SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp chuỗi theo Alphabet trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ sắp xếp các chuỗi theo thứ tự Alphabet. Đây là bài tập khá đơn giản giúp các bạn thực hành với các vòng lặp basic.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình sau, người dùng sẽ được yêu cầu nhập một bộ gồm các chuỗi và chương trình sẽ sắp xếp và hiển thị chúng theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần.

Ví dụ: Chương trình C++ sắp xếp các chuỗi theo thứ tự Alphabet.

Ở ví dụ này chúng ta cần có một mảng để chứa các chuỗi người dùng nhập vào, sau đó sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các chuỗi và tạo một vòng lặp for để nhập nội dung cho từng chuỗi.

Sau khi đã có được dữ liệu từ người dùng thì tạo thêm một vòng lặp for để sắp xếp dữ liệu người dùng vừa nhập rồi hiển thị ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int main(){
  int i,j,count;
  char str[25][25],temp[25];
  puts("bạn muốn nhập bao nhiêu chuỗi: ");
  cin>>count;

  puts("Nhập vào chuỗi đầu tiên: ");
  for(i=0;i<count;i++)
   cin>>(str[i]);
  for(i=0;i<count;i++)
   for(j=i+1;j<count;j++){
     if(strcmp(str[i],str[j])>0){
      strcpy(temp,str[i]);
      strcpy(str[i],str[j]);
      strcpy(str[j],temp);
     }
   }
  printf("Các chuỗi sau khi sắp xếp là:\n");
  for(i=0;i<=count;i++)
   puts(str[i]);
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

sap xep chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ sắp xếp các chuỗi theo thứ tự Alphabet. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top