SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P. Qua bài tập này các bạn sẽ hiểu được cách tính của chỉnh hợp P như thế nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chỉnh hợp P có thể được biểu diễn dưới dạng P (n, r). Công thức của P (n, r) là:

n! / (n - r)!

Ví dụ P (6, 2) = 6! / (6-2)! => 720/24 = 30.

Chương trình C++ để tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P.

Trong ví dụ này chúng ta cần tạo một hàm fact() để thực hiện công việc tính toán P như công thức ở trên. Tiếp đến sẽ tạo hàm main() để yêu cầu người dùng nhập vào số n và r, rồi gọi hàm fact() để thực hiện tính toán với hai số mà người dùng vừa nhập vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
int fact(int num);
int main()
{
   int n, r, npr_var;
 
  cout<<"Nhập vào bắt đầu r: ";
  cin>>r;
  cout<<"\nNhập vào số kết thúc n: ";
  cin>>n;
  
  npr_var = fact(n) / fact(n - r);
  cout<<"Giá trị của P("<<n<<","<<r<<") là: "<<npr_var;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int fact(int num)
{
  int k = 1, i;
  // factorial of 0 is 1
  if (num == 0)
  {
    return(k);
  }
  else
  {
    for (i = 1; i <= num; i++)
  {
      k = k * i;
	}
  }
  return(k);
}

Kết quả của chương trình sau khi chạy:

so rpn trong c 2B 2B JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top