MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Biến và các kiểu dữ liệu thường dùng trong VBA

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo biến trong VBA, và mình cũng đưa ra một số kiểu dữ liệu thường dùng khi lập trình VBA.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Biến là một định danh, dùng để lưu trữ một dữ liệu nào đó. Trong lập trình VBA thì biến rất quan trọng, nó giúp ta lưu trữ dữ liệu để giải quyết yêu cầu của các chức năng cần lập trình.

1. Khai báo biến trong VBA

Để khai báo biến thì ta sử dụng cú pháp sau:

Dim var_name As DataType

Trong đó var_name là tên biến mà bạn muốn đặt.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Tên không được có khoảng trắng
  • Không được chứa ký tự đặc biệt
  • Tốt nhất là đặt tên có ý nghĩa

Ví dụ: Khai báo biến domain và gán giá trị cho nó là freetuts.net.

Dim domain as String
domain = "freetuts.net"

2. Các kiểu dữ liệu thường dùng trong VBA

Mình sẽ nói đến những kiểu đơn giản trước nhé, còn những kiểu phức tạp thì ta sẽ học ở những bài khác.

Integer

Là kiểu số nguyên, dùng để lưu trữ những con số tròn.

Dim x As Integer
x = 6
Range("A1").Value = x

Đoạn code này mình khai báo biến x và gán giá trị cho nó bằng 6.

String

Là kiểu chuỗi, dùng để lưu trữ một dãy nhiều ký tự.

Dim book As String
book = "bible"
Range("A1").Value = book

Biến book dùng để lưu trữ tên sách, và bạn có thẻ gán giá trị cho nó là một cái tên bất kì.

Vì là kiểu chuỗi nên phải nằm trong cặp dấu nháy kép.

Double

Là kiểu số thức, dùng để lưu trữ những số có dấu chấm phẩy động.

Dim x As Double
x = 5.5
MsgBox "value is " & x

Đương nhiên bạn cũng có thể sử dụng Double để lưu kiểu số nguyên.

Boolean

Là kiểu chỉ có một trong hai giá trị true hoặc false.

Dim continue As Boolean
continue = True

If continue = True Then MsgBox "Boolean variables are cool"

Ta thường dùng kiểu boolean để kết hợp với những lệnh kiểm tra điều kiện.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách khai báo biến trong VBA, cũng như 5 kiểu dữ liệu VBA thường sử dụng nhất.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top