BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm popitem() trong Python. Hàm này cho phép chúng ta lấy ra một cặp key-value từ từ điển và loại bỏ nó. Mình sẽ khám phá cú pháp của hàm popitem() cùng với một số ví dụ cơ bản và nâng cao để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1.Cú pháp của hàm popitem()

Cú pháp của hàm popitem() như sau:

dictionary.popitem()

Hàm popitem() không nhận bất kỳ đối số nào. Nó loại bỏ và trả về một cặp key-value từ từ điển. Lưu ý rằng, từ điển không theo thứ tự, vì vậy cặp key-value trả về có thể là bất kỳ cặp nào.

2. Ví dụ cơ bản hàm popitem()

Hãy xem một ví dụ cơ bản để hiểu cách sử dụng hàm popitem():

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

person = {'name': 'Hoa', 'age': 25, 'city': 'New York'}
item = person.popitem()
print(item)
print(person)

Kết quả đầu ra sẽ là:

('city', 'New York')
{'name': 'Hoa', 'age': 25}

Trong ví dụ trên, mình có một từ điển person chứa thông tin về tên, tuổi và thành phố của một người. Bằng cách gọi hàm popitem() trên từ điển person, chúng ta lấy ra một cặp key-value bất kỳ và loại bỏ nó khỏi từ điển. Kết quả trả về là cặp ('city', 'New York'), và từ điển person sẽ không chứa cặp này nữa.

3. Ví dụ nâng cao hàm popitem()

Hàm popitem() cũng cho phép mình sử dụng kết hợp với vòng lặp để duyệt qua tất cả các cặp key-value trong từ điển. Hãy xem một ví dụ nâng cao để thấy rõ điều này:

person = {'name': 'Hoa', 'age': 25, 'city': 'New York'}
while person:
    key, value = person.popitem()
    print(f'{key}: {value}')

Kết quả đầu ra sẽ là:

city: New York
age: 25
name: Hoa

Trong ví dụ này, mình sử dụng một vòng lặp while để duyệt qua từ điển person. Bằng cách gọi hàm popitem() trong vòng lặp,mình lấy ra từng cặp key-value và in chúng ra màn hình. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi không còn cặp key-value nào trong từ điển person.

Ta đã xem cú pháp của hàm, cùng với ví dụ cơ bản và nâng cao để hiểu cách sử dụng nó. Hàm popitem() là một công cụ hữu ích để lấy ra và loại bỏ các cặp key-value từ từ điển. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về hàm popitem() và cách áp dụng nó vào các tình huống thực tế trong lập trình Python. Cảm ơn bạn đã đọc!

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top