BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set union() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu đến phép union dùng để hợp hai hoặc nhiều tập hợp lại với nhau, kết quả trả về là tổng số phần tử chúng. Có lẽ đây là phương thức đơn giản nhất và nó rất giống với toán tử UNION trong SQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giả sử ta có ba tập hợp như sau:

A = {1, 2}
B = {2, 3, 4}
C = {5}

Thì kết quả của phép union của chúng là:

A∪B = B∪A ={1, 2, 3, 4}
A∪C = C∪A ={1, 2, 5}
B∪C = C∪B ={2, 3, 4, 5}

A∪B∪C = {1, 2, 3, 4, 5}

Hình ảnh dưới đây mô phỏng cho bài toán này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

python union sets jpg

Ok bây giờ ta hãy đi vào phần cú pháp.

1. Cú pháp Set union()

Phương thức này có cú pháp như sau:

A.union(*other_sets)

Trong đó other_sets là danh sách các Set dùng để hợp với set A.

Kết quả trả về: Phương thức này trả về danh sách các phần tử của set A, cộng với các phần tử khác trong danh sách các set truyền vào. Nếu ta không truyền vào một Set nào  thì nó sẽ trả về một bản copy của A.

2. Ví dụ Set union()

Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn.

A = {'a', 'c', 'd'}
B = {'c', 'd', 2 }
C= {1, 2, 3}

print('A U B =', A.union(B))
print('B U C =', B.union(C))

print('A U B U C =', A.union(B, C))

print('A.union() = ', A.union())

Chạy chương trình này thì ta có kết quả như sau:

A U B = {2, 'a', 'd', 'c'}
B U C = {1, 2, 3, 'd', 'c'}
A U B U C = {1, 2, 3, 'a', 'd', 'c'}
A.union() =  {'a', 'd', 'c'}

Ngoài cách sử dụng phương thức union thì ta cũng có thể sử dụng toán tử |.

A = {'a', 'c', 'd'}
B = {'c', 'd', 2 }
C= {1, 2, 3}

print('A U B =', A| B)
print('B U C =', B | C)

print('A U B U C =', A | B | C)

Kết quả:

A U B = {2, 'a', 'c', 'd'}
B U C = {1, 2, 3, 'c', 'd'}
A U B U C = {1, 2, 3, 'a', 'c', 'd'}

Trên là cách sử dụng của phương thức set union trong Python, chúc các bạn học tốt.

 

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top