C / C++
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C / C++

Danh sách các bài viết trong chuyên mục C / C++, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục C / C++.

Hai ngôn ngữ C / C++ thường sẽ đi chung với nhau khi bạn học lập trình căn bản ở các trường đai học. Vì vậy trong mục này mình sẽ gộp hay ngôn ngữ này lại để giúp các bạn dễ tìm tài liệu hơn.

1HỌC C
Basic
1 Ngôn ngữ lập trình C là gì?
2 Lịch sử và đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C
3 Cài đặt và sử dụng Turbo C ++
4 Viết chương trình C đầu tiên, và chạy chương trình C
5 Danh sách từ khóa trong C
6 Biến và hằng số trong C
7 Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)
8 Thao tác Input / Output trong C
9 Các toán tử trong C (số học - gán - quan hệ -...)
Control Statements
10 Lệnh If .. Else trong C
11 Lệnh Switch Case trong C
12 Vòng lặp for trong C
13 Vòng lặp While - Do While trong C
14 Lệnh Break trong C
15 Lệnh Continue trong C
Data Type
16 Xử lý mảng (Array) trong C
17 Xử lý chuỗi (string) trong C
18 Con trỏ (pointer) trong C
19 Kiểu dữ liệu Struct trong C
20 Kiểu Union trong C
Functions
21 Tạo hàm (function) trong C
22 Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C
File I/O
23 Đọc ghi file trong C
Tham khảo
2BÀI TẬP C
Simple
1 [Bài tập C] Chương trình Hello World
2 [Bài tập C] Kiểm tra số dương hay số âm
3 [Bài tập C] Đảo ngược một dãy số bằng đệ quy và vòng lặp while
4 [Bài tập C] Tìm số lớn nhất trong ba số
5 [Bài tập C] In ra dãy số Fibonacci
6 [Bài tập C] Tìm số giai thừa bằng đệ quy
7 [Bài tập C] Tìm số nguyên tố trong một phạm vi nhất định
String
Array
Sorting
Pointer
Calculation
Number
8 Cách cộng hai số nguyên trong C
9 Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C
Other
C
3HỌC C++
Starting
1 Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?
2 Download C Free để học C/C++ và khắc phục lỗi hàm void
3 Khai báo thư viện và hàm main trong C++
4 Lệnh cin và cout trong C++
5 Cách khai báo biến trong C++
6 Các kiểu dữ liệu trong C++ và cách khai báo
7 Cách viết ghi chú trong C++
8 Các toán tử trong C++
Control Statement
9 Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)
10 Toán tử ba ngôi trong C++
11 Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)
12 Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)
13 Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++
14 Vòng lặp for trong C++ (có bài tập thực hành)
15 Cách sử dụng vòng lặp while trong C++
16 Vòng lặp do while trong C++ (có bài tập thực hành)
17 Cách dùng lệnh break trong C++ (Dùng thoát khỏi vòng lặp)
18 Lệnh continue trong C++ (Nhảy tới lần lặp tiếp theo)
19 Lệnh goto trong C++ (Nhảy tới một đoạn code trong C++)
20 Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải
21 Bài tập vòng lặp while và do while trong C++
Function
22 Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)
23 Hiểu hơn về tham trị và tham chiếu trong C++
24 Giải thích về hàm đệ quy trong C++ dễ hiểu nhất
25 Biến toàn cục và biến cục bộ trong C++
26 Lớp lưu trữ trong C++
Array & Pointer
27 Cách khai báo mảng trong C++ (mảng một chiều và nhiều chiều)
28 Cách sử dụng con trỏ trong C++
29 Cách truyền mảng vào hàm trong C++
OOP
30 Lập tình hướng đối tượng trong C++ là gì?
31 Lớp và đối tượng trong C++
32 Hàm xây dựng (constructor) trong C++
33 Hàm xây dựng sao chép trong C++
34 Hàm hủy (Destructor) trong C++
35 Con trỏ this trong C++
36 Từ khóa static trong C++
37 Cách tạo và sử dụng Struct trong C++
38 Cách tạo và sử dụng enum trong C++
39 Access modifier trong C++
40 Hàm bạn (Friend function) và lớp bạn (Friend Class) trong C++
41 Các hàm tính toán (Math Function) trong C++
STL
Iterators
Other Features
4BÀI TẬP C++
Simple
1 Chương trình Hello World trong C++
2 Kiểm tra số âm hay số dương trong C++
3 Đảo ngược một số trong C++
4 Tìm số lớn nhất trong 3 số trong C++
5 Hiển thị chuỗi Fibonacci trong C++
6 Tính giai thừa sử dụng đệ quy trong C++
7 Tìm số nguyên tố trong một phạm vi bằng C++
8 Kiểm tra số Armstrong trong C++
9 Kiểm tra số đối xứng trong C++
10 Tìm số Palindrom trong C++
11 Kiểm tra chẵn lẻ của một số trong C++
12 Tìm giá trị ASCII của một ký tự trong C++
13 Xem kích thước kiểu dữ liệu trong C++
14 Kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự
15 Kiểm tra năm nhuận trong C++
16 Tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++
String
17 Chuyển chữ hoa thành chữ thường trong C++
18 Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++
19 Sắp xếp chuỗi theo Alphabet trong C++
20 Tìm độ dài của chuỗi trong C++
21 Nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat()
22 Đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy trong C++
Array
23 Sắp xếp mảng tăng dần trong C++
24 Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++
25 Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ
26 Tìm số phần tử trong một mảng C++
Sorting
27 Tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++
Pointer
28 Tìm số lớn nhất trong ba số bằng con trỏ C++
29 Đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++
30 Hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++
31 Tạo và truy cập một biến con trỏ trong C++
Calculation
32 Tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P
33 Tính toán và in giá trị của tổ hợp C
34 Nhân hai số thực trong C++
35 Tính trung bình của hai số
Number
36 Chuyển số nhị phân thành số thập phân C++
37 Chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân
Other
38 Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải
39 Tính chu vi và diện tích hình tròn
40 Tính diện tích tam giác đều
41 Giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++
5CÁC HÀM C / C++
42 Các hàm toán học (math) trong C / C++
43 Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++
44 Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++
45 Các hàm trong thư viện cstring C / C++
46 Các hàm trong thư viện cctype C / C++
47 Các hàm trong thư viện cstdio C / C++
48 Các hàm trong thư viện ctime C / C++
6GIẢI THUẬT C/C++

Bài xem nhiều

Top