EXCEL
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Excel

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Excel, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Excel.

Trong chuyên mục này sẽ hướng dẫn bạn cách tự học excel online hiệu quả với nhiều chuyên đề khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng học excel thông qua những series được biên soạn và tổng hợp đầy đủ.

Excel là một công cụ không thể thiếu khi làm việc trong các văn phòng, nó là công cụ đắc lực giúp ta lưu trữ và tính toán một cách chính xác và nhanh nhất. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn.

1CÁC HÀM TRONG EXCEL
1 Hàm MONTH() trong Excel
2 Hàm YEAR () trong Excel
3 Hàm HLOOKUP() trong Excel
4 Hàm VLOOKUP() trong Excel
5 Hàm LOOKUP() trong Excel
6 Hàm ABS() trong Excel
7 Hàm SUM() trong Excel
8 Hàm SQRT() trong Excel
9 Hàm MOD() trong Excel
10 Hàm SUMIF() trong Excel
11 Hàm SUBTOTAL() trong Excel
12 Hàm ROUND() trong Excel
13 Hàm SUMPRODUCT() trong Excel
14 Hàm COUNT() trong Excel
15 Hàm COUNTA() trong Excel
16 Hàm COUNTBLANK() trong Excel
17 Hàm MAX() trong Excel
18 Hàm MIN() trong Excel
19 Hàm AVERAGE() trong Excel
20 Hàm Countif() trong Excel
21 Hàm CLEAN() trong Excel
22 Hàm TRIM() trong Excel
23 Hàm LOWER() trong Excel
24 Hàm PROPER() trong Excel
25 Hàm UPPER() trong Excel
26 Hàm BAHTTEXT() trong Excel
27 Hàm DOLLAR() trong Excel
28 Hàm FIXED trong Excel
29 Hàm TEXT() trong Excel
30 Hàm VALUE() trong Excel
31 Hàm NUMBERVALUE() trong Excel
32 Hàm CHAR() trong Excel
33 Hàm CODE() trong Excel
34 Hàm UNICHAR() trong Excel
35 Hàm UNICODE() trong Excel
36 Hàm CONCAT() trong Excel
37 Hàm CONCATENATE() trong Excel
38 Hàm LEFT() trong Excel
39 Hàm MID() trong Excel
40 Hàm RIGHT() trong Excel
41 Hàm REPT() trong Excel
42 Hàm TEXTJOIN () trong Excel
43 Hàm LEN() trong Excel
44 Hàm FIND() trong Excel
45 Hàm SEARCH() trong Excel
46 Hàm EXACT() trong Excel
47 Hàm T() trong Excel
48 Hàm REPLACE() trong Excel
49 Hàm SUBSTITUTE() trong Excel
50 Hàm AND() trong Excel
51 Hàm OR() trong Excel
52 Hàm XOR() trong Excel
53 Hàm NOT() trong Excel
54 Hàm TRUE() trong Excel
55 Hàm FALSE() trong Excel
56 Hàm IF() trong Excel
57 Hàm IFERROR() trong Excel
58 Hàm IFNA() trong Excel
59 Hàm IFS() trong Excel
60 Hàm SWITCH() trong Excel
61 Hàm CELL() trong Excel
62 Hàm SHEET() trong Excel
63 Hàm SHEETS() trong Excel
64 Hàm INFO() trong Excel
65 Hàm ISNUMBER() trong Excel
66 Hàm ISEVEN() trong Excel
67 Hàm ISODD() trong Excel
68 Hàm DATE() trong Excel
69 Hàm TIME() trong Excel
70 Hàm DATEVALUE() trong Excel
71 Hàm TIMEVALUE() trong Excel
72 Hàm NOW() trong Excel
73 Hàm TODAY() trong Excel
74 Hàm HOUR() trong Excel
75 Hàm MINUTE() trong Excel
76 Hàm SECOND() trong Excel
77 Hàm DAY() trong Excel
2LÝ THUYẾT EXCEL
Giao diện
1 Excel là gì? Khi nào dùng Excel?
2 Tìm hiểu Column - Row và Cell trong Excel
3 Tìm hiểu Ribbon trong Excel
4 Format Cell trong Excel
5 Tính năng Find & Select trong Excel
6 Template trong Excel
7 Data Validation trong Excel
8 Hơn 200 phím tắt Excel phải biết nếu muốn giỏi Excel
Cơ bản
9 Formula trong Excel: Cách tạo công thức Excel
10 Các toán tử trong Excel: Operator Excel
11 Cách dùng AutoFill trong Excel - tự động nhập dữ liệu
12 Function trong Excel: Cách gọi và sử dụng hàm Excel
13 Array Excel: Cách sử dụng mảng trong Excel
14 Cell References: Tham chiếu đến ô trong Excel
15 Custom Data Validation trong Excel
16 Các hàm logic trong Excel: AND, OR và NOT và cách sử dụng
17 Hàm IF trong Excel: Xử lý rẻ nhánh cho công thức Excel
18 Đặt tên Name Range trong Excel, tên của một dãy ô Excel
19 Các hàm ngày tháng (Date & Time) trong Excel
20 Xử lý chuỗi trong Excel: Các thao tác với chuỗi thông dụng nhất
21 Tham chiếu 3D trong excel: Tính toán trên nhiêu trang tính (nhiều sheet)
Tìm kiếm
22 Hàm Vlookup trong Excel: Tìm kiếm dữ liệu theo chiều dọc (cột)
23 Hàm Hlookup trong Excel: Dùng tìm kiếm theo chiều ngang (column)
24 Hàm Index và Match trong Excel: Tìm kiếm dữ liệu nâng cao
Biểu đồ
25 Cách tạo biểu đồ trong Excel (Chart)
26 Cách thay đổi dữ liệu biểu đồ Excel
27 Format định dạng biểu đồ Excel
3BÀI TẬP EXCEL
28 Bài tập hàm Count trong Excel có lời giải
29 Cách tạo bảng chấm công cho nhân viên làm bán thời gian bằng Excel
30 Bài tập hàm SUM trong Excel có lời giải
31 Bài tập tính trung bình cộng trong Excel có lời giải
4THỦ THUẬT EXCEL
Excel Basic
1 Các khái niệm cơ bản trong Excel 2010
2 Chia sẻ 3 cách xuống dòng trong Excel (Phím tắt / Wrap Text / Format Cells)
3 Cách tách cột họ và tên trong Excel cực kì đơn giản
4 Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Word và Excel
5 7 cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh chóng và dễ dàng nhất
6 Cách cố định dòng và cột trong Excel
7 Cách thêm comment vào Excel - Tạo ghi chú trong Excel
8 Cách tạo chiều rộng / chiều cao tự động trong Excel
9 Cách chuyển hàng thành cột và cột thành hàng trong Excel
10 Cách dùng Flash Fill trong Excel: Điền nhanh dữ liệu
11 Cách di chuyển column trong Excel: Sắp xếp các cột theo thứ tự
Excel Interface
12 Cách mở 2 file Excel cùng một lúc trên màn hình máy tính
Excel Chart
Excel Searching
Excel Formulas
13 Cách dùng các loại tham chiếu trong Excel qua ví dụ rất dễ hiểu
14 Cách tính điểm trung bình trong Excel dễ hiểu nhất
15 Cách tính tổng trong Excel: Dùng hàm SUM kết hợp Filter và Subtotal
16 Cách làm tròn số trong Excel: Dùng Round, Roundup và Rounddown
17 Cách tính căn bậc hai trong Excel (Dùng hàm SQRT, POWER và Power Query)
18 Cách dùng phép trừ trong Excel từ căn bản đến nâng cao
Excel Validation
19 Cách ngăn chặn nhập giá trị trùng nhau trong Excel
20 Cách tạo ràng buộc nhập số và không được trùng trong Excel
21 Cách giới hạn tổng số tiền mà người dùng nhập vào trong Excel
22 Cách tạo drop-down list trong Excel
23 Cách tạo Custom List trong Excel (Danh sách tùy chọn)
Excel Function
24 Các hàm đếm (count) trong Excel
25 Các hàm tính tổng (SUM) trong Excel
26 Các hàm xử lý chuỗi trong Excel
27 Đây là các hàm cơ bản trong Excel thường sử dụng nhất
Excel Data Analytics
Excel Error
28 Cách sửa lỗi không thể mở file Excel trên Windows đơn giản nhất
29 Khắc phục lỗi không thể hủy liên kết trong Excel
30 Cách khắc phục lỗi bộ lọc trong bảng tính Excel
31 Lỗi excel không nhảy công thức, cách khắc phục nhanh
32 Lỗi excel không lưu được, cách khắc phục thế nào?
33 Lỗi excel không mở được, cách khắc phục thế nào?
34 Lỗi excel cannot complete this task with available resources
Excel Security
Tips & Tricks
35 Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính
36 Cách tách và gộp ô trong Excel
37 Cách đánh số trang trong Excel tất cả phiên bản (update 2024)
38 Cách mở file Excel bị khóa pass
39 Cách tạo mật khẩu bảo vệ File Excel và Sheet Excel
40 Cách xóa ô rỗng trong Excel bằng ba phương pháp đơn giản
41 Cách tạo dãy số Fibonacci trong Excel
42 Toán tử giao và hợp trong Excel: Dấu phẩy và khoảng trắng
5EXCEL VBA
Macro
1 Cách bật Developer Tool trong Excel
2 Macro là gì? Cách tạo Macro trong Excel với 8 bước cực kì đơn giản
3 Biến và các kiểu dữ liệu thường dùng trong VBA
4 Tìm hiểu cấu trúc Module trong VBA
5 Tìm hiểu Sub trong VBA: Cú pháp và cách gọi Sub
6 Cách chạy Code trong Module của VBA
7 Chương trình VBA hoán đổi giá trị hai ô Excel
8 Record Macro trong Excel VBA: Tính năng tạo Macro tự động
9 Cách dùng tham chiếu trong Macro Recorder (VBA)
10 Tìm hiểu thuộc tính FormulaR1C1 trong VBA
11 Cách thêm Macro vào thanh Toolbar Excel
12 Cảnh báo Enable Macros trong VBA
13 Hộp thoại InputBox trong VBA
14 Hộp thoại MsgBox trong Excel VBA
15 Các lỗi Macro thường gặp khi lập trình VBA
Excel Object
16 Đối tượng Application trong VBA: Chứa toàn bộ object của VBA
17 Cách dùng Workbook và Worksheet trong VBA
18 Path và FullName Workbooks trong VBA
19 Đóng và mở file Excel bằng VBA
20 Cách dùng đôi tượng Range trong VBA
21 Tìm vùng hiện tại một ô Excel bằng CurrentRegion trong VBA
22 ActiveCell và Selection: Lấy cell đang chọn trong VBA
VBA Basic
23 Option Explicit VBA: Ràng buộc khai báo biến trước khi sử dụng
24 Phạm vi của biến trong VBA: Biến cục bộ - toàn cục và biến module
25 Lệnh If Then trong VBA: Dùng để kiểm tra điều kiện
26 Toán tử Logic trong VBA (And - Or - Not)
27 Lệnh Select Case trong VBA: Rẻ nhánh chương trình đơn giản
28 Các vòng lặp trong VBA: Vòng lặp For và Do While
29 Vòng lặp For Each trong VBA
30 Các hàm xử lý chuỗi trong VBA
31 Các hàm xử lý ngày tháng trong VBA (Date & Time)
32 Xử lý mảng trong VBA thông qua ví dụ đơn giản
33 Function trong VBA: Có gì khác so với Sub (Procedure)
34 Class Module trong VBA: Cách tạo mới và thêm thuộc tính
VBA Form
35 ActiveX Controls trong VBA - Khái niệm và cách dùng
36 Sự kiện trong VBA: Cách xử lý và xem danh sách sự kiện
37 Form Control trong VBA: So sánh Form Control và ActiveX Control
38 Command Button trong VBA (Active X Controls)
39 Cách dùng Textbox trong VBA (ActiveX Control)
40 Cách dùng ListBox trong VBA (ActiveX Control)
41 Cách dùng ComboBox trong VBA
42 Cách dùng CheckBox trong VBA
43 Cách dùng Option Button trong VBA
44 Cách dùng Spin Button trong VBA
45 UserForm trong VBA: Cách tạo và sử dụng Form Excel
Bài tập
46 Tổng hợp các bài tập VBA căn bản (có lời giải)
47 Hơn 20 cách Save File bằng VBA Code cực kì đơn giản
6EXCEL VERSIONS
Basics
1 MS Excel 2016: Cách đặt tên cho một range trong bảng tính
2 MS Excel 2016: Cách di chuyển range từ vị trí này qua vị trí khác
3 MS Excel 2016: Cách sao chép Range từ vị trí này qua vị trí khác
4 MS Excel 2016: Cách xóa hyperlink trong một cell
5 MS Excel 2016: Cách tạo hyperlink đến một cell khác
6 MS Excel 2016: Cách bỏ ẩn một sheet trong bảng tính
7 MS Excel 2016: Cách ẩn một sheet trong bảng tính
8 MS Excel 2016: Cách đổi tên cho một sheet trong bảng tính
9 MS Excel 2016: Cách xóa một sheet trong bảng tính
10 MS Excel 2016: Cách chèn một sheet mới trong bảng tính
11 MS Excel 2016: Cách bỏ ẩn tất cả các cột ở bên phải trong bảng tính
12 MS Excel 2016: Cách bỏ ẩn cột A trong bảng tính
13 MS Excel 2016: Cách sử dụng Format Painter
14 MS Excel 2016: Cách xoay văn bản trong một cell
15 MS Excel 2016: Cách tạo chỉ số trên
16 MS Excel 2016: Cách tạo chỉ số dưới
17 MS Excel 2016: Tạo chữ gạch ngang trong cell
18 MS Excel 2016: Đưa văn bản vào trong các cell đã merge
19 MS Excel 2016: Cách hợp nhất các cell
20 MS Excel 2016: cách căn chỉnh văn bản vào giữa trên nhiều cell
21 MS Excel 2016: Căn chỉnh văn bản lên trên cùng của cell
22 MS Excel 2016: Wrap Text - Gom văn bản trong một ô
23 MS Excel 2016: Tạo border cho cell
24 MS Excel 2016: Định dạng tiền tệ - số - ngày tháng
25 MS Excel 2016: Thay đổi màu nền cho cell
26 MS Excel 2016: Thay đổi font size của cell
27 MS Excel 2016: Đổi màu chữ cho cell
28 MS Excel 2016: Cách hiển thị thông báo ghi chú trong mỗi ô
29 MS Excel 2016: Cách ẩn công thức trong thanh chỉnh sửa
30 MS Excel 2016: Cách bỏ ẩn một cột trong bảng tính
31 MS Excel 2016: Cách ẩn một cột trong bảng tính
32 MS Excel 2016: Cách thay đổi chiều rộng của cột trong bảng tính
33 MS Excel 2016: Cách xóa một cột trong bảng tính
34 MS Excel 2016: Cách chèn một cột mới trong bảng tính
35 MS Excel 2016: Cách bỏ ẩn hàng số 1 trong bảng tính
36 MS Excel 2016: Cách bỏ ẩn một hàng trong bảng tính
37 MS Excel 2016: Cách ẩn một hàng trong bảng tính
38 MS Excel 2016: Thay đổi chiều cao của một hàng
39 MS Excel 2016: Cách xóa một hàng trong bảng tính
40 MS Excel 2016: Cách chèn thêm một hàng mới
41 MS Excel 2016: Cách giới hạn độ dài kí tự trong 1 ô Excel
42 MS Excel 2016: Thiết lập chỉ lấy số dương trong một ô
43 MS Excel 2016: Cách giới hạn số lượng kí tự tối đa trong 1 ô
44 MS Excel 2016: Cách khóa và bảo vệ các ô tính
45 MS Excel 2016: Đổi font chữ cho cell
Pivot Tables
46 MS Excel 2016: Cách hiển thị 10 kết quả hàng đầu trong Pivot Table
47 MS Excel 2016: Cách xóa cột tổng của từng hàng trong Pivot Table
48 MS Excel 2016: Cách xóa cột tổng trong Pivot Table
49 MS Excel 2016: Cách làm mới Pivot Table
50 MS Excel 2016: Cách thay đổi nguồn dữ liệu cho Pivot Table
51 MS Excel 2016: Cách tạo Pivot Table trong bảng tính
52 MS Excel 2016: Cách hiển thị 10 kết quả cuối cùng trong Pivot Table
53 MS Excel 2016: Cách xử lý lỗi trong Pivot Table
54 MS Excel 2016: Tìm hiểu về cửa sổ mã trong VBA
55 MS Excel 2016: Cách đổi tên của Pivot Table
56 MS Excel 2016: Cách ẩn khoảng trống trong Pivot Table
57 MS Excel 2016: Cách hiển thị giá trị ẩn trong Pivot Table
58 MS Excel 2016: Cách ẩn một giá trị trong Pivot Table
59 MS Excel 2016: Cách thay đổi giá trị của các ô trống trong Pivot Table
VBA Environ
60 MS Excel 2016: Tìm hiểu về cửa sổ Watch trong VBA
61 MS Excel 2016: Tìm hiểu về cửa sổ Immediate trong VBA
62 MS Excel 2016: Tìm hiểu về cửa sổ Properties trong VBA
63 MS Excel 2016: Tìm hiểu về Project Explorer trong VBA
64 MS Excel 2016: Cách mở VBA
65 MS Excel 2016: VBA là gì?
Charts
66 MS Excel 2016: Cách tạo biểu đồ hình tròn
67 MS Excel 2016: Cách tạo biểu đồ đường
68 MS Excel 2016: Cách tạo biểu đồ cột
69 MS Excel 2016: Cách tạo biểu đồ thanh

Bài xem nhiều

Top