BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Dictionary get() trong Python

Phương thức get() dùng để lấy một phần tử trong dictionary dựa vào tên key mà ta truyền vào. Get() có hai tham số và ta sẽ lần lượt tìm hiểu ở các phần dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp dictionary get()

Cú pháp như sau:

dict.get(key[, value])

Trong đó:

 • key là khóa của phần tử cần lấy
 • value là giá trị sẽ trả về nếu không tìm thấy phần tử key trong dict. Nếu ta không truyền vào tham số này thì nó sẽ có giá trị là None.

Giá trị trả về:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Trả về giá trị của phần tử key truyền vào nếu tìm thấy
 • Trả về None nếu không tìm thấy và value không được truyền hàm
 • Trả về value nếu không tìm tháy và value được truyền vào hàm

2. Ví dụ sử dụng dictionary get()

Để hiểu rõ hơn phương thức get() này thì ta sẽ làm một vài ví dụ như sau:

Ví dụ 1: Lấy tên và mức lương của nhân viên

person = {'name': 'Phill', 'age': 22}

print('Name: ', person.get('name'))
print('Age: ', person.get('age'))

# Trường hợp khong cung cấp value
print('Salary: ', person.get('salary'))

# Trường hợp có cung cấp value
print('Salary: ', person.get('salary', 0.0))

Kết quả như sau:

Name: Phill
Age: 22
Salary: None
Salary: 0.0

Ví dụ 2: Sử dụng cặp ngoặc vuông [] để thay thế cho phương thức get()

person = {'name': 'Phill', 'age': 22}
print('Name: ', person.get('name'))
print(person['name'])

Kết quả:

Name: Phill

Câu hỏi đặt ra là trong hai cách dùng dấu ngoặc vuông và phương thức get() thì nên dùng cách nào? Để trả lời thì bạn phải xem nhận xét dưới đây.

Khi bạn lấy một phần tử nào đó mà không tồn tại thì nếu:

 • Bạn sử dụng [] thì sẽ trả về lỗi
 • Bạn sử dụng get() thì sẽ không trả về lỗi, và bạn có thể sử dụng tham số thứ hai để thiết lập giá trị mặc định trả về nếu phần tử không tồn tại.

Trên là những chia sẻ về cách sử dụng dictionary get() trong Python, hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top