SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển trong C

Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để sắp xếp một mảng các chuỗi theo thứ tự từ điển.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập vào một mảng các chuỗi từ người dùng.
 • Sắp xếp các chuỗi trong mảng theo thứ tự từ điển.
 • Hiển thị mảng sau khi đã sắp xếp.

Bài tập sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển trong C

Cách giải quyết bài lập trình

 • Sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt (bubble sort) để sắp xếp mảng chuỗi.
 • So sánh từng cặp chuỗi liên tiếp và hoán đổi vị trí nếu cần thiết để đảm bảo thứ tự từ điển.

Hãy xem cách giải như sau:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

// Hàm sắp xếp mảng chuỗi theo thứ tự từ điển
void bubbleSort(char arr[][100], int n) {
  int i, j;
  char temp[100];
  for (i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (j = 0; j < n - i - 1; j++) {
      if (strcmp(arr[j], arr[j + 1]) > 0) {
        strcpy(temp, arr[j]);
        strcpy(arr[j], arr[j + 1]);
        strcpy(arr[j + 1], temp);
      }
    }
  }
}

int main() {
  char arr[100][100];
  int n, i;

  printf("Nhập số phần tử của mảng: ");
  scanf("%d", &n);

  printf("Nhập các chuỗi của mảng:\n");
  for (i = 0; i < n; i++) {
    printf("arr[%d] = ", i);
    scanf("%s", arr[i]);
  }

  // Sắp xếp mảng chuỗi theo thứ tự từ điển
  bubbleSort(arr, n);

  printf("Mảng sau khi sắp xếp theo thứ tự từ điển:\n");
  for (i = 0; i < n; i++) {
    printf("%s\n", arr[i]);
  }

  return 0;
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Screenshot 202024 03 13 20183017 png

Đó là cách viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để sắp xếp một mảng chuỗi theo thứ tự từ điển. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top