BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String endswith() trong Python

Trong Python, có nhiều hàm hữu ích để làm việc với chuỗi (string), và một trong số đó là hàm endswith(). Hàm này cho phép bạn kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng một chuỗi khác hay không. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm endswith() và đi qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm endswith() trong Python

Cú pháp của hàm endswith() như sau:

string.endswith(suffix[, start[, end]])

Trong đó:

  • string là chuỗi mà bạn muốn kiểm tra.
  • suffix là chuỗi bạn muốn kiểm tra xem có là phần kết thúc của string hay không.
  • start (tùy chọn) xác định vị trí bắt đầu kiểm tra trong chuỗi. Nếu không được chỉ định, giá trị mặc định là 0 (bắt đầu từ đầu chuỗi).
  • end (tùy chọn) xác định vị trí kết thúc kiểm tra trong chuỗi. Nếu không được chỉ định, giá trị mặc định là độ dài của chuỗi.

Hàm endswith() trả về True nếu chuỗi kết thúc bằng suffix, và False nếu không phải.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về việc sử dụng hàm endswith()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu cách sử dụng hàm endswith():

Ví dụ 1:

text = "Hello, World!"

result = text.endswith("World!")
print(result)  # Output: True

Trong ví dụ này, mình kiểm tra xem chuỗi "Hello, World!" có kết thúc bằng "World!" hay không. Kết quả trả về là True vì chuỗi "Hello, World!" thực sự kết thúc bằng "World!".

Ví dụ 2:

text = "Welcome to Python programming"

result = text.endswith("programming")
print(result)  # Output: True

Trong ví dụ này, chuỗi "Welcome to Python programming" được kiểm tra xem có kết thúc bằng "programming" hay không. Kết quả trả về là True.

Ví dụ 3:

text = "Hello, World!"

result = text.endswith("hello")
print(result)  # Output: False

Trong ví dụ này, mỉnh kiểm tra xem chuỗi "Hello, World!" có kết thúc bằng "hello" hay không. Kết quả trả về là False vì không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 4:

text = "Hello, World!"

result = text.endswith("World", 0, 5)
print(result)  # Output: True

Trong ví dụ này, ta kiểm tra xem chuỗi "Hello, World!" có kết thúc bằng "World" trong phạm vi từ vị trí 0 đến 5 hay không. Kết quả trả về là True vì phạm vi kiểm tra chỉ bao gồm "Hello".

Hàm endswith() trong Python cho phép bạn kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng một chuỗi khác hay không. Bằng cách sử dụng endswith(), bạn có thể dễ dàng xác định xem một chuỗi cụ thể có là phần kết thúc của một chuỗi khác hay không.

Cùng chuyên mục:

Cách dừng Luồng trong Python

Cách dừng Luồng trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Cách sử dụng Semaphore trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Đối tượng Threading Event trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Tìm hiểu về điều kiện race của threading Lock trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Sử dụng lớp ThreadPoolExecutor trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Các luồng Daemon trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Top