BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set discard() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set discard() trong Python, đây là phương thức dùng để xóa phần tử được chỉ định ra khỏi Set nếu phần tử đó tồn tại.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp set discard()  trong Python

Phương thức discard() sẽ xóa phần tử ra khỏi set, cú pháp của nó như sau:

s.discard(x)

Trong đó:

  • x là phần tử cần xóa ra khỏi s nếu x tồn tại trong s.

Giá trị trả về: Không có giá trị trả về.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ set discard()  trong Python

Sau đây các là ví dụ về cách sử dụng phương thức discard(), bạn hãy tham khảo để hiểu rõ hơn nhé.

Ví dụ 1: Cách sử dụng đơn giản

numbers = {2, 3, 4, 5}

numbers.discard(3)
print('numbers = ', numbers)

numbers.discard(10)
print('numbers = ', numbers)

Kết quả:

numbers =  {2, 4, 5}
numbers =  {2, 4, 5}

Ví dụ 2: Xóa và xem kết quả trả về là gì?

numbers = {2, 3, 5, 4}

# Returns None
# Meaning, absence of a return value 
print(numbers.discard(3))

print('numbers =', numbers)

Kết quả:

None
numbers = {2, 4, 5}

Lời kết: Trên là hai ví dụ cách sử dụng phương thức discard(), qua đó bạn sẽ thấy phương thức này không trả về một giá trị nào cả, nó chỉ có nhiệm vụ xóa phần tử ra khỏi set nếu phần tử đó tồn tại

Cùng chuyên mục:

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,