main logo png Các hàm trong Python

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Set union() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu đến phép union dùng để hợp hai hoặc nhiều tập hợp lại với nhau, kết quả trả về là tổng số phần tử chúng. Có lẽ đây là phương thức đơn giản nhất và nó rất giống với toán tử UNION trong SQL.

Giả sử ta có ba tập hợp như sau:

Quảng cáo

A = {1, 2}
B = {2, 3, 4}
C = {5}

Thì kết quả của phép union của chúng là:

A∪B = B∪A ={1, 2, 3, 4}
A∪C = C∪A ={1, 2, 5}
B∪C = C∪B ={2, 3, 4, 5}

A∪B∪C = {1, 2, 3, 4, 5}

Hình ảnh dưới đây mô phỏng cho bài toán này.

python union sets jpg

Ok bây giờ ta hãy đi vào phần cú pháp.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp Set union()

Phương thức này có cú pháp như sau:

Quảng cáo

A.union(*other_sets)

Trong đó other_sets là danh sách các Set dùng để hợp với set A.

Kết quả trả về: Phương thức này trả về danh sách các phần tử của set A, cộng với các phần tử khác trong danh sách các set truyền vào. Nếu ta không truyền vào một Set nào  thì nó sẽ trả về một bản copy của A.

2. Ví dụ Set union()

Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn.

A = {'a', 'c', 'd'}
B = {'c', 'd', 2 }
C= {1, 2, 3}

print('A U B =', A.union(B))
print('B U C =', B.union(C))

print('A U B U C =', A.union(B, C))

print('A.union() = ', A.union())

Chạy chương trình này thì ta có kết quả như sau:

A U B = {2, 'a', 'd', 'c'}
B U C = {1, 2, 3, 'd', 'c'}
A U B U C = {1, 2, 3, 'a', 'd', 'c'}
A.union() =  {'a', 'd', 'c'}

Ngoài cách sử dụng phương thức union thì ta cũng có thể sử dụng toán tử |.

Quảng cáo

A = {'a', 'c', 'd'}
B = {'c', 'd', 2 }
C= {1, 2, 3}

print('A U B =', A| B)
print('B U C =', B | C)

print('A U B U C =', A | B | C)

Kết quả:

A U B = {2, 'a', 'c', 'd'}
B U C = {1, 2, 3, 'c', 'd'}
A U B U C = {1, 2, 3, 'a', 'c', 'd'}

Trên là cách sử dụng của phương thức set union trong Python, chúc các bạn học tốt.

 

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top