INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String isdecimal() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về hàm isdecimal() trong Python và cung cấp các ví dụ rõ ràng để bạn hiểu cách sử dụng hàm này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Một trong số đó là hàm isdecimal(), một phương thức của đối tượng chuỗi trong Python. Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có chứa chỉ các ký tự số không.

Cú pháp của hàm isdecimal() trong Python

Hãy xem cú pháp của hàm isdecimal():

string.isdecimal()

Trong đó, string là một biến chuỗi bạn muốn kiểm tra.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm isdecimal()

Bây giờ, hãy thử hiểu rõ hơn về cách hoạt động của hàm này thông qua các ví dụ:

Ví dụ 1:

number1 = "12345"
number2 = "12.34"
number3 = "abc123"

print(number1.isdecimal()) # Kết quả: True
print(number2.isdecimal()) # Kết quả: False
print(number3.isdecimal()) # Kết quả: False

Kết quả:

True
 False
 False

Trong ví dụ trên, mình có ba biến number1, number2 number3, mỗi biến chứa một chuỗi khác nhau. Khi ta gọi phương thức isdecimal() trên từng chuỗi này, kết quả sẽ được in ra màn hình.

 • Đối với number1, chuỗi chỉ chứa các ký tự số, nên kết quả trả về là True.
 • Đối với number2, chuỗi chứa ký tự dấu chấm thập phân, nên kết quả trả về là False.
 • Đối với number3, chuỗi chứa các ký tự không phải số, nên kết quả trả về là False.

Hàm isdecimal() chỉ trả về True nếu chuỗi chỉ chứa các ký tự số. Nó không chấp nhận các ký tự đặc biệt như dấu cách, ký tự chữ hoặc dấu chấm thập phân. Do đó, hàm này rất hữu ích khi bạn cần kiểm tra xem một chuỗi có phải là số nguyên không.

Ví dụ 2:

def is_valid_phone_number(phone_number):
  if phone_number.isdecimal() and len(phone_number) == 10:
    return True
  else:
    return False

phone1 = "1234567890"
phone2 = "abcdefghij"

print(is_valid_phone_number(phone1)) # Kết quả: True
print(is_valid_phone_number(phone2)) # Kết quả: False

Kết quả:

True
 False

Trong ví dụ này, mình định nghĩa một hàm is_valid_phone_number() để kiểm tra xem một chuỗi đại diện cho một số điện thoại có hợp lệ không. Hàm này sử dụng isdecimal() để kiểm tra xem chuỗi có chứa chỉ các ký tự số không và sử dụng len() để kiểm tra độ dài của chuỗi. Kết quả sẽ trả về True nếu chuỗi là số điện thoại hợp lệ và False trong trường hợp ngược lại.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về hàm isdecimal() trong Python và cách sử dụng nó để kiểm tra xem một chuỗi có phải là số không. Hãy tiếp tục khám phá và áp dụng kiến thức này vào các dự án của bạn!

Cùng chuyên mục:

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Model Django trong Python cho người mới

Model Django trong Python cho người mới

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Top