INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python

Hãy viết chương trình kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo không bằng Python, đây là bài tập cơ bản giúp bạn luyện tư duy lập trình Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì trước tiên bạn phải tìm hiểu một chút về khái niệm số hoàn hảo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Gọi N là một số hoàn hảo thì: Tổng các ước từ 1 -> (N - 1) sẽ bằng N.

Ví dụ: 6 là số hoàn hảo vì tổng các ước từ 1 đến 5 là (1 + 2 + 3) = 6.

Như vậy với bài này ta sẽ giải bằng ngôn ngữ Python như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: Yêu cầu người dùng nhập số cần kiểm tra bằng hàm input()

Bước 2: Lặp từ 1 đến N - 1, tính tổng tất cả các ước số của N trong khoảng đó.

Bước 3: Nếu tổng bằng N thì N chính là số hoàn hảo.

Bài giải như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N lớn hơn 0: ")

n = int(input())
tong = 0

for i in range(1, n):
    if (n % i == 0):
        tong += i

if (tong == n):
    print(n, " là số hoàn hảo")
else:
    print(n, " không phải là số hoàn hảo")

Chạy chương trình lên và mình nhập số 6 vào thì chương trình sẽ báo đây là số hoàn hảo, vì vậy thuật toán chúng ta đã giải hoàn toàn đúng.

ket qua bai tap 4 JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top