BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm pop() trong Python cho phép mình xóa cặp khóa-giá trị từ một từ điển và trả về giá trị tương ứng.Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm pop() trong từ điển Python, bao gồm cú pháp, ví dụ cơ bản và các tình huống sử dụng nâng cao.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm pop() trong Python

Hàm pop() được sử dụng để loại bỏ một cặp khóa-giá trị khỏi từ điển và trả về giá trị tương ứng của khóa đã xóa. Cú pháp chung của hàm pop() như sau:

dictionary.pop(key[, default])

Trong đó:

  • dictionary là từ điển mà mình đang làm việc.
  • key là khóa của cặp khóa-giá trị mà chúng ta muốn xóa.
  • default là giá trị mặc định sẽ được trả về nếu khóa không tồn tại trong từ điển (tùy chọn).

Ví dụ cơ bản về hàm pop()

Hãy xem một ví dụ đơn giản để hiểu rõ cách sử dụng hàm pop():

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Tạo một từ điển
my_dict = {'apple': 5, 'banana': 3, 'orange': 2}

# Xóa khóa 'apple' khỏi từ điển và lấy giá trị tương ứng
value = my_dict.pop('apple')

print(my_dict)
print(value)

Kết quả đầu ra sẽ là:

{'banana': 3, 'orange': 2}
5

Trong ví dụ trên, mình đã tạo một từ điển my_dict với ba cặp khóa-giá trị. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm pop() để xóa khóa 'apple' khỏi từ điển và lấy giá trị tương ứng (5). Kết quả là từ điển my_dict đã bị thay đổi và giá trị 'apple' đã được trả về.

Ví dụ nâng cao về hàm pop()

Hàm pop() cung cấp các tình huống sử dụng linh hoạt và hữu ích. Dưới đây là một số ví dụ:

Ví dụ 1: Xóa khóa không tồn tại và trả về giá trị mặc định:

my_dict = {'apple': 5, 'banana': 3}

value = my_dict.pop('orange', 0)

print(my_dict)
print(value)

Kết quả đầu ra:

{'apple': 5, 'banana': 3}
0

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm pop() để xóa khóa 'orange' khỏi từ điển. Vì 'orange' không tồn tại trong từ điển, giá trị mặc định 0 được trả về.

Ví dụ 2: Xóa và lấy cặp khóa-giá trị ngẫu nhiên:

import random

my_dict = {'apple': 5, 'banana': 3, 'orange': 2}

key, value = my_dict.popitem()

print(key)
print(value)
print(my_dict)

Kết quả đầu ra (có thể khác nhau do tính ngẫu nhiên):

orange
2
{'apple': 5, 'banana': 3}

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm popitem() để xóa một cặp khóa-giá trị ngẫu nhiên khỏi từ điển và trả về khóa và giá trị tương ứng.

Bằng cách sử dụng cú pháp đơn giản và linh hoạt của hàm pop(), mình có thể thực hiện nhiều tác vụ từ việc xóa khóa cụ thể cho đến xóa ngẫu nhiên và trả về giá trị mặc định. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn.Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Top