BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set issubset() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức Set issubset(), phương thức này dùng để kiểm tra một Set A có phải là con của Set B hay không.

Set A được gọi là con của Set B nếu tất cả các phần tử của A đều nằm trong B. Xem hình sau sẽ hiểu rõ hơn.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

python subset jpg

1. Cú pháp Set issubset()

Phương thức này khá đơn giản, cú pháp như sau:

A.issubset(B)

Trong đó A sẽ được dùng để so sánh với B.

Giá trị trả về: Trả về TRUE nếu mọi phần tử của A đều nằm trong B, ngược lại sẽ trả về FALSE.

2. Ví dụ Set issubset()

Hãy xem ví dụ đơn giản sau để hiểu rõ hơn phương thức này.

A = {1, 2, 3}
B = {1, 2, 3, 4, 5}
C = {1, 2, 4, 5}

# Returns True
print(A.issubset(B))

# Returns False
# B is not subset of A
print(B.issubset(A))

# Returns False
print(A.issubset(C))

# Returns True
print(C.issubset(B))

Khi bạn chạy chương trình này thì sẽ nhận được kết quả như sau:

True
False
False
True

Lời kết: Phương thức này giống như bài toán kiểm ta tập hợp con trong toán học.

Cùng chuyên mục:

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top