SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị chuỗi Fibonacci trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci. Qua bài tập này giúp các bạn biết thêm chuỗi Fibonacci là chuỗi như thể nào và nó hoạt động ra sao.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách sau để hiển thị chuỗi Fibonacci trong ngôn ngữ lập trình C++:

 1. Sử dụng vòng lặp For
 2. Sử dụng đệ quy

Ví dụ 1: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng vòng lặp For.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci. Tiếp đến sẽ sử dụng vòng lặp For để hiển thị các số trong chuỗi Fibonacci ra màn hình

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int count, first_term = 0, second_term = 1, next_term, i;
  cout<<"Nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci"<<endl;
  cin>>count;
  cout<<count<<" số đầu tiên trong dãy Fibonacci là: "<<endl;
  for ( i = 0 ; i < count ; i++ )
  {
    if ( i <= 1 )
     next_term = i;
    else
    {
     next_term = first_term + second_term;
     first_term = second_term;
     second_term = next_term;
    }
    cout<<next_term<<endl;
  }
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

chuoi fibonacci JPG

Ví dụ 2: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng đệ quy.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm fibonacci_series() dùng để định nghĩa chuỗi Fibonacci, tiếp đến sẽ gọi hàm này ở hàm main() để hiển thị chuỗi Fibonacci ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int fibonacci_series(int);
int main()
{
  int count, c = 0, i;
  cout<<"Nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci: ";cin>>count;
  cout<<"\n chuỗi Fibonacci là: \n";
  for ( i = 1 ; i <= count ; i++ )
  {
   cout<<fibonacci_series(c)<<endl;
   c++; 
  }
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int fibonacci_series(int num)
{
  if ( num == 0 )
   return 0;
  else if ( num == 1 )
   return 1;
  else
   return ( fibonacci_series(num-1) + fibonacci_series(num-2) );
}

Kết quả:

chuoi fibonacci1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top