STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Trong lập trình đa luồng, việc tạo và quản lý các luồng (threads) đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất và khai thác tốt các tài nguyên của hệ thống. Điều này trở nên ngày càng quan trọng khi ứng dụng cần xử lý các tác vụ phức tạp đồng thời hoặc song song. Trong ngôn ngữ lập trình C++, có nhiều cách để thực hiện điều này, và hai trong số đó là sử dụng Thread Pools và Parallel Algorithms.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng Thread Pools và Parallel Algorithms trong lập trình C++, cùng nhìn vào các ưu điểm, thách thức và ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách áp dụng chúng trong thực tế.

Thread Pools là gì?

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng 20 2 jpg

Thread Pools là một kỹ thuật quản lý các luồng (threads) được tạo sẵn để thực hiện các tác vụ. Thay vì tạo một luồng mới mỗi khi cần thực hiện một tác vụ, mình có thể tạo ra một tập hợp các luồng được quản lý sẵn trong một Thread Pool. Khi cần, các tác vụ có thể được giao cho các luồng trong Pool để thực hiện, và khi hoàn thành, các luồng này có thể được tái sử dụng cho các tác vụ khác.

Thread Pools giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên hệ thống bằng cách giảm bớt overhead do việc tạo và hủy các luồng mới, cũng như giúp tăng hiệu suất của ứng dụng bằng cách tái sử dụng các luồng đã được tạo sẵn. Điều này đặc biệt hữu ích khi ứng dụng cần xử lý hàng loạt các tác vụ ngắn gọn hoặc có tính chất lặp đi lặp lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Parallel Algorithms là gì?

Parallel Algorithms là các thuật toán được thiết kế để thực hiện các phép tính đồng thời trên nhiều luồng (threads) hoặc core của CPU. Điều này cho phép các tác vụ được thực hiện song song, tận dụng sức mạnh tính toán của các thiết bị đa nhân (multi-core) và đa luồng (multi-threaded).

Các Parallel Algorithms thường được sử dụng để xử lý các tác vụ có tính chất lặp đi lặp lại, có thể phân chia thành nhiều phần nhỏ và độc lập với nhau. Các ví dụ phổ biến của Parallel Algorithms bao gồm phân tách (splitting), ghép (merging), sắp xếp song song (parallel sorting), tính toán ma trận song song (parallel matrix computation), và xử lý dữ liệu lớn song song (parallel processing of large datasets).

Các Parallel Algorithms giúp tăng hiệu suất và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên tính toán của hệ thống, đặc biệt là trong các ứng dụng có yêu cầu tính toán lớn và đồng thời.

Thread Pools trong C++

Cách tạo và quản lý Thread Pools

Tạo Thread Pools:

 • Để tạo một Thread Pool, ta cần một lớp hoặc một cấu trúc có thể duy trì một danh sách các luồng. Mỗi luồng sẽ thực hiện một vòng lặp vô hạn để lấy công việc từ hàng đợi và thực thi chúng.
 • Ta cần một hàng đợi để lưu trữ các công việc. Các công việc được thêm vào hàng đợi bằng cách gọi hàm enqueue.
 • Khi tạo một Thread Pool, ta cũng cần khởi tạo và bắt đầu các luồng trong Pool.

Quản lý số lượng luồng trong Pool:

 • Việc quản lý số lượng luồng trong Pool quan trọng để đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho ứng dụng. Số lượng luồng nên phản ánh tài nguyên phần cứng có sẵn và yêu cầu của ứng dụng.
 • Trong một Thread Pool tốt, số lượng luồng nên được điều chỉnh linh hoạt để tránh tình trạng tràn bộ nhớ và tối ưu hóa sử dụng CPU.

Ưu điểm của Thread Pools

 • Tối ưu hóa hiệu suất: Thread Pools giúp tối ưu hóa hiệu suất bằng cách tái sử dụng các luồng thay vì tạo và hủy chúng mỗi khi có công việc mới.
 • Kiểm soát tài nguyên: Thread Pools giúp kiểm soát số lượng luồng được tạo ra và sử dụng tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.
 • Giảm thời gian khởi động: Khi một Thread Pool được tạo, các luồng trong Pool đã sẵn sàng để thực thi công việc mà không cần phải chờ đợi việc khởi tạo.

Ví dụ minh họa về sử dụng Thread Pools

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng Thread Pools để thực hiện một tập hợp các công việc đồng thời:

#include <iostream>
#include <thread>
#include <vector>
#include <queue>
#include <mutex>
#include <condition_variable>

class ThreadPool {
public:
  ThreadPool(size_t numThreads) : stop(false) {
    // Tạo các luồng trong Thread Pool
    for (size_t i = 0; i < numThreads; ++i) {
      threads.emplace_back([this] {
        // Luồng sẽ lặp vô hạn để chờ các công việc mới
        while (true) {
          std::function<void()> task;
          {
            std::unique_lock<std::mutex> lock(this->queue_mutex);
            // Đợi khi có công việc hoặc Thread Pool dừng
            this->condition.wait(lock, [this] {
              return this->stop || !this->tasks.empty();
            });
            // Nếu Thread Pool dừng và không còn công việc, thoát
            if (this->stop && this->tasks.empty())
              return;
            // Lấy công việc đầu tiên từ hàng đợi
            task = std::move(this->tasks.front());
            this->tasks.pop();
          }
          // Thực thi công việc
          task();
        }
      });
    }
  }

  // Thêm công việc vào hàng đợi
  template<class F, class... Args>
  void enqueue(F&& f, Args&&... args) {
    {
      std::unique_lock<std::mutex> lock(queue_mutex);
      // Đưa công việc vào hàng đợi
      tasks.emplace([=] {
        f(std::forward<Args>(args)...);
      });
    }
    // Thông báo cho một luồng đang chờ
    condition.notify_one();
  }

  // Hủy Thread Pool
  ~ThreadPool() {
    {
      std::unique_lock<std::mutex> lock(queue_mutex);
      stop = true;
    }
    // Thông báo cho tất cả các luồng
    condition.notify_all();
    // Đợi tất cả các luồng kết thúc
    for (std::thread& worker : threads)
      worker.join();
  }
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
private:
  std::vector<std::thread> threads; // Danh sách các luồng trong Pool
  std::queue<std::function<void()>> tasks; // Hàng đợi các công việc

  std::mutex queue_mutex; // Mutex để bảo vệ hàng đợi
  std::condition_variable condition; // Điều kiện cho việc chờ
  bool stop; // Biến cờ cho biết Thread Pool đã dừng
};

// Hàm thực thi công việc
void taskFunction(int id) {
  std::cout << "Task " << id << " is being processed." << std::endl;
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
int main() {
  ThreadPool pool(4); // Tạo một Thread Pool với 4 luồng

  // Enqueue các công việc
  for (int i = 0; i < 8; ++i) {
    pool.enqueue(taskFunction, i);
  }

  return 0;
}

Trong ví dụ này, ta đã tạo một ThreadPool với 4 luồng và sau đó gửi 8 công việc vào ThreadPool. Mỗi công việc là một hàm taskFunction, được thực thi trên các luồng trong ThreadPool.

Parallel Algorithms trong C++

Các loại Parallel Algorithms phổ biến

Parallel Sorting Algorithms

 • Các thuật toán sắp xếp như Merge Sort, Quick Sort có thể được song song hóa để sắp xếp một mảng lớn trên nhiều luồng.
 • Bằng cách chia mảng thành các phần nhỏ và sắp xếp các phần đó song song trên các luồng riêng biệt, việc sắp xếp có thể được thực hiện nhanh chóng hơn.

Parallel Searching Algorithms:

 • Các thuật toán tìm kiếm như Binary Search cũng có thể được song song hóa để tìm kiếm trên các phần mảng khác nhau trên nhiều luồng.
 • Việc này giúp tăng tốc độ tìm kiếm, đặc biệt là đối với các mảng lớn.

Parallel Map-Reduce Algorithms:

 • Các thuật toán Map-Reduce có thể được song song hóa để xử lý dữ liệu trên nhiều luồng hoặc máy tính.
 • Các bước map và reduce có thể được thực hiện đồng thời trên các phần khác nhau của dữ liệu để tăng tốc độ xử lý.

Ưu điểm của Parallel Algorithms

 • Tăng tốc độ xử lý: Parallel Algorithms giúp tận dụng tối đa tài nguyên hệ thống bằng cách thực hiện các tác vụ đồng thời trên nhiều luồng hoặc máy tính, từ đó tăng tốc độ xử lý.
 • Tăng hiệu suất: Việc sử dụng Parallel Algorithms giúp giảm thời gian xử lý và tăng hiệu suất của hệ thống, đặc biệt là đối với các tác vụ lớn và phức tạp.
 • Tăng khả năng mở rộng: Parallel Algorithms cho phép mở rộng ứng dụng để xử lý dữ liệu lớn hoặc tác vụ phức tạp trên nhiều tài nguyên máy tính.

Ví dụ về sử dụng Parallel Algorithms

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng Parallel Sorting Algorithm (Quick Sort) để sắp xếp một mảng lớn trên nhiều luồng:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <thread>
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
// Hàm sắp xếp nhanh đệ quy
void quickSort(std::vector<int>& arr, int low, int high) {
  if (low < high) {
    int pivot = arr[high];
    int i = low - 1;
    for (int j = low; j < high; ++j) {
      if (arr[j] < pivot) {
        ++i;
        std::swap(arr[i], arr[j]);
      }
    }
    std::swap(arr[i + 1], arr[high]);
    int pivotIdx = i + 1;

    // Sắp xếp các phần tử nhỏ hơn pivot
    std::thread leftThread(quickSort, std::ref(arr), low, pivotIdx - 1);
    // Sắp xếp các phần tử lớn hơn pivot
    std::thread rightThread(quickSort, std::ref(arr), pivotIdx + 1, high);

    leftThread.join();
    rightThread.join();
  }
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  std::vector<int> arr = {9, 4, 2, 7, 1, 5, 6, 3, 8};
  int n = arr.size();
  
  // Sắp xếp mảng sử dụng Parallel Sorting Algorithm
  quickSort(arr, 0, n - 1);

  // In kết quả sau khi sắp xếp
  std::cout << "Mảng sau khi sắp xếp: ";
  for (int num : arr) {
    std::cout << num << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Mảng sau khi sắp xếp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ví dụ về sử dụng Parallel Map-Reduce Algorithms

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng Parallel Map-Reduce Algorithm để tính tổng các phần tử trong một vector:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <thread>

// Hàm tính tổng trên một phần của vector
int partialSum(const std::vector<int>& vec, int start, int end) {
  return std::accumulate(vec.begin() + start, vec.begin() + end, 0);
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
int main() {
  std::vector<int> vec = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
  int numThreads = 4;
  int blockSize = vec.size() / numThreads;

  std::vector<std::thread> threads;
  std::vector<int> partialSums(numThreads);
  
  // Phân chia vector thành các phần và tính tổng trên mỗi phần
  for (int i = 0; i < numThreads; ++i) {
    int start = i * blockSize;
    int end = (i == numThreads - 1) ? vec.size() : (i + 1) * blockSize;
    threads.emplace_back([&, start, end, i] { partialSums[i] = partialSum(vec, start, end); });
  }
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Kết hợp các tổng từ các phần lại với nhau
  int totalSum = std::accumulate(partialSums.begin(), partialSums.end(), 0);

  // In kết quả tổng
  std::cout << "Tổng các phần tử trong vector: " << totalSum << std::endl;

  // Join các luồng
  for (std::thread& t : threads) {
    t.join();
  }

  return 0;
}

Output:

Tổng các phần tử trong vector: 21

Trong các ví dụ trên, sử dụng luồng để thực hiện các tác vụ sắp xếp và tính tổng một cách song song, giúp cải thiện hiệu suất của chương trình.

So sánh giữa Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Điểm khác biệt giữa Thread Pools và Parallel Algorithms

Thread Pools:

 • Định nghĩa: Thread Pools là một tập hợp các luồng đã được tạo sẵn và được quản lý để thực thi các công việc.
 • Quản lý công việc: Công việc được gửi đến một Thread Pool và được thực thi bởi một trong các luồng trong Pool.
 • Quản lý luồng: Thread Pool quản lý số lượng luồng được tạo và hoạt động, giúp tránh tình trạng tạo và hủy luồng liên tục.
 • Ưu điểm: Tối ưu hóa việc sử dụng luồng, giảm thiểu overhead từ việc tạo và hủy luồng.

Parallel Algorithms:

 • Định nghĩa: Parallel Algorithms là các thuật toán được thiết kế để thực hiện các tác vụ song song trên nhiều luồng, thường dựa trên các phương thức song song như MapReduce, Parallel Sorting, Parallel Searching, v.v.
 • Quản lý công việc: Các tác vụ được chia nhỏ và thực hiện song song trên nhiều luồng.
 • Quản lý luồng: Không có một cơ chế cụ thể để quản lý luồng trong Parallel Algorithms. Số lượng luồng được tạo và cách quản lý chúng phụ thuộc vào cài đặt cụ thể của thuật toán.
 • Ưu điểm: Tận dụng sức mạnh của việc thực hiện song song, giúp tăng tốc độ xử lý và hiệu suất của chương trình.

Lựa chọn giữa Thread Pools và Parallel Algorithms dựa trên ngữ cảnh:

 • Thread Pools thường được sử dụng trong các ứng dụng có số lượng công việc biến đổi và không biết trước được. Ví dụ, trong các ứng dụng web server, các yêu cầu từ client có thể được gửi đến Thread Pool để xử lý.

 • Parallel Algorithms thường được sử dụng trong các tình huống cụ thể và có thể được dự đoán trước được. Ví dụ, khi cần thực hiện các phép tính toán lớn trên một lượng lớn dữ liệu, Parallel Algorithms như Parallel Sorting, Parallel Searching có thể được áp dụng để tăng tốc độ xử lý.

Trong một số trường hợp, việc kết hợp cả hai phương pháp cũng có thể được áp dụng để tối ưu hiệu suất và hiệu quả của chương trình.

Các vấn đề khi sử dụng Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Hiệu suất và hiệu quả trong việc sử dụng Thread Pools và Parallel Algorithms

Thread Pools:

 • Hiệu suất: Thread Pools có thể cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách giảm thiểu overhead từ việc tạo và hủy luồng. Bằng cách tái sử dụng các luồng đã được tạo sẵn, Thread Pools giúp giảm thời gian cần thiết để tạo và hủy luồng mới.
 • Hiệu quả: Thread Pools làm cho việc quản lý và sử dụng luồng trở nên hiệu quả hơn bằng cách giảm bớt tài nguyên hệ thống được sử dụng cho việc tạo luồng.

Parallel Algorithms:

 • Hiệu suất: Parallel Algorithms tận dụng sức mạnh của việc thực hiện các tác vụ song song trên nhiều luồng, giúp tăng tốc độ xử lý và hiệu suất của chương trình, đặc biệt là đối với các tác vụ tính toán lớn và có thể phân tán.
 • Hiệu quả: Tuy nhiên, việc thiết kế và triển khai các Parallel Algorithms đòi hỏi sự chú ý đến các vấn đề như tối ưu hóa hiệu suất, phân chia công việc một cách cân đối giữa các luồng, và giải quyết các vấn đề đồng bộ hóa.

Xử lý ngoại lệ và các vấn đề đồng bộ hóa trong Thread Pools và Parallel Algorithms

Thread Pools:

 • Xử lý ngoại lệ: Trong Thread Pools, việc xử lý ngoại lệ có thể trở nên phức tạp hơn do các luồng được tái sử dụng. Điều này yêu cầu quản lý ngoại lệ cẩn thận để đảm bảo rằng các ngoại lệ không được bỏ qua mà được xử lý một cách đúng đắn.
 • Vấn đề đồng bộ hóa: Trong quá trình sử dụng Thread Pools, việc đồng bộ hóa các tác vụ và truy cập vào dữ liệu chung có thể trở thành một thách thức. Cần phải sử dụng các cơ chế như Mutex và Semaphore để đảm bảo an toàn cho các tài nguyên được chia sẻ.

Parallel Algorithms:

 • Xử lý ngoại lệ: Trong Parallel Algorithms, việc xử lý ngoại lệ cũng cần được quản lý cẩn thận. Các vấn đề như xử lý ngoại lệ đồng thời và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu có thể làm phức tạp thêm quá trình thiết kế và triển khai các thuật toán song song.
 • Vấn đề đồng bộ hóa: Parallel Algorithms thường đối mặt với các vấn đề như race conditions và deadlocks khi nhiều luồng cùng truy cập vào dữ liệu chia sẻ. Điều này đòi hỏi việc sử dụng các cơ chế đồng bộ hóa như Mutex và Semaphore để đảm bảo tính nhất quán và an toàn cho dữ liệu.

Ví dụ Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Ví dụ về tạo và quản lý Thread Pools

#include <iostream>
#include <vector>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <condition_variable>
#include <queue>
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

class ThreadPool {
public:
  ThreadPool(size_t numThreads) : stop(false) {
    for (size_t i = 0; i < numThreads; ++i) {
      workers.emplace_back([this] {
        while (true) {
          std::function<void()> task;
          {
            std::unique_lock<std::mutex> lock(this->queueMutex);
            this->condition.wait(lock, [this] { return this->stop || !this->tasks.empty(); });
            if (this->stop && this->tasks.empty()) return;
            task = std::move(this->tasks.front());
            this->tasks.pop();
          }
          task();
        }
      });
    }
  }
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  template<class F, class... Args>
  void enqueue(F&& f, Args&&... args) {
    {
      std::unique_lock<std::mutex> lock(queueMutex);
      if (stop) throw std::runtime_error("enqueue on stopped ThreadPool");
      tasks.emplace([f, args...] { f(args...); });
    }
    condition.notify_one();
  }

  ~ThreadPool() {
    {
      std::unique_lock<std::mutex> lock(queueMutex);
      stop = true;
    }
    condition.notify_all();
    for (std::thread& worker : workers) {
      worker.join();
    }
  }

private:
  std::vector<std::thread> workers;
  std::queue<std::function<void()>> tasks;
  std::mutex queueMutex;
  std::condition_variable condition;
  bool stop;
};

int main() {
  ThreadPool pool(4); // Create a thread pool with 4 worker threads

  // Enqueue tasks to the thread pool
  for (int i = 0; i < 8; ++i) {
    pool.enqueue([i] {
      std::cout << "Task " << i << " is running on thread " << std::this_thread::get_id() << std::endl;
      std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
    });
  }
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Wait for all tasks to complete
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(5));

  return 0;
}

Ví dụ về sử dụng Parallel Algorithms để thực hiện các tác vụ song song

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <execution>

int main() {
  std::vector<int> numbers = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5};

  // Sắp xếp mảng numbers bằng Parallel Sort Algorithm
  std::sort(std::execution::par, numbers.begin(), numbers.end());
   //Bài viết được đăng tại freetuts.net

  std::cout << "Sorted array: ";
  for (const auto& num : numbers) {
    std::cout << num << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, mình sử dụng std::sort với std::execution::par để sắp xếp mảng numbers bằng Parallel Sort Algorithm. Điều này cho phép các phần tử của mảng được sắp xếp song song trên nhiều luồng, tăng tốc độ thực hiện so với sử dụng Sort Algorithm thông thường.

Kết bài

Trong bài viết này, đã tìm hiểu về hai khái niệm quan trọng trong lập trình đa luồng trong C++ là Thread Pools và Parallel Algorithms.Thread Pools giúp tối ưu việc quản lý các luồng trong ứng dụng bằng cách tạo ra một nhóm các luồng có sẵn để xử lý các tác vụ một cách hiệu quả, đồng thời hạn chế overhead do việc tạo và hủy luồng liên tục. Parallel Algorithms cho phép thực hiện các tác vụ trên dữ liệu song song trên nhiều luồng, giúp tăng tốc độ xử lý và tăng hiệu suất của ứng dụng.

Tuy nhiên, cả hai khái niệm này cũng đều đặt ra một số thách thức như quản lý hiệu suất, xử lý ngoại lệ và đồng bộ hóa dữ liệu.Với kiến thức và ví dụ minh họa trong bài viết, hy vọng bạn có thêm những hiểu biết cơ bản và thực hành được trong việc sử dụng Thread Pools và Parallel Algorithms trong ứng dụng của mình.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top