INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo bằng Python

Hãy viết chương trình kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo không bằng Python, đây là bài tập cơ bản giúp bạn luyện tư duy lập trình Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này thì trước tiên bạn phải tìm hiểu một chút về khái niệm số hoàn hảo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Gọi N là một số hoàn hảo thì: Tổng các ước từ 1 -> (N - 1) sẽ bằng N.

Ví dụ: 6 là số hoàn hảo vì tổng các ước từ 1 đến 5 là (1 + 2 + 3) = 6.

Như vậy với bài này ta sẽ giải bằng ngôn ngữ Python như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: Yêu cầu người dùng nhập số cần kiểm tra bằng hàm input()

Bước 2: Lặp từ 1 đến N - 1, tính tổng tất cả các ước số của N trong khoảng đó.

Bước 3: Nếu tổng bằng N thì N chính là số hoàn hảo.

Bài giải như sau:

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN

print("Chương trình đăng tại freetuts.net!")

print("Nhập vào số N lớn hơn 0: ")

n = int(input())
tong = 0

for i in range(1, n):
    if (n % i == 0):
        tong += i

if (tong == n):
    print(n, " là số hoàn hảo")
else:
    print(n, " không phải là số hoàn hảo")

Chạy chương trình lên và mình nhập số 6 vào thì chương trình sẽ báo đây là số hoàn hảo, vì vậy thuật toán chúng ta đã giải hoàn toàn đúng.

ket qua bai tap 4 JPG

Danh sách bài tập Python cơ bản

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Top