BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set issuperset() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu phương thức Set issuperset() trong Python, đây là phương thức có tác dụng ngược với issubset().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Set issuperset() dùng để kiểm tra một tập hợp A có chứa hết các phần tử của tập hợp B hay không.

1. Cú pháp Set issuperset()

Cú pháp phương thức Set issuperset() như sau:

A.issuperset(B)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • A là tập hợp cần kiểm tra
  • B là tập hợp cần so sánh

Giá trị trả về:

  • TRUE nếu A chứa mọi phần tử của B
  • FALSE nếu tồn tại phần tử B không nằm trong A

2. Ví dụ Set issuperset()

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về phương thức Set issuperset() trong Python.

Ví dụ: hãy xem cách hoạt động của phương thức Set issuperset()

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {1, 2, 3}
C = {1, 2, 3}

# Returns True
print(A.issuperset(B))

# Returns False
print(B.issuperset(A))

# Returns True
print(C.issuperset(B))

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

True
False
True

Như vậy phương thức này có tác dụng ngược với phương thức issubset().

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top