SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng con trỏ để tính tổng các phần tử trong mảng trong C

Trong ngôn ngữ lập trình C, con trỏ là một công cụ mạnh mẽ cho phép thực hiện các thao tác trên bộ nhớ một cách linh hoạt. Trong bài tập này, mình sẽ sử dụng con trỏ để tính tổng các phần tử trong một mảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài tập sử dụng con trỏ để tính tổng các phần tử trong mảng trong C

Cách giải quyết bài lập trình

Để tính tổng các phần tử trong một mảng sử dụng con trỏ, chúng ta sẽ duyệt qua từng phần tử của mảng bằng cách di chuyển con trỏ qua mỗi phần tử và cộng giá trị của nó vào biến tổng.

Hãy xem cách giải như sau:

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt thuật toán sử dụng con trỏ để tính tổng các phần tử trong một mảng trong ngôn ngữ lập trình C:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <stdio.h>

// Hàm tính tổng các phần tử trong mảng sử dụng con trỏ
int sumArray(int *arr, int size) {
  int sum = 0;
  int *ptr = arr;

  // Duyệt qua từng phần tử và cộng vào biến tổng
  for (int i = 0; i < size; i++) {
    sum += *ptr;
    ptr++;
  }
  return sum;
}

int main() {
  int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

  printf("Mảng: ");
  for (int i = 0; i < size; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  printf("\n");

  int total = sumArray(arr, size);
  printf("Tổng các phần tử trong mảng là: %d\n", total);

  return 0;
}

Kết quả

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là tổng của các phần tử trong mảng:

Screenshot 202024 03 14 20124559 png

Trong bài tập này, mình đã sử dụng con trỏ để tính tổng các phần tử trong một mảng trong ngôn ngữ lập trình C. Việc sử dụng con trỏ giúp mình truy cập và thao tác trên các phần tử của mảng một cách linh hoạt và hiệu quả.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top