SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính giai thừa sử dụng đệ quy trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy. Qua bài tập này giúp các bạn làm quen với việc tạo hàm và sử dụng hàm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình này nhắc người dùng nhập bất kỳ số nguyên nào, tìm giai thừa của số đầu vào và hiển thị đầu ra trên màn hình.

Chúng ta sẽ sử dụng hàm đệ quy do người dùng xác định để thực hiện tác vụ. Ở đây chúng ta có một hàm find_factorial tự gọi nó theo cách đệ quy để tìm ra giai thừa của số đầu vào.

Ví dụ: Chương trình tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm đệ quy find_factorial() để thực hiện công việc tính giai thừa. Sau đó gọi nó ra ở hàm main rồi hiển thị ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
int find_factorial(int);
int main()
{
  int num, fact;
  cout<<"Nhập vào một số nguyên bất kỳ: ";
  cin>>num;
  fact =find_factorial(num);
  cout<<"giai thừa của "<<num<<" là: "<<fact;
  cout<<"\n---------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int find_factorial(int n)
{
  if(n==0)
   return(1);
  return(n*find_factorial(n-1));
}

Kết quả:

giai thua JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top