BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set issubset() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức Set issubset(), phương thức này dùng để kiểm tra một Set A có phải là con của Set B hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Set A được gọi là con của Set B nếu tất cả các phần tử của A đều nằm trong B. Xem hình sau sẽ hiểu rõ hơn.

python subset jpg

1. Cú pháp Set issubset()

Phương thức này khá đơn giản, cú pháp như sau:

A.issubset(B)

Trong đó A sẽ được dùng để so sánh với B.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về: Trả về TRUE nếu mọi phần tử của A đều nằm trong B, ngược lại sẽ trả về FALSE.

2. Ví dụ Set issubset()

Hãy xem ví dụ đơn giản sau để hiểu rõ hơn phương thức này.

A = {1, 2, 3}
B = {1, 2, 3, 4, 5}
C = {1, 2, 4, 5}

# Returns True
print(A.issubset(B))

# Returns False
# B is not subset of A
print(B.issubset(A))

# Returns False
print(A.issubset(C))

# Returns True
print(C.issubset(B))

Khi bạn chạy chương trình này thì sẽ nhận được kết quả như sau:

True
False
False
True

Lời kết: Phương thức này giống như bài toán kiểm ta tập hợp con trong toán học.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top