STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Việc tạo và quản lý các luồng (thread) là một khía cạnh quan trọng để xử lý các tác vụ đồng thời trong ứng dụng. Trong lập trình C++, ta có thể tạo và quản lý các luồng bằng cách sử dụng thư viện chuẩn std::thread.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong phần mở bài này, mình sẽ tìm hiểu ý nghĩa và vai trò của việc tạo và quản lý các luồng trong lập trình C++.Mình sẽ tìm hiểu về lợi ích của việc sử dụng đa luồng, cũng như cách mà các luồng có thể tăng cường hiệu suất và khả năng đáp ứng của ứng dụng.Tiếp theo, sẽ đi vào chi tiết về cách tạo và quản lý các luồng bằng cách sử dụng thư viện std::thread trong C++. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách khởi tạo, kết thúc và truyền tham số cho các luồng.

Cuối cùng, sẽ tìm hiểu các vấn đề thường gặp khi làm việc với luồng và cách giải quyết chúng để đảm bảo ứng dụng hoạt động một cách mượt mà và đáng tin cậy. Điều này bao gồm các vấn đề như race conditions, deadlocks và việc sử dụng biến điều kiện để đồng bộ hóa các luồng.

Multithreading trong C++ là gì?

Screenshot 202024 04 06 20215117 png

Multithreading trong C++ là khả năng của một chương trình để thực thi nhiều luồng (threads) đồng thời. Mỗi thread là một luồng riêng biệt của việc thực thi, cho phép chương trình thực hiện nhiều công việc đồng thời. Multithreading là một cách hiệu quả để tận dụng sức mạnh của các CPU đa nhân và tối ưu hóa thời gian thực thi của chương trình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong C++, bạn có thể tạo và quản lý các thread bằng cách sử dụng thư viện chuẩn của C++ (STL) hoặc thư viện bổ sung như pthreads. Các thread có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ đồng thời như xử lý dữ liệu, tải file tin, giao tiếp mạng, và nhiều hoạt động khác. Tuy nhiên, việc sử dụng multithreading cũng đặt ra các thách thức liên quan đến đồng bộ hóa dữ liệu và tránh các lỗi như race conditions và deadlocks.

Ưu điểm và ứng dụng của Multithreading trong lập trình C++:

 • Tăng hiệu suất: Multithreading cho phép chương trình thực hiện nhiều công việc đồng thời trên các luồng khác nhau, giúp tận dụng tối đa tài nguyên của hệ thống và tăng hiệu suất chương trình.

 • Chia sẻ tài nguyên: Multithreading cho phép nhiều phần của chương trình chia sẻ cùng một tài nguyên, như dữ liệu hoặc thiết bị nhập/xuất, giúp tăng cường sự linh hoạt và hiệu quả của chương trình.

 • Tính đa nhiệm: Multithreading cho phép chương trình thực hiện nhiều tác vụ đồng thời, giúp tăng cường khả năng xử lý đa nhiệm và tương tác với người dùng.

 • Xử lý đồng thời: Multithreading làm cho các tác vụ đồng thời trở nên dễ quản lý hơn, giảm thời gian chờ đợi và tăng tốc độ phản hồi của chương trình.

 • Ứng dụng trong các lĩnh vực đa luồng: Multithreading được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng đòi hỏi xử lý song song, như các trò chơi máy tính, ứng dụng đa phương tiện, hệ thống điều khiển, máy học, và phân tích dữ liệu lớn.

 • Tối ưu hóa thời gian đáp ứng: Bằng cách phân chia tác vụ thành nhiều luồng, chương trình có thể tăng tốc độ phản hồi và giảm thời gian đáp ứng của người dùng.

 • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Multithreading cho phép chương trình thực hiện các tác vụ nền mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng, giúp tăng sự thoải mái và thú vị khi sử dụng ứng dụng.

Cơ bản về Thread trong C++

Thread là một luồng thực thi độc lập trong một chương trình. Mỗi thread có thể thực hiện các tác vụ riêng biệt đồng thời với các thread khác.

Cách tạo Thread trong C++

Trong C++, có thể tạo thread bằng cách sử dụng lớp std::thread từ thư viện chuẩn thread.

Cú pháp tạo thread:

 std::thread t(func, args...)
 • trong đó t là đối tượng thread mới, func là hàm được gọi trong thread và args... là các đối số của hàm.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <thread>

// Hàm được gọi trong thread
void threadFunction(int x) {
  std::cout << "Thread ID: " << std::this_thread::get_id() << ", Argument: " << x << std::endl;
}

int main() {
  // Tạo một thread và gọi hàm threadFunction với đối số là 42
  std::thread t(threadFunction, 42);
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net

  // Chờ thread kết thúc
  t.join();

  return 0;
}

Output:

Thread ID: 139971516168992, Argument: 42

Cách kết thúc Thread và xử lý kết quả

 • Để kết thúc một thread, có thể sử dụng phương thức join() hoặc detach() của đối tượng thread.
 • Phương thức join(): Chờ thread kết thúc trước khi tiếp tục thực thi các câu lệnh trong main thread.
 • Phương thức detach(): Cho phép thread chạy độc lập với main thread.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <thread>

// Hàm được gọi trong thread
void threadFunction(int x) {
  std::cout << "Thread ID: " << std::this_thread::get_id() << ", Argument: " << x << std::endl;
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  // Tạo một thread và gọi hàm threadFunction với đối số là 42
  std::thread t(threadFunction, 42);

  // Chờ thread kết thúc trước khi tiếp tục
  t.join(); // hoặc t.detach()

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, t.join() được sử dụng để đợi thread t kết thúc trước khi tiếp tục thực thi main thread.

Synchronization và Mutual Exclusion trong C++

Synchronization: Đảm bảo các thread hoạt động đồng bộ, đồng thời và không gây ra xung đột khi truy cập vào tài nguyên chia sẻ.

Mutual Exclusion: Đảm bảo rằng chỉ có một thread được phép truy cập vào tài nguyên chia sẻ tại một thời điểm.

Sử dụng Mutex trong C++ để đạt được Synchronization và Mutual Exclusion

 • Mutex (Mutual Exclusion) là một cơ chế đồng bộ hóa cho phép chỉ một thread có thể truy cập vào tài nguyên chia sẻ tại một thời điểm.
 • C++ cung cấp lớp std::mutex trong thư viện mutex để thực hiện mutex.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>

std::mutex mtx; // Khai báo một mutex

void threadFunction(int& sharedResource) {
  mtx.lock(); // Lock mutex trước khi truy cập vào tài nguyên chia sẻ
  sharedResource++;
  mtx.unlock(); // Unlock mutex sau khi hoàn thành công việc
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  int sharedResource = 0;

  std::thread t1(threadFunction, std::ref(sharedResource));
  std::thread t2(threadFunction, std::ref(sharedResource));

  t1.join();
  t2.join();

  std::cout << "Shared resource: " << sharedResource << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Shared resource: 2

Sử dụng Semaphore và Condition Variables

 • Semaphore: Là một cấu trúc dữ liệu đồng bộ hóa cho phép đồng thời một số lượng hữu hạn các thread truy cập vào tài nguyên.
 • Condition Variables: Được sử dụng để thông báo cho các thread về các sự kiện đặc biệt và giải phóng chúng khi điều kiện đã được đáp ứng.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <condition_variable>

std::mutex mtx; // Mutex cho điều kiện
std::condition_variable cv; // Condition variable

bool ready = false; // Biến điều kiện
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

void waitingFunction() {
  std::unique_lock<std::mutex> lck(mtx);
  while (!ready) {
    cv.wait(lck);
  }
  std::cout << " Bài viết về Thread chính thức ở freetuts.net!" << std::endl;
}

void notifyingFunction() {
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(2));
  {
    std::lock_guard<std::mutex> lck(mtx);
    ready = true;
  }
  cv.notify_one();
}

int main() {
  std::thread t1(waitingFunction);
  std::thread t2(notifyingFunction);

  t1.join();
  t2.join();

  return 0;
}

Output:

 Bài viết về Thread chính thức ở freetuts.net!

Trong ví dụ trên, thread t1 sẽ đợi cho đến khi biến ready được đặt thành true bằng cách sử dụng condition variable cv. Thread t2 sẽ đặt biến ready thành true sau 2 giây và thông báo cho thread t1 bằng phương thức notify_one().

Race Conditions và Deadlocks trong C++

Hiểu về Race Conditions và Deadlocks:

 • Race Conditions: Là tình trạng khi hai hoặc nhiều thread cùng truy cập và cố gắng thay đổi dữ liệu chia sẻ cùng một lúc, dẫn đến kết quả không xác định.
 • Deadlocks: Là tình trạng khi hai hoặc nhiều thread bị khóa vì chờ đợi tài nguyên mà chúng cần, nhưng không thể giải phóng tài nguyên mà chúng đã nắm giữ.

Cách phát hiện và tránh Race Conditions và Deadlocks:

 • Để phát hiện và tránh race conditions, cần sử dụng các cơ chế đồng bộ hóa như mutex, semaphore và condition variables để đảm bảo rằng chỉ có một thread được phép truy cập vào tài nguyên chia sẻ tại một thời điểm.
 • Đối với deadlocks, cần tuân thủ nguyên tắc "hỏi trước, làm sau", tức là khóa tài nguyên theo thứ tự nhất định và không giữ khóa khi chờ đợi tài nguyên khác.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>

std::mutex mtx1, mtx2;

void threadFunction1() {
  mtx1.lock();
  std::cout << "Thread 1 acquired mutex 1" << std::endl;
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));

  mtx2.lock();
  std::cout << "Thread 1 acquired mutex 2" << std::endl;

  // Process data...

  mtx2.unlock();
  mtx1.unlock();
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

void threadFunction2() {
  mtx2.lock();
  std::cout << "Thread 2 acquired mutex 2" << std::endl;
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));

  mtx1.lock();
  std::cout << "Thread 2 acquired mutex 1" << std::endl;

  // Process data...

  mtx1.unlock();
  mtx2.unlock();
}

int main() {
  std::thread t1(threadFunction1);
  std::thread t2(threadFunction2);

  t1.join();
  t2.join();

  return 0;
}

Output:

Screenshot 202024 04 06 20215833 png

Trong ví dụ trên, hai thread t1 và t2 đều đang cố gắng khóa hai mutex mtx1 và mtx2 theo thứ tự khác nhau, dẫn đến deadlock. Để tránh deadlock, cần sắp xếp thứ tự các mutex theo một quy tắc nhất định và không giữ mutex khi chờ đợi mutex khác.

Communication giữa các Thread trong C++

Sử dụng Message Passing

 • Message Passing là cách tiếp cận trong đó các thread giao tiếp bằng cách trao đổi tin nhắn hoặc dữ liệu qua một giao diện chia sẻ.
 • Có thể sử dụng hàng đợi (queue) để truyền tin nhắn giữa các thread, ví dụ như std::queue hoặc std::deque.
 • Mỗi thread gửi thông điệp vào hàng đợi và các thread khác lấy thông điệp từ hàng đợi để xử lý.

Sử dụng Shared Memory

 • Shared Memory là cách tiếp cận trong đó các thread chia sẻ dữ liệu thông qua một vùng nhớ được cấp phát chung.
 • Để tránh race conditions, cần sử dụng các cơ chế đồng bộ hóa như mutex để đảm bảo rằng chỉ có một thread được phép truy cập vào dữ liệu chia sẻ tại một thời điểm.
 • Các cấu trúc dữ liệu như mutex, semaphore và condition variables có thể được sử dụng để quản lý truy cập đồng thời vào dữ liệu chia sẻ.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <condition_variable>

std::mutex mtx;
std::condition_variable cv;
bool ready = false;
int sharedData;
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

void producer() {
  // Simulate some computation
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1000));

  // Acquire lock and modify shared data
  {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
    sharedData = 42;
    ready = true;
  }

  // Notify consumer
  cv.notify_one();
}

void consumer() {
  // Wait until producer signals data is ready
  {
    std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx);
    cv.wait(lock, []{ return ready; });
  }

  // Acquire lock and process shared data
  {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
    std::cout << "Shared data: " << sharedData << std::endl;
  }
}

int main() {
  std::thread producerThread(producer);
  std::thread consumerThread(consumer);

  producerThread.join();
  consumerThread.join();

  return 0;
}

Output:

Shared data: 42

Trong ví dụ trên, producer thread tạo và gán giá trị cho shared data sau đó thông báo cho consumer thread. Consumer thread đợi cho tới khi có dữ liệu sẵn sàng và sau đó xử lý dữ liệu đã chia sẻ.

Ví dụ về các Multithreading trong C++

Ví dụ về tạo và quản lý Thread cơ bản

#include <iostream>
#include <thread>

void threadFunction() {
  std::cout << "Chào mừng bạn đến với freetuts.net với chủ đề thread !\n";
}

int main() {
  // Tạo một thread mới và chạy hàm threadFunction()
  std::thread t(threadFunction);
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

  // Đợi thread kết thúc
  t.join();

  return 0;
}

Output:

Chào mừng bạn đến với freetuts.net với chủ đề thread !

Ví dụ về Synchronization và Mutual Exclusion

#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>

std::mutex mtx;
int sharedData = 0;

void incrementData() {
  for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
    ++sharedData;
  }
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  std::thread t1(incrementData);
  std::thread t2(incrementData);

  t1.join();
  t2.join();

  std::cout << "Dữ liệu được chia sẻ sau khi tăng: " << sharedData << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Dữ liệu được chia sẻ sau khi tăng: 2000000

Ví dụ về Communication giữa các Thread

#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <condition_variable>

std::mutex mtx;
std::condition_variable cv;
bool ready = false;
int sharedData;

void producer() {
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1000));
  {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
    sharedData = 42;
    ready = true;
  }
  cv.notify_one();
}

void consumer() {
  {
    std::unique_lock<std::mutex> lock(mtx);
    cv.wait(lock, []{ return ready; });
  }
  {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
    std::cout << "Shared data: " << sharedData << std::endl;
  }
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  std::thread producerThread(producer);
  std::thread consumerThread(consumer);

  producerThread.join();
  consumerThread.join();

  return 0;
}

Output:

Shared data: 42

Trong các ví dụ trên, mình có thể thấy cách tạo và quản lý thread, cách sử dụng mutex để đạt được đồng bộ hóa và tránh deadlock, cũng như cách sử dụng condition variable để đợi và thông báo giữa các thread.

Các vấn đề thường gặp và cách giải quyết trong C++

Các vấn đề về hiệu suất và hiệu quả

 • Lock contention: Khi nhiều thread cố gắng truy cập vào dữ liệu được bảo vệ bởi một mutex, sẽ xảy ra lock contention, dẫn đến giảm hiệu suất. Để giải quyết vấn đề này, có thể sử dụng phân chia dữ liệu hoặc lock-free algorithms.

 • Deadlocks: Deadlocks xảy ra khi hai hoặc nhiều thread cố gắng giữ một mutex và đợi cho một mutex khác mà đã được giữ bởi một thread khác. Để tránh deadlock, luôn tuân thủ nguyên tắc "lock the mutex in the same order".

 • Race conditions: Race conditions xảy ra khi hai hoặc nhiều thread cố gắng cập nhật một biến dữ liệu mà không có sự đồng bộ hóa, dẫn đến kết quả không đoán trước được. Để giải quyết vấn đề này, sử dụng mutex, atomic types, hoặc lock-free algorithms.

Xử lý ngoại lệ trong các Thread

Khi một thread gặp phải ngoại lệ, nếu không được xử lý một cách chính xác, nó có thể gây ra sự cố cho toàn bộ ứng dụng. Dưới đây là một số cách để xử lý ngoại lệ trong các thread:

 • Try-catch block: Bọc mã trong một khối try-catch để bắt và xử lý ngoại lệ. Tuy nhiên, cần chú ý rằng try-catch chỉ có thể bắt được ngoại lệ trong cùng một thread.

 • Logging: Sử dụng logging để ghi lại thông tin về ngoại lệ, giúp dễ dàng theo dõi và gỡ lỗi sau này.

 • Terminating thread: Nếu ngoại lệ không thể được xử lý an toàn, có thể cần xem xét việc chấm dứt thread để tránh sự cố toàn bộ ứng dụng.

 • Exception propagation: Trong một số trường hợp, có thể muốn truyền ngoại lệ từ một thread sang thread khác để xử lý.

 • Graceful shutdown: Khi một thread gặp phải ngoại lệ, nó cần được chấm dứt một cách sạch sẽ và đảm bảo rằng tài nguyên đã được giải phóng một cách đúng đắn.

Kết bài

Trong tổng cộng, việc làm việc với các thread trong C++ đòi hỏi sự cẩn thận và kiến thức vững về cách thức hoạt động của multithreading cũng như các vấn đề liên quan đến hiệu suất và an toàn. Bằng cách sử dụng các công cụ như mutex, semaphore và condition variables, cùng với các nguyên tắc thiết kế đúng đắn, mình có thể tận dụng được lợi ích của multithreading trong việc tối ưu hóa hiệu suất và đáp ứng nhanh chóng với các tác vụ phức tạp.

Tuy nhiên, việc làm việc với multithreading cũng đặt ra một số thách thức, bao gồm race conditions, deadlocks và hiệu suất kém do lock contention. Để giải quyết các vấn đề này, cần tuân thủ các nguyên tắc thiết kế và sử dụng các công cụ đúng cách.

Cuối cùng, việc xử lý ngoại lệ trong các thread cũng là một khía cạnh quan trọng, đặc biệt là để đảm bảo tính ổn định của ứng dụng. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật như try-catch blocks, logging và graceful shutdown, mình có thể xử lý ngoại lệ một cách an toàn và hiệu quả.

Hy vọng rằng thông qua việc thực hành và hiểu biết sâu sắc về multithreading trong C++, bạn sẽ có thể xây dựng được các ứng dụng linh hoạt, hiệu quả và ổn định.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top