C / C++
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C / C++

Danh sách các bài viết trong chuyên mục C / C++, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục C / C++.

Hai ngôn ngữ C / C++ thường sẽ đi chung với nhau khi bạn học lập trình căn bản ở các trường đai học. Vì vậy trong mục này mình sẽ gộp hay ngôn ngữ này lại để giúp các bạn dễ tìm tài liệu hơn.

1HỌC C
Basic
1 Ngôn ngữ lập trình C là gì?
2 Lịch sử và đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C
3 Cài đặt và sử dụng Turbo C ++
4 Viết chương trình C đầu tiên, và chạy chương trình C
5 Danh sách từ khóa trong C
6 Biến và hằng số trong C
7 Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)
8 Thao tác Input / Output trong C
9 Các toán tử trong C (số học - gán - quan hệ -...)
Control Statements
10 Lệnh If .. Else trong C
11 Lệnh Switch Case trong C
12 Vòng lặp for trong C
13 Vòng lặp While - Do While trong C
14 Lệnh Break trong C
15 Lệnh Continue trong C
Data Type
16 Xử lý mảng (Array) trong C
17 Xử lý chuỗi (string) trong C
18 Con trỏ (pointer) trong C
19 Kiểu dữ liệu Struct trong C
20 Kiểu Union trong C
Functions
21 Tạo hàm (function) trong C
22 Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C
File I/O
23 Đọc ghi file trong C
Tham khảo
2BÀI TẬP C
Simple
1 [Bài tập C] Chương trình Hello World
2 [Bài tập C] Kiểm tra số dương hay số âm
3 [Bài tập C] Đảo ngược một dãy số bằng đệ quy và vòng lặp while
4 [Bài tập C] Tìm số lớn nhất trong ba số
5 [Bài tập C] In ra dãy số Fibonacci
6 [Bài tập C] Tìm số giai thừa bằng đệ quy
7 [Bài tập C] Tìm số nguyên tố trong một phạm vi nhất định
String
Array
Sorting
Pointer
Calculation
Number
8 Cách cộng hai số nguyên trong C
9 Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C
Other
C
3HỌC C++
Starting
1 Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?
2 Download C Free để học C/C++ và khắc phục lỗi hàm void
3 Khai báo thư viện và hàm main trong C++
4 Lệnh cin và cout trong C++
5 Cách khai báo biến trong C++
6 Các kiểu dữ liệu trong C++ và cách khai báo
7 Cách viết ghi chú trong C++
8 Các toán tử trong C++
Control Statement
9 Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)
10 Toán tử ba ngôi trong C++
11 Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)
12 Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)
13 Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++
14 Vòng lặp for trong C++ (có bài tập thực hành)
15 Cách sử dụng vòng lặp while trong C++
16 Vòng lặp do while trong C++ (có bài tập thực hành)
17 Cách dùng lệnh break trong C++ (Dùng thoát khỏi vòng lặp)
18 Lệnh continue trong C++ (Nhảy tới lần lặp tiếp theo)
19 Lệnh goto trong C++ (Nhảy tới một đoạn code trong C++)
20 Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải
21 Bài tập vòng lặp while và do while trong C++
Function
22 Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)
23 Hiểu hơn về tham trị và tham chiếu trong C++
24 Giải thích về hàm đệ quy trong C++ dễ hiểu nhất
25 Biến toàn cục và biến cục bộ trong C++
26 Lớp lưu trữ trong C++
Array & Pointer
27 Cách khai báo mảng trong C++ (mảng một chiều và nhiều chiều)
28 Cách sử dụng con trỏ trong C++
29 Cách truyền mảng vào hàm trong C++
OOP
30 Lập tình hướng đối tượng trong C++ là gì?
31 Lớp và đối tượng trong C++
32 Hàm xây dựng (constructor) trong C++
33 Hàm xây dựng sao chép trong C++
34 Hàm hủy (Destructor) trong C++
35 Con trỏ this trong C++
36 Từ khóa static trong C++
37 Cách tạo và sử dụng Struct trong C++
38 Cách tạo và sử dụng enum trong C++
39 Access modifier trong C++
40 Hàm bạn (Friend function) và lớp bạn (Friend Class) trong C++
41 Các hàm tính toán (Math Function) trong C++
STL
Iterators
Other Features
4BÀI TẬP C++
Simple
1 Chương trình Hello World trong C++
2 Kiểm tra số âm hay số dương trong C++
3 Đảo ngược một số trong C++
4 Tìm số lớn nhất trong 3 số trong C++
5 Hiển thị chuỗi Fibonacci trong C++
6 Tính giai thừa sử dụng đệ quy trong C++
7 Tìm số nguyên tố trong một phạm vi bằng C++
8 Kiểm tra số Armstrong trong C++
9 Kiểm tra số đối xứng trong C++
10 Tìm số Palindrom trong C++
11 Kiểm tra chẵn lẻ của một số trong C++
12 Tìm giá trị ASCII của một ký tự trong C++
13 Xem kích thước kiểu dữ liệu trong C++
14 Kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự
15 Kiểm tra năm nhuận trong C++
16 Tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++
String
17 Chuyển chữ hoa thành chữ thường trong C++
18 Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++
19 Sắp xếp chuỗi theo Alphabet trong C++
20 Tìm độ dài của chuỗi trong C++
21 Nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat()
22 Đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy trong C++
Array
23 Sắp xếp mảng tăng dần trong C++
24 Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++
25 Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ
26 Tìm số phần tử trong một mảng C++
Sorting
27 Tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++
Pointer
28 Tìm số lớn nhất trong ba số bằng con trỏ C++
29 Đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++
30 Hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++
31 Tạo và truy cập một biến con trỏ trong C++
Calculation
32 Tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P
33 Tính toán và in giá trị của tổ hợp C
34 Nhân hai số thực trong C++
35 Tính trung bình của hai số
Number
36 Chuyển số nhị phân thành số thập phân C++
37 Chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân
Other
38 Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải
39 Tính chu vi và diện tích hình tròn
40 Tính diện tích tam giác đều
41 Giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++
5CÁC HÀM C / C++
42 Các hàm toán học (math) trong C / C++
43 Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++
44 Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++
45 Các hàm trong thư viện cstring C / C++
46 Các hàm trong thư viện cctype C / C++
47 Các hàm trong thư viện cstdio C / C++
48 Các hàm trong thư viện ctime C / C++
6GIẢI THUẬT C/C++
7ARDUINO
49 Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống
50 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE
51 Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino
52 Viết chương trình Arduino đầu tiên
53 Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino
54 Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino
55 Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino
56 Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor
57 Cách điều khiển button trong Arduino
58 Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino
59 Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino
60 Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino
61 Cách điều khiển Keypad trong Arduino
62 Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino
63 Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Bài xem nhiều

Top