BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set union() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu đến phép union dùng để hợp hai hoặc nhiều tập hợp lại với nhau, kết quả trả về là tổng số phần tử chúng. Có lẽ đây là phương thức đơn giản nhất và nó rất giống với toán tử UNION trong SQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giả sử ta có ba tập hợp như sau:

A = {1, 2}
B = {2, 3, 4}
C = {5}

Thì kết quả của phép union của chúng là:

A∪B = B∪A ={1, 2, 3, 4}
A∪C = C∪A ={1, 2, 5}
B∪C = C∪B ={2, 3, 4, 5}

A∪B∪C = {1, 2, 3, 4, 5}

Hình ảnh dưới đây mô phỏng cho bài toán này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

python union sets jpg

Ok bây giờ ta hãy đi vào phần cú pháp.

1. Cú pháp Set union()

Phương thức này có cú pháp như sau:

A.union(*other_sets)

Trong đó other_sets là danh sách các Set dùng để hợp với set A.

Kết quả trả về: Phương thức này trả về danh sách các phần tử của set A, cộng với các phần tử khác trong danh sách các set truyền vào. Nếu ta không truyền vào một Set nào  thì nó sẽ trả về một bản copy của A.

2. Ví dụ Set union()

Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn.

A = {'a', 'c', 'd'}
B = {'c', 'd', 2 }
C= {1, 2, 3}

print('A U B =', A.union(B))
print('B U C =', B.union(C))

print('A U B U C =', A.union(B, C))

print('A.union() = ', A.union())

Chạy chương trình này thì ta có kết quả như sau:

A U B = {2, 'a', 'd', 'c'}
B U C = {1, 2, 3, 'd', 'c'}
A U B U C = {1, 2, 3, 'a', 'd', 'c'}
A.union() =  {'a', 'd', 'c'}

Ngoài cách sử dụng phương thức union thì ta cũng có thể sử dụng toán tử |.

A = {'a', 'c', 'd'}
B = {'c', 'd', 2 }
C= {1, 2, 3}

print('A U B =', A| B)
print('B U C =', B | C)

print('A U B U C =', A | B | C)

Kết quả:

A U B = {2, 'a', 'c', 'd'}
B U C = {1, 2, 3, 'c', 'd'}
A U B U C = {1, 2, 3, 'a', 'c', 'd'}

Trên là cách sử dụng của phương thức set union trong Python, chúc các bạn học tốt.

 

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top