Python căn bản

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: Hướng dẫn download và cài đặt python trên window
Bài 02: Biến - các kiểu dữ liệu - các toán tử trong python
Bài 03: Câu Lệnh (mệnh đề) if else trong python