SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm giá trị ASCII của một ký tự trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để tìm giá trị ASCII của một ký tự trong C++. Đây là bài tập khá đơn giản, giúp các bạn biết được giá trị ASCII là gì.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giá trị ASCII đại diện cho các ký tự tiếng Anh dưới dạng số, mỗi chữ cái được gán một số từ 0 đến 127. Ví dụ: giá trị ASCII cho chữ hoa Q là 81.

Ví dụ: Chương trình C++ để tìm giá trị ASCII của một ký tự.

Chương trình này lấy ký tự được nhập bởi người dùng và hiển thị giá trị ASCII của nó.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
 char kyTu;
    cout << "Nhập vào một ký tự: "; 
    cin >> kyTu;
    if (int(kyTu) != 27) {
      cout << "Mã ASCII Của ký tự " << kyTu << " là: " << int(kyTu) << endl;
    } 
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

gia tri ascii JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để tìm giá trị ASCII của một ký tự. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top