fancy Indexing trong NumPy
41 Structured Array và RecordArrays trong NumPy
7PYTHON FUNCTION
Built-in Functions
Dictionary Methods
1 Hàm Dictionary popitem() trong Python
2 Hàm Dictionary setdefault() trong Python
3 Hàm Dictionary pop() trong Python
4 Hàm Dictionary values() trong Python
5 Hàm Dictionary update() trong Python
6 Bài tập Python: Dictionary trong Python
7 Hàm Dictionary clear() trong Python
8 Hàm Dictionary copy() trong Python
9 Hàm Dictionary fromkeys() trong Python
10 Hàm Dictionary get() trong Python
11 Hàm Dictionary items() trong Python
12 Hàm Dictionary keys() trong Python
List Methods
13 Bài tập Python: List trong Python
14 Hàm List append() trong Python
15 Hàm List extend() trong Python
16 Hàm List insert() trong Python
17 Hàm List remove() trong Python
18 Hàm List index() trong Python
19 Hàm List count() trong Python
20 Hàm List pop() trong Python
21 Hàm List reverse() trong Python
22 Hàm List sort() trong Python
23 Hàm List copy() trong Python
24 Hàm List clear() trong Python
Set Methods
25 Bài tập Python: Set trong Python
26 Hàm Set remove() trong Python
27 Hàm Set add() trong Python
28 Hàm Set copy() trong Python
29 Hàm Set clear() trong Python
30 Hàm Set difference() trong Python
31 Hàm Set difference_update() trong Python
32 Hàm Set discard() trong Python
33 Hàm Set intersection() trong Python
34 Hàm Set intersection_update() trong Python
35 Hàm Set isdisjoint() trong Python
36 Hàm Set issubset() trong Python
37 Hàm Set issuperset() trong Python
38 Hàm Set pop() trong Python
39 Hàm Set symmetric_difference() trong Python
40 Hàm Set symmetric_difference_update() trong Python
41 Hàm Set union() trong Python
42 Hàm Set update() trong Python
String Methods
43 Bài tập Python: Chuỗi trong Python
44 Hàm String capitalize() trong Python
45 Hàm String center() trong Python
46 Hàm String casefold() trong Python
47 Hàm String count() trong Python
48 Hàm String endswith() trong Python
49 Hàm String expandtabs() trong Python
50 Hàm String encode() trong Python
51 Hàm String find() trong Python
52 Hàm String format() trong Python
53 Hàm String index() trong Python
54 Hàm String isalnum() trong Python
55 Hàm String strip() trong Python
56 Hàm String partition() trong Python
Tuple Methods
57 Bài tập Python: Tuple trong Python
58 Hàm Tuple count() trong Python
59 Hàm Tuple index() trong Python
60 Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Bài xem nhiều

Top