Home > Python > Python căn bản > Bài tập Python về lưu đồ thuật toán cơ bản

Bài tập Python về lưu đồ thuật toán cơ bản

Trong bài này mình sẽ giải một số bài tập Python cơ bản về phần lưu đồ thuật toán, đây là những bài thực hành giúp bạn nắm vững cấu trúc lệnh cơ bản của Python.

Danh sách các bài tập này được tổng hợp từ internet và mình sẽ sử dụng ngôn ngữ Python để giải nó. Mỗi bài tập mình sẽ đăng trên một bài riêng biệt nên bạn có thể click vào từng link và xem nhé.

Danh sách bài tập Python cơ bản
Kiểm tra dữ liệu là number hay string bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2 bằng Python
Tính tổng S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n bằng Python
Tính tổng S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n bằng Python
Tính tổng S(n) = 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng Python
Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương N bằng Python
Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số bằng Python
Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python
Kiểm tra số chính phương bằng Python
Kiểm tra số nguyên tố bằng Python
Đảo ngược một số bằng Python
In ra từng ký tự của một số bằng Python
Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng Python (ax + b = 0)
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP