INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String isupper() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm isupper() trong Python. Hàm này cho phép mình kiểm tra xem một chuỗi có chứa chữ cái hoa hay không. Ta sẽ cùng nhau khám phá cú pháp và ví dụ minh họa cách sử dụng hàm isupper().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp hàm isupper() trong Python

Cú pháp của hàm isupper() như sau:

string.isupper()

Trong đó:

  • string: Chuỗi mà mình muốn kiểm tra.

Hàm isupper() trả về kết quả là True nếu tất cả các ký tự trong chuỗi là chữ cái hoa, và False nếu có ít nhất một ký tự không phải là chữ cái hoa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về cách sử dụng hàm isupper()

Hãy xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm isupper():

Ví dụ 1:

text = "HELLO"
result = text.isupper()
print(result)

Kết quả:

True

Trong ví dụ này, mình kiểm tra xem chuỗi "HELLO" có phải chỉ chứa các chữ cái hoa hay không. Kết quả trả về là True, vì tất cả các ký tự trong chuỗi đều là chữ cái hoa.

Ví dụ 2:

text = "Hello"
result = text.isupper()
print(result)

Kết quả:

False

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello" chứa ký tự chữ cái hoa đầu tiên "H", nhưng các ký tự sau đó "e", "l", "l", "o" không phải là chữ cái hoa. Do đó, kết quả trả về là False.

Ví dụ 3:

text = "12345"
result = text.isupper()
print(result)

Kết quả:

False

Trong ví dụ này, chuỗi "12345" không chứa bất kỳ chữ cái nào, vì vậy kết quả trả về là False.

Hàm isupper() trong Python rất hữu ích khi bạn cần kiểm tra xem một chuỗi có chứa chữ cái hoa hay không. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm vững kiến thức về cú pháp và ứng dụng của hàm isupper() trong Python.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top