SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++. Đây là một bài tập căn bản giúp các bạn luyện tập về vòng lăp For, While.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình tìm tổng của n số tự nhiên đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy hai chương trình C để tính tổng các số tự nhiên. Trong chương trình C đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để tìm tổng và trong chương trình thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện tương tự bằng cách sử dụng vòng lặp While.

Ví dụ 1: Chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++ sử dụng vòng lặp For.

Người dùng nhập giá trị của n và chương trình tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên sử dụng vòng lặp for.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int n, count, sum = 0;
  cout<<"Nhập vào n (số lượng phần tử đầu tiên cần tính tổng): ";
  cin>>n;
  cout<<"Các số cần tính là: ";
  for(count=1; count <= n; count++)
  {
    sum = sum + count;
    cout<<count<<"\t";
  }
  cout<<endl<<"Tổng "<<n<<" đầu tiên là: "<<sum;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tong n so dau tien JPG

Ví dụ 2: Chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++ sử dụng vòng lặp While.

Tương tự như ví dụ 1, chúng ta vẫn sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử đầu tiên muốn tính tổng, rồi sử dụng vòng lặp While để tính.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int n, count, sum = 0;
  cout<<"Nhập vào n (số lượng phần tử đầu tiên cần tính tổng): ";
  cin>>n;
  count=1;
  while(count <= n){
  	sum = sum + count;
  	count++;
  }
  cout<<endl<<"Tổng "<<n<<" đầu tiên là: "<<sum;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tong n so dau tien1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top