C / C++
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C / C++

Danh sách các bài viết trong chuyên mục C / C++, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục C / C++.

Hai ngôn ngữ C / C++ thường sẽ đi chung với nhau khi bạn học lập trình căn bản ở các trường đai học. Vì vậy trong mục này mình sẽ gộp hay ngôn ngữ này lại để giúp các bạn dễ tìm tài liệu hơn.

1HỌC C
Basic
1 Ngôn ngữ lập trình C là gì?
2 Lịch sử và đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C
3 Cài đặt và sử dụng Turbo C ++
4 Viết chương trình C đầu tiên, và chạy chương trình C
5 Danh sách từ khóa trong C
6 Biến và hằng số trong C
7 Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)
8 Thao tác Input / Output trong C
9 Các toán tử trong C (số học - gán - quan hệ -...)
Control Statements
10 Lệnh If .. Else trong C
11 Lệnh Switch Case trong C
12 Vòng lặp for trong C
13 Vòng lặp While - Do While trong C
14 Lệnh Break trong C
15 Lệnh Continue trong C
Data Type
16 Xử lý mảng (Array) trong C
17 Xử lý chuỗi (string) trong C
18 Con trỏ (pointer) trong C
19 Kiểu dữ liệu Struct trong C
20 Kiểu Union trong C
Functions
21 Tạo hàm (function) trong C
22 Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C
File I/O
23 Đọc ghi file trong C
Tham khảo
2BÀI TẬP C
Simple
1 [Bài tập C] Chương trình Hello World
2 [Bài tập C] Kiểm tra số dương hay số âm
3 [Bài tập C] Đảo ngược một dãy số bằng đệ quy và vòng lặp while
4 [Bài tập C] Tìm số lớn nhất trong ba số
5 [Bài tập C] In ra dãy số Fibonacci
6 [Bài tập C] Tìm số giai thừa bằng đệ quy
7 [Bài tập C] Tìm số nguyên tố trong một phạm vi nhất định
String
8 Tìm chuỗi con dài nhất không chứa ký tự trùng lặp trong C
9 Chuyển đổi một số thành chuỗi số tiếng Anh trong C
10 Loại bỏ các từ trùng lặp trong một chuỗi trong C
11 Kiểm tra chuỗi có phải là chuỗi pangram hay không trong C
12 Chuyển đổi một chuỗi số thành dạng chuỗi thập lục phân trong C
13 Đếm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi trong C
14 Loại bỏ khoảng trắng thừa trong chuỗi trong C
15 Kiểm tra chuỗi có phải là chuỗi đối xứng hay không trong C
16 Chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa hoặc chữ thường trong C
17 Tách chuỗi thành các từ riêng lẻ và in ra màn hình trong C
Array
18 Tìm tất cả các cặp phần tử có tổng bằng một số được chỉ định trong C
19 Kiểm tra mảng có phải là một dãy số Fibonacci hay không trong C
20 Tìm tất cả các phần tử lớn hơn một số x trong mảng trong C
21 Chia một mảng thành các phần con có độ dài bằng nhau trong C
22 Tìm phần tử lớn thứ k trong mảng với thuật toán Quickselect trong C
23 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng trong C
24 Tìm số lần xuất hiện của một phần tử trong mảng trong C
25 Đảo ngược mảng không sử dụng mảng phụ trong C
26 Xóa phần tử trùng lặp trong mảng trong C
27 Tìm phần tử lớn thứ k trong mảng trong C
Sorting
28 Sắp xếp một mảng số nguyên sao cho số lẻ nằm trước số chẵn trong C
29 Sắp xếp một mảng số nguyên sử dụng thuật toán heap sort trong C
30 Sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển sử dụng thuật toán radix sort trong C
31 Sắp xếp một mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trong C
32 Sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển trong C
Pointer
33 Sử dụng con trỏ để đảo ngược một chuỗi trong C
34 Sử dụng con trỏ để tính tổng các phần tử trong mảng trong C
35 Sử dụng con trỏ để tìm vị trí của một phần tử trong mảng trong C
36 Sử dụng con trỏ để sắp xếp một mảng số nguyên một cách tăng dần trong C
Calculation
37 Tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số nguyên trong C
38 Tính phần dư của phép chia hai số nguyên trong C
39 Tính lũy thừa của một số nguyên trong C
40 Tính tổng các số nguyên trong một mảng sử dụng con trỏ trong C
41 Tính tổng các ước số của một số nguyên trong C
42 Tính giai thừa của một số lớn trong C
Number
43 Cách cộng hai số nguyên trong C
44 Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C
45 Kiểm tra số nguyên tố và số hoàn hảo trong C
46 Chuyển đổi số nguyên sang dạng chuỗi và ngược lại trong C
47 Kiểm tra một số có phải là số Armstrong hay không trong C
48 Chuyển đổi một số nguyên thành dạng số La Mã trong C
Other
C
49 Sắp xếp một mảng số nguyên sao trong C
3HỌC C++
Starting
1 Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?
2 Download C Free để học C/C++ và khắc phục lỗi hàm void
3 Khai báo thư viện và hàm main trong C++
4 Lệnh cin và cout trong C++
5 Cách khai báo biến trong C++
6 Các kiểu dữ liệu trong C++ và cách khai báo
7 Cách viết ghi chú trong C++
8 Các toán tử trong C++
Control Statement
9 Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)
10 Toán tử ba ngôi trong C++
11 Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)
12 Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)
13 Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++
14 Vòng lặp for trong C++ (có bài tập thực hành)
15 Cách sử dụng vòng lặp while trong C++
16 Vòng lặp do while trong C++ (có bài tập thực hành)
17 Cách dùng lệnh break trong C++ (Dùng thoát khỏi vòng lặp)
18 Lệnh continue trong C++ (Nhảy tới lần lặp tiếp theo)
19 Lệnh goto trong C++ (Nhảy tới một đoạn code trong C++)
20 Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải
21 Bài tập vòng lặp while và do while trong C++
Function
22 Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)
23 Hiểu hơn về tham trị và tham chiếu trong C++
24 Giải thích về hàm đệ quy trong C++ dễ hiểu nhất
25 Biến toàn cục và biến cục bộ trong C++
26 Lớp lưu trữ trong C++
Array & Pointer
27 Cách khai báo mảng trong C++ (mảng một chiều và nhiều chiều)
28 Cách sử dụng con trỏ trong C++
29 Cách truyền mảng vào hàm trong C++
OOP
30 Lập tình hướng đối tượng trong C++ là gì?
31 Lớp và đối tượng trong C++
32 Hàm xây dựng (constructor) trong C++
33 Hàm xây dựng sao chép trong C++
34 Hàm hủy (Destructor) trong C++
35 Con trỏ this trong C++
36 Từ khóa static trong C++
37 Cách tạo và sử dụng Struct trong C++
38 Cách tạo và sử dụng enum trong C++
39 Access modifier trong C++
40 Hàm bạn (Friend function) và lớp bạn (Friend Class) trong C++
41 Các hàm tính toán (Math Function) trong C++
STL
42 [STL] Sử dụng Vector trong C++
43 [STL] Sử dụng Set trong C++
44 [STL] Sử dụng Algorithm trong C++
45 [STL] So sánh giữa Vector và List trong C++
46 [STL] So sánh giữa Map và Unordered Map trong C++
47 [STL] Cách sắp xếp một vector trong C++
48 [STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++
49 [STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++
50 [STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++
51 [STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++
Iterators
52 [Iterator] Sử dụng Vector trong C++
53 [Iterator] Sử dụng trong List trong C++
54 Tổng quan về Iterators trong C++
55 Sử dụng Iterators trong STL của C++
Other Features
56 Tổng quan về Smart Pointers trong C++
57 Sử dụng unique_ptr trong C++
58 Sử dụng shared_ptr trong C++
59 Sử dụng weak_ptr trong C++
60 Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++
61 Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++
62 Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++
63 Tạo và quản lý các Multithreading trong C++
64 Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++
4BÀI TẬP C++
Simple
1 Chương trình Hello World trong C++
2 Kiểm tra số âm hay số dương trong C++
3 Đảo ngược một số trong C++
4 Tìm số lớn nhất trong 3 số trong C++
5 Hiển thị chuỗi Fibonacci trong C++
6 Tính giai thừa sử dụng đệ quy trong C++
7 Tìm số nguyên tố trong một phạm vi bằng C++
8 Kiểm tra số Armstrong trong C++
9 Kiểm tra số đối xứng trong C++
10 Tìm số Palindrom trong C++
11 Kiểm tra chẵn lẻ của một số trong C++
12 Tìm giá trị ASCII của một ký tự trong C++
13 Xem kích thước kiểu dữ liệu trong C++
14 Kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự
15 Kiểm tra năm nhuận trong C++
16 Tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++
String
17 Chuyển chữ hoa thành chữ thường trong C++
18 Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++
19 Sắp xếp chuỗi theo Alphabet trong C++
20 Tìm độ dài của chuỗi trong C++
21 Nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat()
22 Đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy trong C++
Array
23 Sắp xếp mảng tăng dần trong C++
24 Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++
25 Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ
26 Tìm số phần tử trong một mảng C++
Sorting
27 Tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++
Pointer
28 Tìm số lớn nhất trong ba số bằng con trỏ C++
29 Đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++
30 Hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++
31 Tạo và truy cập một biến con trỏ trong C++
Calculation
32 Tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P
33 Tính toán và in giá trị của tổ hợp C
34 Nhân hai số thực trong C++
35 Tính trung bình của hai số
Number
36 Chuyển số nhị phân thành số thập phân C++
37 Chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân
Other
38 Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải
39 Tính chu vi và diện tích hình tròn
40 Tính diện tích tam giác đều
41 Giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++
5CÁC HÀM C / C++
42 Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++
43 Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C
44 Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++
45 Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++
46 Các hàm toán học (math) trong C / C++
47 Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++
48 Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++
49 Các hàm trong thư viện cstring C / C++
50 Các hàm trong thư viện cctype C / C++
51 Các hàm trong thư viện cstdio C / C++
52 Các hàm trong thư viện ctime C / C++
6GIẢI THUẬT C/C++
7ARDUINO
53 Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống
54 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE
55 Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino
56 Viết chương trình Arduino đầu tiên
57 Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino
58 Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino
59 Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino
60 Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor
61 Cách điều khiển button trong Arduino
62 Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino
63 Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino
64 Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino
65 Cách điều khiển Keypad trong Arduino
66 Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino
67 Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Bài xem nhiều

Top