SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính toán và in giá trị của tổ hợp C

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để tính toán và in giá trị của tổ hợp C. Qua bài tập này sẽ giúp các bạn biết được cách tính tổ hợp của một số trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tổ hợp C có thể được biểu diễn dưới dạng C (n, r) Công thức là:

C (n, r) = n! / (r! (n - r)!). 

Với 0 <= r <= n. Đây ! đại diện cho giai thừa.

Ví dụ: C (6, 2) = 6! / (2! * (6-2)!) => 720 / (2 * 24) => 15

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình tính toán và in giá trị của tổ hợp C

Cũng như bài tập trước là thực hiện tính toán và in giá trị của chỉnh hơp P. Trong ví dụ này chúng ta cũng cần tạo một hàm để tính tổ hợp, sau đó gọi nó ra ở hàm main() để thực hiện tính toán với các số mà người dùng đã nhập vào.

#include <iostream>
using namespace std;
int fact(int num);
int main()
{
   int n, r, ncr_var;
 
  cout<<"Nhập vào bắt đầu r: ";
  cin>>r;
  cout<<"\nNhập vào số kết thúc n: ";
  cin>>n;
  
   ncr_var = fact(n) / (fact(r) * fact(n - r));
  cout<<"Giá trị của P("<<n<<","<<r<<") là: "<<ncr_var;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int fact(int num)
{
  int k = 1, i;
  // factorial of 0 is 1
  if (num == 0)
  {
    return(k);
  }
  else
  {
    for (i = 1; i <= num; i++)
  {
      k = k * i;
	}
  }
  return(k);
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

to hop JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính toán và in giá trị của tổ hợp C. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top