SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập C++

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Bài tập C++, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Bài tập C++.

+BÀI TẬP C++
» Simple
1 Chương trình Hello World trong C++
2 Kiểm tra số âm hay số dương trong C++
3 Đảo ngược một số trong C++
4 Tìm số lớn nhất trong 3 số trong C++
5 Hiển thị chuỗi Fibonacci trong C++
6 Tính giai thừa sử dụng đệ quy trong C++
7 Tìm số nguyên tố trong một phạm vi bằng C++
8 Kiểm tra số Armstrong trong C++
9 Kiểm tra số đối xứng trong C++
10 Tìm số Palindrom trong C++
11 Kiểm tra chẵn lẻ của một số trong C++
12 Tìm giá trị ASCII của một ký tự trong C++
13 Xem kích thước kiểu dữ liệu trong C++
14 Kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự
15 Kiểm tra năm nhuận trong C++
16 Tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++
» String
17 Chuyển chữ hoa thành chữ thường trong C++
18 Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++
19 Sắp xếp chuỗi theo Alphabet trong C++
20 Tìm độ dài của chuỗi trong C++
21 Nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat()
22 Đảo ngược chuỗi sử dụng đệ quy trong C++
» Array
23 Sắp xếp mảng tăng dần trong C++
24 Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++
25 Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ
26 Tìm số phần tử trong một mảng C++
» Sorting
27 Tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++
» Pointer
28 Tìm số lớn nhất trong ba số bằng con trỏ C++
29 Đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++
30 Hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++
31 Tạo và truy cập một biến con trỏ trong C++
» Calculation
32 Tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P
33 Tính toán và in giá trị của tổ hợp C
34 Nhân hai số thực trong C++
35 Tính trung bình của hai số
» Number
36 Chuyển số nhị phân thành số thập phân C++
37 Chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân
» Other
38 Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải
39 Tính chu vi và diện tích hình tròn
40 Tính diện tích tam giác đều
41 Giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C++

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random number generator (RNG) là một số được tạo ra ngẫu nhiên từ máy tính,…

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

Chúng ta sẽ cùng nhau tim hiểu về các khai niệm cũng như các sự…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Mỗi loại cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng một namespace tương ứng, trong trường…

Mảng hai chiều trong Java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java.…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo form thêm, sửa ...

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tạo form đăng nhập với SQL Server trong C# Winforms

Tạo form đăng nhập với SQL Server trong C# Winforms

Để hiểu được bài này các bạn cần nắm vững kiến thức trong Winforms và…

Top