BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List remove() trong Python

Trong bài này bạn sẽ được học hàm list remove() trong Python, đây là hàm dùng để xóa một phần tử ra khỏi List bằng cách lặp từ đầu đến cuối và so sánh giá trị cần xóa, nếu phần tử nào giống thì xóa. Lưu ý là nó chỉ xóa lần so khớp đầu tiên thôi, tức nếu trong list bạn có 2 phần tử giống thì phần tử đầu tiên bị xóa, phần tử thứ hai thì không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp List remove()

Dưới đây là cú pháp của hàm remove.

list.remove(element)

Trong đó:

  • element là giá trị cần xóa.
  • Nếu element không tồn tại trong list thì chương trình sẽ gửi trả một valueError exception.

Giá trị trả về: Hàm list.remove() chỉ xóa phần tử ra khỏi list chứ không trả về một giá trị nào cả.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ List remove()

Dưới đây là ví dụ xóa một phần tử đơn giản ra khỏi list.

# animal list
animal = ['cat', 'dog', 'rabbit', 'guinea pig']

# 'rabbit' element is removed
animal.remove('rabbit')

#Updated Animal List
print('Updated animal list: ', animal)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Updated animal list:  ['cat', 'dog', 'guinea pig']

Bây giờ hãy thử với một ví dụ là trong list tồn tại hai giá trị cần xóa, lúc này phần tử đầu tiên sẽ bị xóa.

# If a list contains duplicate elements
# the remove() method removes only the first instance

# animal list
animal = ['cat', 'dog', 'dog', 'guinea pig', 'dog']

# 'dog' element is removed
animal.remove('dog')

#Updated Animal List
print('Updated animal list: ', animal)

Kết quả:

Updated animal list:  ['cat', 'dog', 'guinea pig', 'dog']

Như vậy vẫn còn tồn tại một phần tử "dog" trong list.

Tiếp theo ta thử xóa một phần tử không tồn tại trong list để xem Python sẽ trả về gì nhé.

# animal list
animal = ['cat', 'dog', 'rabbit', 'guinea pig']

# Deleting 'fish' element
animal.remove('fish')

# Updated Animal List
print('Updated animal list: ', animal)

Khi bạn chạy chương trình này thì sẽ bị báo lỗi sau:

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 5, in <module>
    animal.remove('fish')
ValueError: list.remove(x): x not in list

Như vậy Python khi làm việc ban phải kiểm tra tồn tại trước khi xóa để tránh lỗi không cần thiết.

Lời kết: Như vậy là bạn đã học xong hàm list remove trong Python, hẹn gặp lại các bạn ở hàm tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top