BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List remove() trong Python

Trong bài này bạn sẽ được học hàm list remove() trong Python, đây là hàm dùng để xóa một phần tử ra khỏi List bằng cách lặp từ đầu đến cuối và so sánh giá trị cần xóa, nếu phần tử nào giống thì xóa. Lưu ý là nó chỉ xóa lần so khớp đầu tiên thôi, tức nếu trong list bạn có 2 phần tử giống thì phần tử đầu tiên bị xóa, phần tử thứ hai thì không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp List remove()

Dưới đây là cú pháp của hàm remove.

list.remove(element)

Trong đó:

  • element là giá trị cần xóa.
  • Nếu element không tồn tại trong list thì chương trình sẽ gửi trả một valueError exception.

Giá trị trả về: Hàm list.remove() chỉ xóa phần tử ra khỏi list chứ không trả về một giá trị nào cả.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ List remove()

Dưới đây là ví dụ xóa một phần tử đơn giản ra khỏi list.

# animal list
animal = ['cat', 'dog', 'rabbit', 'guinea pig']

# 'rabbit' element is removed
animal.remove('rabbit')

#Updated Animal List
print('Updated animal list: ', animal)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Updated animal list:  ['cat', 'dog', 'guinea pig']

Bây giờ hãy thử với một ví dụ là trong list tồn tại hai giá trị cần xóa, lúc này phần tử đầu tiên sẽ bị xóa.

# If a list contains duplicate elements
# the remove() method removes only the first instance

# animal list
animal = ['cat', 'dog', 'dog', 'guinea pig', 'dog']

# 'dog' element is removed
animal.remove('dog')

#Updated Animal List
print('Updated animal list: ', animal)

Kết quả:

Updated animal list:  ['cat', 'dog', 'guinea pig', 'dog']

Như vậy vẫn còn tồn tại một phần tử "dog" trong list.

Tiếp theo ta thử xóa một phần tử không tồn tại trong list để xem Python sẽ trả về gì nhé.

# animal list
animal = ['cat', 'dog', 'rabbit', 'guinea pig']

# Deleting 'fish' element
animal.remove('fish')

# Updated Animal List
print('Updated animal list: ', animal)

Khi bạn chạy chương trình này thì sẽ bị báo lỗi sau:

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 5, in <module>
    animal.remove('fish')
ValueError: list.remove(x): x not in list

Như vậy Python khi làm việc ban phải kiểm tra tồn tại trước khi xóa để tránh lỗi không cần thiết.

Lời kết: Như vậy là bạn đã học xong hàm list remove trong Python, hẹn gặp lại các bạn ở hàm tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top