SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình C++ để tính tổng các phần tử trong mảng sử dụng hàm và con trỏ. Với bài tập này các bạn sẽ làm quen được với con trỏ, và tìm hiểu xem cách hoạt động của nó như thế nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách sau để tìm ra tổng các phần tử mảng:

 1. Sử dụng đệ quy
 2. Sử dụng con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm

Chương trình này gọi hàm do người dùng định nghĩa sum_array_elements () và hàm gọi chính nó theo cách đệ quy. Ở đây mình đã mã hóa các phần tử mảng nhưng nếu bạn muốn người dùng nhập các giá trị, bạn có thể sử dụng hàm for loop và cin, giống như cách mình đã làm trong phần tiếp theo (Cách 2: Sử dụng con trỏ) của bài đăng này.

#include <iostream>
using namespace std;
int sum_array_elements( int arr[], int n ) {
  if (n < 0) {
   return 0;
  } else{
   return arr[n] + sum_array_elements(arr, n-1);
  }
}
int main()
{
  int array[] = {1,2,3,4,5,6,7};
  int sum;
  sum = sum_array_elements(array,6);
  cout<<"Tổng các phần tử trong mảng là: "<<sum;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tong ptu trong mang JPG

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng con trỏ

Ở đây mình đã thiết lập con trỏ đến địa chỉ cơ sở của mảng và sau đó chúng tôi sẽ tăng con trỏ và sử dụng toán tử * để lấy và tổng hợp các giá trị của tất cả các phần tử mảng.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int array[5];
  int i,sum=0;
  int *ptr;
  cout<<"Nhập vào giá trị phần tử trong mảng (gồm 5 giá trị nguyên) : \n";
  for(i=0;i<5;i++)
   cin>>array[i];
  ptr = array;
  for(i=0;i<5;i++) 
  {
   sum = sum + *ptr;
   ptr++;
  }
  cout<<"Tổng của các phần tử: "<<sum;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tong ptu trong mang1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tính tổng các phần tử trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top