Home > Excel > Excel VBA > Function trong VBA: Có gì khác so với Sub (Procedure)
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Function trong VBA: Có gì khác so với Sub (Procedure)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về function trong VBA, cách tạo function và so sánh với một loại function khác, đó là Sub (thủ tục).

Có một số ngôn ngữ sẽ gom hai loại này thành một, nhưng với một số ngôn ngữ khác như Pascal và VBA thì phải sử dụng công thức riêng để phân biệt. Cụ thể thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Function VBA là gì?

Function là một hàm do người dùng tự định nghĩa, gồm tập hợp nhiều đoạn code xử lý một chức năng nào đó và cuối cùng sẽ trả về một giá trị nhất định.

Function có khái niệm giống như Sub, chỉ có sự khác biệt duy nhất là:

 • Function có giá trị trả về
 • Sub không có giá trị trả về

Bản thân VBA cũng có những function có sẵn, đây là những thư viện mà VBA tạo ra nhằm hỗ trợ lập trình viên.

Ví dụ: Để tính căn bậc hai của một số thì ta sẽ sử dụng hàm Sqr().

Sqr(12) ' sẽ bằng 3

2. Cú pháp function trong VBA

Trong VBA, để tạo function thì ta sử dụng cú pháp sau:

Function FunctionName([parameter-list]) As [data-type]
  statement 1
  statement 2
  statement 3
  .......
  statement n
  FunctionName = value
End Function

Trong đó:

 • FunctionName là tên của function mà bạn muốn đặt
 • [parameter-list] là danh sách các tham số
 • [data-type] là kiểu dữ liệu mà function sẽ trả về
 • FunctionName = value, đây là dòng bắt buộc, ý nó muốn gán value (gia trị trả về) vào FunctionName.

* Lưu ý: Bạn có thể không cần phải gán giá trị trả về. Tuy nhiên, trường hợp này thì bạn nên sử dụng Sub để thay thế.

3. Ví dụ tạo function trong VBA

Mình sẽ làm một ví dụ thật đơn giản nhé: Hãy viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số.

Function findMax(a As Integer, b As Integer, c As Integer) As Integer
  Dim max As Integer
  max = a
  
  If (max < b) Then
    max = b
  End If
  If (max < c) Then
    max = c
  End If
  
  findMax = max
End Function

Ta có thể áp dụng hàm này để giải một bài toán thực tế nhưu sau: Hãy nhập 3 số nguyên vào các ô A1, A2 và A3, sau đó in ra số lớn nhất vào ô B1

B1. Tạo một command button.

tao command button JPG

Ta sẽ viết cho sự kiện click vào button thì tìm số lớn nhất và in vào B1

B2. Viết code cho sự kiện click vào button.

Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim max As Integer
  max = findMax(Range("A1").value, Range("A2").value, Range("A3").value)
  Range("B1").value = max
End Sub

B3. Ra ngoài Excel bạn thử click vào button thì sẽ thấy kết quả như sau:

ket qua findmax JPG

Đấy là một ví dụ rất đơn giản về cách sử dụng function trong VBA. Thực tế thì có rất nhiều function được định nghĩa sẵn trong VBA và mình sẽ trình bày nó ở một bài khác.

-------------------#####-------------------

Khóa học Excel VBA:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP