SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính phần dư của phép chia hai số nguyên trong C

Trong lập trình, việc tính phần dư của phép chia hai số nguyên là một phép toán quan trọng và thường xuyên được sử dụng. Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tính phần dư của phép chia.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình tính phần dư của phép chia trong C

Phương pháp giải quyết

Để tính phần dư của phép chia hai số nguyên trong C, chúng ta chỉ cần sử dụng toán tử % (phần dư). Toán tử % sẽ trả về phần dư của phép chia hai số.

Hãy xem cách giải như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt tính phần dư của phép chia hai số nguyên trong ngôn ngữ lập trình C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int dividend, divisor;
  
  // Nhập số chia và số bị chia từ người dùng
  printf("Nhập số chia: ");
  scanf("%d", &dividend);
  printf("Nhập số bị chia: ");
  scanf("%d", &divisor);

  // Kiểm tra nếu số bị chia không bằng 0 để tránh chia cho 0
  if (divisor == 0) {
    printf("Không thể chia cho 0\n");
    return 1; // Kết thúc chương trình với mã lỗi
  }

  // Tính phần dư của phép chia
  int remainder = dividend % divisor;

  // In kết quả
  printf("Phần dư của %d chia cho %d là: %d\n", dividend, divisor, remainder);

  return 0;
}

Kết quả

Khi chạy chương trình và nhập số chia và số bị chia, chương trình sẽ tính phần dư của phép chia và hiển thị kết quả:

z5252048251529 f2bc4136f939f1a08e12ff49096139ea jpg

Trong bài tập này, mình đã viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tính phần dư của phép chia hai số nguyên. Điều này giúp mình thực hành việc sử dụng toán tử % trong C và làm quen với cách xử lý các trường hợp đặc biệt như chia cho 0.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top