Home > Excel > Excel VBA > Biến và các kiểu dữ liệu thường dùng trong VBA
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Biến và các kiểu dữ liệu thường dùng trong VBA

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo biến trong VBA, và mình cũng đưa ra một số kiểu dữ liệu thường dùng khi lập trình VBA.

Biến là một định danh, dùng để lưu trữ một dữ liệu nào đó. Trong lập trình VBA thì biến rất quan trọng, nó giúp ta lưu trữ dữ liệu để giải quyết yêu cầu của các chức năng cần lập trình.

1. Khai báo biến trong VBA

Để khai báo biến thì ta sử dụng cú pháp sau:

Dim var_name As DataType

Trong đó var_name là tên biến mà bạn muốn đặt.

  • Tên không được có khoảng trắng
  • Không được chứa ký tự đặc biệt
  • Tốt nhất là đặt tên có ý nghĩa

Ví dụ: Khai báo biến domain và gán giá trị cho nó là freetuts.net.

Dim domain as String
domain = "freetuts.net"

2. Các kiểu dữ liệu thường dùng trong VBA

Mình sẽ nói đến những kiểu đơn giản trước nhé, còn những kiểu phức tạp thì ta sẽ học ở những bài khác.

Integer

Là kiểu số nguyên, dùng để lưu trữ những con số tròn.

Dim x As Integer
x = 6
Range("A1").Value = x

Đoạn code này mình khai báo biến x và gán giá trị cho nó bằng 6.

String

Là kiểu chuỗi, dùng để lưu trữ một dãy nhiều ký tự.

Dim book As String
book = "bible"
Range("A1").Value = book

Biến book dùng để lưu trữ tên sách, và bạn có thẻ gán giá trị cho nó là một cái tên bất kì.

Vì là kiểu chuỗi nên phải nằm trong cặp dấu nháy kép.

Double

Là kiểu số thức, dùng để lưu trữ những số có dấu chấm phẩy động.

Dim x As Double
x = 5.5
MsgBox "value is " & x

Đương nhiên bạn cũng có thể sử dụng Double để lưu kiểu số nguyên.

Boolean

Là kiểu chỉ có một trong hai giá trị true hoặc false.

Dim continue As Boolean
continue = True

If continue = True Then MsgBox "Boolean variables are cool"

Ta thường dùng kiểu boolean để kết hợp với những lệnh kiểm tra điều kiện.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách khai báo biến trong VBA, cũng như 5 kiểu dữ liệu VBA thường sử dụng nhất.

-------------------#####-------------------

Khóa học Excel VBA:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP