BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set issubset() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức Set issubset(), phương thức này dùng để kiểm tra một Set A có phải là con của Set B hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Set A được gọi là con của Set B nếu tất cả các phần tử của A đều nằm trong B. Xem hình sau sẽ hiểu rõ hơn.

python subset jpg

1. Cú pháp Set issubset()

Phương thức này khá đơn giản, cú pháp như sau:

A.issubset(B)

Trong đó A sẽ được dùng để so sánh với B.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về: Trả về TRUE nếu mọi phần tử của A đều nằm trong B, ngược lại sẽ trả về FALSE.

2. Ví dụ Set issubset()

Hãy xem ví dụ đơn giản sau để hiểu rõ hơn phương thức này.

A = {1, 2, 3}
B = {1, 2, 3, 4, 5}
C = {1, 2, 4, 5}

# Returns True
print(A.issubset(B))

# Returns False
# B is not subset of A
print(B.issubset(A))

# Returns False
print(A.issubset(C))

# Returns True
print(C.issubset(B))

Khi bạn chạy chương trình này thì sẽ nhận được kết quả như sau:

True
False
False
True

Lời kết: Phương thức này giống như bài toán kiểm ta tập hợp con trong toán học.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Top