SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng con trỏ để đảo ngược một chuỗi trong C

Trong ngôn ngữ lập trình C, con trỏ là một công cụ mạnh mẽ cho phép ta thực hiện các thao tác trên bộ nhớ. Trong bài tập này, mình sẽ sử dụng con trỏ để đảo ngược một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài tập sử dụng con trỏ để đảo ngược một chuỗi trong C

Cách giải quyết bài lập trình

Để đảo ngược một chuỗi trong C, chúng ta có thể sử dụng hai con trỏ. Một con trỏ sẽ trỏ đến đầu chuỗi và con trỏ khác sẽ trỏ đến cuối chuỗi. Mình sẽ hoán đổi ký tự tại các vị trí mà hai con trỏ đang trỏ đến, và sau đó di chuyển các con trỏ lên hoặc xuống cho đến khi chúng gặp nhau.

Hãy xem cách giải như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt thuật toán sử dụng con trỏ để đảo ngược một chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

// Hàm đảo ngược chuỗi
void reverseString(char *str) {
  char *begin = str;
  char *end = str + strlen(str) - 1;
  char temp;

  // Hoán đổi ký tự tại các vị trí mà hai con trỏ trỏ đến
  while (begin < end) {
    temp = *begin;
    *begin = *end;
    *end = temp;
    // Di chuyển con trỏ begin lên và con trỏ end xuống
    begin++;
    end--;
  }
}

int main() {
  char str[] = "Freetuts.net!";
  printf("Chuỗi trước khi đảo ngược: %s\n", str);
  reverseString(str);
  printf("Chuỗi sau khi đảo ngược: %s\n", str);
  return 0;
}

Kết quả

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là chuỗi đã được đảo ngược:

Screenshot 202024 03 14 20123917 png

Trong bài tập này, mình đã sử dụng con trỏ để đảo ngược một chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C. Việc sử dụng con trỏ giúp chúng ta thao tác trực tiếp trên bộ nhớ và thực hiện các thao tác phức tạp như đảo ngược một chuỗi một cách hiệu quả.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top