SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo và truy cập một biến con trỏ trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Qua bài tập này giúp các bạn biết được địa chỉ của con trỏ có giá trị như thế nào. Các bạn hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ.

Trong chương trình sau đây, mình đã khai báo một biến ký tự ch và con trỏ ký tự pCh, sau đó khởi tạo biến con trỏ pCh với giá trị địa chỉ của char ch. Ví dụ này cũng cho thấy cách truy cập giá trị và địa chỉ của ch bằng biến con trỏ pCh.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   char ch;
  //khởi tạo con trỏ kiêu char
  char *pCh;
  /* Khởi tạo biến con trỏ với
   * địa chỉ của biến ch
   */
  pCh = &ch;
  //khởi tạo giá trị cho biến
  ch = 'A';
  //giá trị truy cập và địa chỉ của ch sử dụng biến ch
  cout<<"Giá trị của ký tự "<<ch<<": "<<endl;
  cout<<"Địa chỉ của ký tự A: "<<&ch<<endl;
  //giá trị truy cập và địa chỉ của ch sử dụng biến con trỏ pCh
  cout<<"Giá trị của ký tự A:"<<endl;
  cout<<"Địa chỉ của ký tự A: "<<pCh;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

lay dia chi con tro JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top