SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn làm quen với con trỏ trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để làm được bài tập này các bạn cần có kiến thức căn bản về C++ như cách tạo hàm và sử dụng hàm và hiểu được cách hoạt động của con trỏ p.

Chương trình hoán đổi hai số sử dụng con trỏ trong C++

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm swap() để thực hiện công việc hoán đổi. Sau khi viết được hàm swap() chúng ta sẽ viết tiếp hàm main(). Trong hàm main() chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số cần hoán đổi. Tiếp đến sẽ gọi hàm swap() để thực hiện hoán đổi hai số mà người dùng vừa mới nhập vào.

#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int *x,int *y)
{
  int t;
   t  = *x;
  *x  = *y;
  *y  = t;
}

int main()
{
  int num1,num2;

  cout<<"Nhập vào số thứ nhất: ";
  cin>>num1;
  cout<<"Nhập vào số thứ hai: ";
  cin>>num2;
 
  cout<<"Trước khi đổi: \n"<<"Số thứ nhất = " <<num1<<"\nSố thứ hai = "<<num2;

  swap(&num1,&num2);

  cout<<"\nSau khi đổi: \n"<<"Số thứ nhất = " <<num2<<"\nSố thứ hai = "<<num1;

  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

hoan doi hai so JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình hoán đổi hai số sử dụng con trỏ trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top