BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List extend() trong Python

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng phương thức List extend() trong Python, đây là phương thức dùng để gộp một List A và List B, tức là sau khi chạy List A sẽ bổ sung thêm toàn bộ phần tử của List B vào vị trí cuối cùng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp List extend()

Dưới đây là cú pháp của phương thức này.

list1.extend(list2)

Trong đó list2 là các phần tử bạn muốn bổ sung vào vị trí cuối cùng của list1.

Nếu bạn cần thêm các thành phần của kiểu dữ liệu gốc khác (như tuple và set) vào danh sách, bạn chỉ cần sử dụng:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

list.extend(list(tuple_type))

Hoặc một cách khác đơn giản hơn:

list.extend(tuple_type)

Giá trị trả về: Phương thức extend() không có giá trị trả về, nó chỉ thay đổi các phần tử bên trong List gốc.

2. Ví dụ với List extend()

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng extend.

# language list
language = ['French', 'English', 'German']

# another list of language
language1 = ['Spanish', 'Portuguese']

language.extend(language1)

# Extended List
print('Language List: ', language)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Language List:  ['French', 'English', 'German', 'Spanish', 'Portuguese']

3. List extend() với Tuple và Set

Ví dụ dưới đây sẽ bổ sung các phần tử của Tuple và Set vào trong List.

# language list
language = ['French', 'English', 'German']

# language tuple
language_tuple = ('Spanish', 'Portuguese')

# language set
language_set = {'Chinese', 'Japanese'}

# appending element of language tuple
language.extend(language_tuple)

print('New Language List: ', language)

# appending element of language set
language.extend(language_set)

print('Newest Language List: ', language)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

New Language List:  ['French', 'English', 'German', 'Spanish', 'Portuguese']
Newest Language List:  ['French', 'English', 'German', 'Spanish', 'Portuguese', 'Japanese', 'Chinese']

Như vậy các phần tử của Tuple và Set sẽ tự động chuyển đổi thành List rồi sau đó bổ sung vào list gốc.

Mẹo nhỏ: Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử + để hợp hai List lại với nhau.

a = [1, 2]
b = [3, 4]

a += b

# Output: a = [1, 2, 3, 4]
print('a = ', a)

Lời kết: Như vậy phương thức list.extend() có tác dụng hợp hai List lại với nhau, nó không có giá trị trả về mà chỉ có tác dụng thay đổi list đang sử dụng nó.

Cùng chuyên mục:

Django DetailView trong Python

Django DetailView trong Python

Django ListView trong Python

Django ListView trong Python

Django Todo App trong Python

Django Todo App trong Python

Django Registration trong Python

Django Registration trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Model Django trong Python cho người mới

Model Django trong Python cho người mới

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Top