INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python

Hãy viết chương trình kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo không bằng Python, đây là bài tập cơ bản giúp bạn luyện tư duy lập trình Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì trước tiên bạn phải tìm hiểu một chút về khái niệm số hoàn hảo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Gọi N là một số hoàn hảo thì: Tổng các ước từ 1 -> (N - 1) sẽ bằng N.

Ví dụ: 6 là số hoàn hảo vì tổng các ước từ 1 đến 5 là (1 + 2 + 3) = 6.

Như vậy với bài này ta sẽ giải bằng ngôn ngữ Python như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: Yêu cầu người dùng nhập số cần kiểm tra bằng hàm input()

Bước 2: Lặp từ 1 đến N - 1, tính tổng tất cả các ước số của N trong khoảng đó.

Bước 3: Nếu tổng bằng N thì N chính là số hoàn hảo.

Bài giải như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N lớn hơn 0: ")

n = int(input())
tong = 0

for i in range(1, n):
    if (n % i == 0):
        tong += i

if (tong == n):
    print(n, " là số hoàn hảo")
else:
    print(n, " không phải là số hoàn hảo")

Chạy chương trình lên và mình nhập số 6 vào thì chương trình sẽ báo đây là số hoàn hảo, vì vậy thuật toán chúng ta đã giải hoàn toàn đúng.

ket qua bai tap 4 JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top