BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List pop() trong Python

Phương thức list.pop() dùng để xóa một phần tử được chỉ định ra khỏi danh sách, kết quả trả về của nó là phần tử bị loại bỏ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp List pop()

Cú pháp của phương thức này như sau:

list.pop(index)

Trong đó index là vị trí của phần tử bạn muốn xóa. Nếu giá trị index truyền vào không tồn tại trong list thì nó sẽ trả về lỗi IndexError: pop index out of range.

Nếu bạn không truyền index thì mặc định nó sẽ xóa phần tử cuối cùng của List.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về: Phương thức pop() sẽ trả về phần tử bị xóa.

2. Ví dụ List pop()

Ví dụ dưới đây sẽ xóa phần tử tồn tại trong List nên thao tác đơn giản, kết quả cũng rất chuẩn.

# programming language list
language = ['Python', 'Java', 'C++', 'French', 'C']

# Return value from pop()
# When 3 is passed
return_value = language.pop(3)
print('Return Value: ', return_value)

# Updated List
print('Updated List: ', language)

Kết quả:

Return Value:  French
Updated List:  ['Python', 'Java', 'C++', 'C']

Sau khi xóa xong thì tổng số phần tử của list sẽ giảm đi một.

Tiếp theo là một ví dụ với các trường hợp khác như: index cần xóa không tồn tại, bạn truyền vào một số âm -1 ...

# programming language list
language = ['Python', 'Java', 'C++', 'Ruby', 'C']

# When index is not passed
print('When index is not passed:') 
print('Return Value: ', language.pop())
print('Updated List: ', language)

# When -1 is passed
# Pops Last Element
print('\nWhen -1 is passed:') 
print('Return Value: ', language.pop(-1))
print('Updated List: ', language)

# When -3 is passed
# Pops Third Last Element
print('\nWhen -3 is passed:') 
print('Return Value: ', language.pop(-3))
print('Updated List: ', language)

Khi bạn chạy chương trình này thì sẽ trả về kết quả sau:

When index is not passed:
Return Value:  C
Updated List:  ['Python', 'Java', 'C++', 'Ruby']

When -1 is passed:
Return Value:  Ruby
Updated List:  ['Python', 'Java', 'C++']

When -3 is passed:
Return Value:  Python
Updated List:  ['Java', 'C++']

Hãy để ý kỹ kết quả và so  sánh với trong code để trải nghiệm nhé.

Lời kết: Như vậy là mình đã giới thiệu xong phương thức list.pop() trong Python, chúc bạn học tốt.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top