INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String splitlines() trong Python

Hàm splitlines() là một phương thức của lớp str và cho phép phân tách chuỗi thành danh sách các dòng dựa trên các ký tự xuống dòng. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm splitlines() và xem qua một số ví dụ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm splitlines() trong Python

Cú pháp của hàm splitlines() như sau:

string.splitlines(keepends)

Trong đó:

  • string: Chuỗi gốc mà mình muốn phân tách.
  • keepends (tùy chọn): Giá trị Boolean xác định xem liệu các ký tự xuống dòng (\n hoặc \r\n) có được bao gồm trong danh sách phân tách hay không. Mặc định là False.

Hàm splitlines() sẽ trả về danh sách các dòng của chuỗi gốc sau khi được phân tách. Ta có thể sử dụng tham số keepends để quyết định xem liệu các ký tự xuống dòng có được bao gồm trong danh sách phân tách hay không.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm splitlines()

Hãy xem qua một số ví dụ về cách sử dụng hàm splitlines() trong Python:

Ví dụ 1: Phân tách chuỗi thành danh sách các dòng.

text = "Python is\na powerful\nprogramming language."

lines = text.splitlines()
print(lines)

Kết quả:

['Python is', 'a powerful', 'programming language.']

Trong ví dụ này, mình phân tách chuỗi thành danh sách các dòng bằng cách sử dụng hàm splitlines() mặc định. Kết quả là một danh sách chứa các dòng trong chuỗi gốc.

Ví dụ 2: Bao gồm các ký tự xuống dòng trong danh sách phân tách.

text = "Python is\na powerful\nprogramming language."

lines = text.splitlines(keepends=True)
print(lines)

Kết quả:

['Python is\n', 'a powerful\n', 'programming language.']

Trong ví dụ này, mình sử dụng tham số keepends để bao gồm các ký tự xuống dòng trong danh sách phân tách. Kết quả là một danh sách chứa các dòng, bao gồm các ký tự xuống dòng.

Ví dụ 3: Xử lý chuỗi rỗng.

empty_string = ""

lines = empty_string.splitlines()
print(lines)

Kết quả:

[]

Trong ví dụ này, mình phân tách một chuỗi rỗng bằng cách sử dụng hàm splitlines(). Kết quả là một danh sách rỗng, vì không có dòng nào trong chuỗi.

Hàm splitlines() trong Python cho phép phân tách chuỗi thành danh sách các dòng dựa trên các ký tự xuống dòng. Bằng cách sử dụng tham số keepends, mình có thể quyết định xem liệu các ký tự xuống dòng có được bao gồm trong danh sách phân tách hay không. Hiểu cú pháp và ví dụ về hàm splitlines() sẽ giúp bạn sử dụng nó một cách hiệu quả trong các dự án Python của mình.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top