STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm xây dựng sao chép trong C++

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hàm xây dựng sao chép trong C++.

Vậy hàm xây dựng sao chép (Copy Constructor) trong C++ là gì? Mục đích và cách sử dụng của hàm xây dựng sao chép trong C++ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm xây dựng sao chép trong C++

Hàm xây dựng sao chép (Copy Constructor) trong C++ là một hàm xây dựng được sử dụng để khai báo và khởi tạo một đối tượng từ một đối tượng khác.

Trong C++ hổ trợ cho chúng ta hai loại hàm xây dựng sao chép đó là:

 • Hàm xây dựng sao chép mặc nhiên: Nếu chúng ta không định nghĩa hàm xây dựng sao chép thì mặc nhiên trình biên dịch sẽ tự động tạo cho chúng ta một hàm xây dựng sao chép mặc nhiên.
 • Hàm xây dựng sao chép do người dùng định nghĩa: Đây là hàm xây dựng do người dùng tự định nghĩa để sao chép từ một đối tượng đã có sẳn.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm xây dựng sao chép do người dụng định nghĩa.

2. Hàm xây dựng sao chép do người dùng định nghĩa

Khi gọi hàm xây dựng sao chép thì chúng ta sẽ ngầm hiểu nó là hàm xây dựng sao chép do người dụng định nghĩa. Từ đây về sau chúng ta sẽ gọi là hàm xây dựng sao chép.

Cú pháp

Cú pháp của hàm xây dựng sao chép (Copy Constructor) trong C++ như sau:

Cú pháp
TenLop(const TenLop &doiTuongCu); 

Ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ
class NhanVien { 
  NhanVien(NhanVien &a) { 
  } 
}; 

Trong ví dụ trên thì hàm xây dựng sao chép có cách gọi như sau:

 • NhanVien p2(p1);
 • NhanVien p2 = p1;

Ví dụ

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ đơn giản về hàm xây dựng sao chép trong C++ như sau:

Ví dụ
#include <iostream> 
using namespace std; 
class NhanVien { 
  int msnv;  
  string ten;
  int tuoi;
  public: 
    NhanVien(int m, string tn, int t) {  
      msnv = m;  
      ten = tn;  
      tuoi = t; 
    } 
    NhanVien(NhanVien &n) {
      msnv = n.msnv;
      ten = n.ten;
      tuoi = n.tuoi;
    }
    void HienThi() {  
      cout << ten << endl;
      cout << "  Ma so nhan vien: " << msnv << endl;
      cout << "  Tuoi: " << tuoi << endl;
    }  
}; 
 
int main() { 
  NhanVien n1(111231, "Nguyen Van A", 25);  
  NhanVien n2(n1);
  n1.HienThi();  
  n2.HienThi();
  return 0; 
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

copy constuctor p1 JPG

Khi nào hàm xây dựng sao chép được gọi

Hàm xây dựng sao chép (Copy Constructor) trong C++ được gọi trong các trường hợp sau đây:

 • Khi chúng ta khỏi tạo một đối tượng từ một đối tượng khác tồn tại có cùng class type. Ví dụ NhanVien p2 = p1, NhanVien là tên lớp
 • Khi đối tượng cùng class type được truyền bằng giá trị dưới dạng đối số.
 • Khi hàm trả về đối tượng cùng class type theo giá trị.

Loại copy được tạo bởi hàm xây dựng

Trong C++ có hai loại copy được tạo bởi hàm xây dựng đó là:

 • Shallow copy
 • Deep copy

​Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng loại một nhé.

Shallow Copy

Hàm xây dựng sao chép mặc định chỉ có thể tạo shallow copy.

Shallow copy được định nghĩa là quá trình tạo bản sao của một đối tượng bằng cách sao chép dữ liệu của tất cả các biến thành viên

Để hiểu rõ hơn về shallow copy chúng ta cùng xem xét một ví dụ đơn giản sau đây:

Ví dụ
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
class TestShallowCopy { 
  int a; 
  int b; 
  int *p; 
  public: 
    TestShallowCopy() { 
      p = new int; 
    } 
    void TaoDuLieu(int x, int y, int z) { 
      a = x; 
      b = y; 
      *p = z; 
    } 
    void HienThi() { 
      cout << "  Gia tri cua a la: " << a << std::endl; 
      cout << "  Gia tri cua b la: " << b << std::endl; 
      cout << "  Gia tri cua *p la: " << *p << std::endl; 
    } 
}; 
int main() { 
 TestShallowCopy t1; 
 t1.TaoDuLieu(2, 6, 8); 
 TestShallowCopy t2 = t1;
 cout << "Du lieu cua doi tuong t1: " << endl;
 t1.HienThi();
 cout << "Du lieu cua doi tuong t2: " << endl;
 t2.HienThi(); 
 return 0; 
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

copy constuctor p2 JPG

constuctor p3 JPG

Trong ví dụ trên, chúng ta không định nghĩa bất kỳ hàm xây dựng nào, do đó câu lệnh TestShallowCopy t2 = t1; gọi hàm xây dựng mặc nhiên được tạo bởi trình biên dịch.

Hàm xây dựng mặc nhiên tạo shallow coppy của đối tượng tồn tại. Do đó, con trỏ p của cả hai đối tượng trỏ đến cùng một vị trí bộ nhớ. Vì vậy, khi bộ nhớ của một trường được giải phóng, bộ nhớ của một trường khác cũng được tự động giải phóng khi cả hai trường đều trỏ đến cùng một vị trí bộ nhớ.

Để giải quyết vấn đề trên chúng ta deep copy

Deep copy

Deep copy tự động cấp phát bộ nhớ cho bản sao và sau đó sao chép giá trị thực cho bản sao, cả nguồn và bản sao có vị trí bộ nhớ khác nhau.

Theo cách này, cả nguồn và bản sao là khác nhau và sẽ không chia sẻ cùng một vị trí bộ nhớ. Deep copy yêu cầu chúng ta viết hàm xây dựng do người dùng định nghĩa.

Chúng ta tiếp xét tiếp ví dụ ở trên, tuy nhiên chúng ta sẽ tự định nghĩa hàm xây dựng sao chép như sau:

Ví dụ
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
class TestShallowCopy { 
  int a; 
  int b; 
  int *p; 
  public: 
    TestShallowCopy() { 
      p = new int; 
    } 
    TestShallowCopy(TestShallowCopy &t) { 
      a = t.a; 
      b = t.b; 
      p = new int; 
      *p = *(t.p); 
    } 
    void TaoDuLieu(int x, int y, int z) { 
      a = x; 
      b = y; 
      *p = z; 
    } 
    void HienThi() { 
      cout << "  Gia tri cua a la: " << a << std::endl; 
      cout << "  Gia tri cua b la: " << b << std::endl; 
      cout << "  Gia tri cua *p la: " << *p << std::endl; 
    } 
}; 
int main() { 
 TestShallowCopy t1; 
 t1.TaoDuLieu(2, 6, 8); 
 TestShallowCopy t2 = t1;
 cout << "Du lieu cua doi tuong t1: " << endl;
 t1.HienThi();
 cout << "Du lieu cua doi tuong t2: " << endl;
 t2.HienThi(); 
 return 0; 
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

constuctor p5 JPG

constuctor p4 JPG

Ở ví dụ trên, chúng ta tự định nghĩa hàm xây dựng sao chép, câu lệnh TestShallowCopy t2 = t1; sẽ gọi hàm xây dựng sao chép do chúng ta định nghĩa. 

3. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm xây dựng sao chép (Copy Constructor) trong C++ là gì rồi. Trong bài này chúng ta biết được cách sử dụng của hàm xây dựng sao chép là như thế nào.

Một điểm lưu ý cho các bạn là khi chương trình chúng ta có dữ liệu thành viên là con trỏ, thì nên tự định nghĩa một hàm xây dựng sao chép để tránh những bất lợi của shallow copy đã đề cập ở trên nhé.

Mình sẽ kết thúc bài học này ở đây. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hàm hủy trong C++. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top