BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set union() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu đến phép union dùng để hợp hai hoặc nhiều tập hợp lại với nhau, kết quả trả về là tổng số phần tử chúng. Có lẽ đây là phương thức đơn giản nhất và nó rất giống với toán tử UNION trong SQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giả sử ta có ba tập hợp như sau:

A = {1, 2}
B = {2, 3, 4}
C = {5}

Thì kết quả của phép union của chúng là:

A∪B = B∪A ={1, 2, 3, 4}
A∪C = C∪A ={1, 2, 5}
B∪C = C∪B ={2, 3, 4, 5}

A∪B∪C = {1, 2, 3, 4, 5}

Hình ảnh dưới đây mô phỏng cho bài toán này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

python union sets jpg

Ok bây giờ ta hãy đi vào phần cú pháp.

1. Cú pháp Set union()

Phương thức này có cú pháp như sau:

A.union(*other_sets)

Trong đó other_sets là danh sách các Set dùng để hợp với set A.

Kết quả trả về: Phương thức này trả về danh sách các phần tử của set A, cộng với các phần tử khác trong danh sách các set truyền vào. Nếu ta không truyền vào một Set nào  thì nó sẽ trả về một bản copy của A.

2. Ví dụ Set union()

Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn.

A = {'a', 'c', 'd'}
B = {'c', 'd', 2 }
C= {1, 2, 3}

print('A U B =', A.union(B))
print('B U C =', B.union(C))

print('A U B U C =', A.union(B, C))

print('A.union() = ', A.union())

Chạy chương trình này thì ta có kết quả như sau:

A U B = {2, 'a', 'd', 'c'}
B U C = {1, 2, 3, 'd', 'c'}
A U B U C = {1, 2, 3, 'a', 'd', 'c'}
A.union() =  {'a', 'd', 'c'}

Ngoài cách sử dụng phương thức union thì ta cũng có thể sử dụng toán tử |.

A = {'a', 'c', 'd'}
B = {'c', 'd', 2 }
C= {1, 2, 3}

print('A U B =', A| B)
print('B U C =', B | C)

print('A U B U C =', A | B | C)

Kết quả:

A U B = {2, 'a', 'c', 'd'}
B U C = {1, 2, 3, 'c', 'd'}
A U B U C = {1, 2, 3, 'a', 'c', 'd'}

Trên là cách sử dụng của phương thức set union trong Python, chúc các bạn học tốt.

 

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Top