Tự học Excel VBA

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Excel VBA nằm trong chuyên mục Excel, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Macro
Cách bật Developer Tool trong Excel
Macro là gì? Cách tạo Macro trong Excel với 8 bước cực kì đơn giản
Biến và các kiểu dữ liệu thường dùng trong VBA
Tìm hiểu cấu trúc Module trong VBA
Tìm hiểu Sub trong VBA: Cú pháp và cách gọi Sub
Cách chạy Code trong Module của VBA
Chương trình VBA hoán đổi giá trị hai ô Excel
Record Macro trong Excel VBA: Tính năng tạo Macro tự động
Cách dùng tham chiếu trong Macro Recorder (VBA)
Tìm hiểu thuộc tính FormulaR1C1 trong VBA
Cách thêm Macro vào thanh Toolbar Excel
Cảnh báo Enable Macros trong VBA
Hộp thoại InputBox trong VBA
Hộp thoại MsgBox trong Excel VBA
Các lỗi Macro thường gặp khi lập trình VBA
Excel Object
Cách dùng Workbook và Worksheet trong VBA
Path và FullName Workbooks trong VBA
Đóng và mở file Excel bằng VBA
Cách dùng đôi tượng Range trong VBA
Tìm vùng hiện tại một ô Excel bằng CurrentRegion trong VBA
VBA Basic
Option Explicit VBA: Ràng buộc khai báo biến trước khi sử dụng
Phạm vi của biến trong VBA: Biến cục bộ - toàn cục và biến module
Lệnh If Then trong VBA: Dùng để kiểm tra điều kiện
Toán tử Logic trong VBA (And - Or - Not)
Lệnh Select Case trong VBA: Rẻ nhánh chương trình đơn giản
Các vòng lặp trong VBA: Vòng lặp For và Do While
Vòng lặp For Each trong VBA
Các hàm xử lý chuỗi trong VBA
Các hàm xử lý ngày tháng trong VBA (Date & Time)
Xử lý mảng trong VBA thông qua ví dụ đơn giản
Function trong VBA: Có gì khác so với Sub (Procedure)
Class Module trong VBA: Cách tạo mới và thêm thuộc tính
VBA Form
ActiveX Controls trong VBA - Khái niệm và cách dùng
Sự kiện trong VBA: Cách xử lý và xem danh sách sự kiện
Form Control trong VBA: So sánh Form Control và ActiveX Control
Command Button trong VBA (Active X Controls)
Cách dùng Textbox trong VBA (ActiveX Control)
Cách dùng ListBox trong VBA (ActiveX Control)
Cách dùng ComboBox trong VBA
Cách dùng CheckBox trong VBA
Cách dùng Option Button trong VBA
Cách dùng Spin Button trong VBA
UserForm trong VBA: Cách tạo và sử dụng Form Excel
Bài tập VBA