BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set issuperset() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu phương thức Set issuperset() trong Python, đây là phương thức có tác dụng ngược với issubset().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Set issuperset() dùng để kiểm tra một tập hợp A có chứa hết các phần tử của tập hợp B hay không.

1. Cú pháp Set issuperset()

Cú pháp phương thức Set issuperset() như sau:

A.issuperset(B)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • A là tập hợp cần kiểm tra
  • B là tập hợp cần so sánh

Giá trị trả về:

  • TRUE nếu A chứa mọi phần tử của B
  • FALSE nếu tồn tại phần tử B không nằm trong A

2. Ví dụ Set issuperset()

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về phương thức Set issuperset() trong Python.

Ví dụ: hãy xem cách hoạt động của phương thức Set issuperset()

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {1, 2, 3}
C = {1, 2, 3}

# Returns True
print(A.issuperset(B))

# Returns False
print(B.issuperset(A))

# Returns True
print(C.issuperset(B))

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

True
False
True

Như vậy phương thức này có tác dụng ngược với phương thức issubset().

Cùng chuyên mục:

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Các sequence trong Python

Các sequence trong Python

Monkey Patching trong Python

Monkey Patching trong Python

Decorator Class trong Python

Decorator Class trong Python

Decorator với tham số trong Python

Decorator với tham số trong Python

Tìm hiểu về Decorator trong Python

Tìm hiểu về Decorator trong Python

Top