BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Dictionary get() trong Python

Phương thức get() dùng để lấy một phần tử trong dictionary dựa vào tên key mà ta truyền vào. Get() có hai tham số và ta sẽ lần lượt tìm hiểu ở các phần dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp dictionary get()

Cú pháp như sau:

dict.get(key[, value])

Trong đó:

 • key là khóa của phần tử cần lấy
 • value là giá trị sẽ trả về nếu không tìm thấy phần tử key trong dict. Nếu ta không truyền vào tham số này thì nó sẽ có giá trị là None.

Giá trị trả về:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Trả về giá trị của phần tử key truyền vào nếu tìm thấy
 • Trả về None nếu không tìm thấy và value không được truyền hàm
 • Trả về value nếu không tìm tháy và value được truyền vào hàm

2. Ví dụ sử dụng dictionary get()

Để hiểu rõ hơn phương thức get() này thì ta sẽ làm một vài ví dụ như sau:

Ví dụ 1: Lấy tên và mức lương của nhân viên

person = {'name': 'Phill', 'age': 22}

print('Name: ', person.get('name'))
print('Age: ', person.get('age'))

# Trường hợp khong cung cấp value
print('Salary: ', person.get('salary'))

# Trường hợp có cung cấp value
print('Salary: ', person.get('salary', 0.0))

Kết quả như sau:

Name: Phill
Age: 22
Salary: None
Salary: 0.0

Ví dụ 2: Sử dụng cặp ngoặc vuông [] để thay thế cho phương thức get()

person = {'name': 'Phill', 'age': 22}
print('Name: ', person.get('name'))
print(person['name'])

Kết quả:

Name: Phill

Câu hỏi đặt ra là trong hai cách dùng dấu ngoặc vuông và phương thức get() thì nên dùng cách nào? Để trả lời thì bạn phải xem nhận xét dưới đây.

Khi bạn lấy một phần tử nào đó mà không tồn tại thì nếu:

 • Bạn sử dụng [] thì sẽ trả về lỗi
 • Bạn sử dụng get() thì sẽ không trả về lỗi, và bạn có thể sử dụng tham số thứ hai để thiết lập giá trị mặc định trả về nếu phần tử không tồn tại.

Trên là những chia sẻ về cách sử dụng dictionary get() trong Python, hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top