BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm List extend() trong Python

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng phương thức List extend() trong Python, đây là phương thức dùng để gộp một List A và List B, tức là sau khi chạy List A sẽ bổ sung thêm toàn bộ phần tử của List B vào vị trí cuối cùng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp List extend()

Dưới đây là cú pháp của phương thức này.

list1.extend(list2)

Trong đó list2 là các phần tử bạn muốn bổ sung vào vị trí cuối cùng của list1.

Nếu bạn cần thêm các thành phần của kiểu dữ liệu gốc khác (như tuple và set) vào danh sách, bạn chỉ cần sử dụng:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

list.extend(list(tuple_type))

Hoặc một cách khác đơn giản hơn:

list.extend(tuple_type)

Giá trị trả về: Phương thức extend() không có giá trị trả về, nó chỉ thay đổi các phần tử bên trong List gốc.

2. Ví dụ với List extend()

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng extend.

# language list
language = ['French', 'English', 'German']

# another list of language
language1 = ['Spanish', 'Portuguese']

language.extend(language1)

# Extended List
print('Language List: ', language)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Language List:  ['French', 'English', 'German', 'Spanish', 'Portuguese']

3. List extend() với Tuple và Set

Ví dụ dưới đây sẽ bổ sung các phần tử của Tuple và Set vào trong List.

# language list
language = ['French', 'English', 'German']

# language tuple
language_tuple = ('Spanish', 'Portuguese')

# language set
language_set = {'Chinese', 'Japanese'}

# appending element of language tuple
language.extend(language_tuple)

print('New Language List: ', language)

# appending element of language set
language.extend(language_set)

print('Newest Language List: ', language)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

New Language List:  ['French', 'English', 'German', 'Spanish', 'Portuguese']
Newest Language List:  ['French', 'English', 'German', 'Spanish', 'Portuguese', 'Japanese', 'Chinese']

Như vậy các phần tử của Tuple và Set sẽ tự động chuyển đổi thành List rồi sau đó bổ sung vào list gốc.

Mẹo nhỏ: Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử + để hợp hai List lại với nhau.

a = [1, 2]
b = [3, 4]

a += b

# Output: a = [1, 2, 3, 4]
print('a = ', a)

Lời kết: Như vậy phương thức list.extend() có tác dụng hợp hai List lại với nhau, nó không có giá trị trả về mà chỉ có tác dụng thay đổi list đang sử dụng nó.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Top