SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tách chuỗi thành các từ riêng lẻ và in ra màn hình trong C

Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tách một chuỗi thành các từ riêng lẻ và in ra màn hình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập vào một chuỗi từ người dùng.
 • Tách chuỗi thành các từ riêng lẻ.
 • In ra màn hình các từ đã tách.

Chương trình tách chuỗi thành các từ riêng lẻ trong C

Cách giải quyết bài lập trình

 • Duyệt qua từng ký tự trong chuỗi.
 • Nếu ký tự không phải là khoảng trắng hoặc ký tự kết thúc chuỗi, tiếp tục thêm ký tự vào từ hiện tại.
 • Nếu ký tự là khoảng trắng hoặc ký tự kết thúc chuỗi, in từ hiện tại ra màn hình và đặt lại từ hiện tại thành chuỗi rỗng.
 • Lặp lại quá trình cho đến khi duyệt hết chuỗi.

Hãy xem cách giải như sau:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void splitString(char str[]) {
  int i, j;
  char word[100];

  // Duyệt qua từng ký tự trong chuỗi
  for (i = 0, j = 0; i <= strlen(str); i++) {
    // Nếu gặp khoảng trắng hoặc ký tự kết thúc chuỗi
    if (str[i] == ' ' || str[i] == '\0') {
      word[j] = '\0'; // Kết thúc từ hiện tại
      if (strlen(word) > 0) {
        printf("%s\n", word); // In từ ra màn hình của freetuts.net
        j = 0; // Đặt lại chỉ số cho từ mới
      }
    } else {
      word[j++] = str[i]; // Thêm ký tự vào từ hiện tại
    }
  }
}

int main() {
  char str[100];

  printf("Nhập chuỗi: ");
  fgets(str, sizeof(str), stdin);

  printf("Các từ trong chuỗi:\n");
  splitString(str);

  return 0;
}

Kết quả chạy ra màn hình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhập chuỗi: Học lập trình tại freetuts.net
Các từ trong chuỗi:
Học
lập
trình 
tại 
freetuts.net

Trên đây là cách viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tách một chuỗi thành các từ riêng lẻ và in ra màn hình. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top