STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Việc quản lý bộ nhớ là một trong những thách thức quan trọng nhất, và việc sử dụng raw pointers có thể dễ dàng dẫn đến các vấn đề như memory leaks và dangling pointers. Để giải quyết những vấn đề này, ngôn ngữ C++ cung cấp các cơ chế Smart Pointers, là một phần của Standard Template Library (STL), giúp tự động quản lý bộ nhớ và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc thao tác trên bộ nhớ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ đi vào chi tiết về Smart Pointers trong C++, bao gồm các loại Smart Pointers khác nhau như Unique Pointer, Shared Pointer và Weak Pointer.Sau đó sẽ tìm hiểu về cách chúng hoạt động, ưu điểm và nhược điểm của từng loại, cũng như cách sử dụng chúng trong các tình huống thực tế để cải thiện hiệu suất và bảo vệ chương trình khỏi các lỗi liên quan đến bộ nhớ. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về sức mạnh của Smart Pointers trong việc quản lý bộ nhớ trong C++.

Smart Pointers trong C++ là gì?

images jpg

Smart Pointers trong C++ là các đối tượng được sử dụng để quản lý việc cấp phát và giải phóng bộ nhớ tự động trong khi sử dụng các tài nguyên động, như bộ nhớ được cấp phát động bằng từ khóa new. Ý nghĩa và vai trò của Smart Pointers là giảm thiểu rủi ro liên quan đến quản lý bộ nhớ, như memory leaks và dangling pointers, bằng cách tự động giải phóng bộ nhớ khi không còn cần thiết.

Các loại Smart Pointers như Unique Pointer, Shared Pointer và Weak Pointer đều có vai trò quan trọng trong việc:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Đảm bảo quản lý bộ nhớ hiệu quả: Smart Pointers giúp tự động giải phóng bộ nhớ khi không còn cần thiết, giúp tránh memory leaks và dangling pointers.

 • Giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng raw pointers: Sử dụng Smart Pointers giảm thiểu khả năng phạm phải các lỗi phổ biến liên quan đến việc quản lý bộ nhớ, như quên giải phóng bộ nhớ hoặc sử dụng bộ nhớ đã bị giải phóng.

 • Tăng tính linh hoạt và an toàn trong mã nguồn: Smart Pointers cung cấp các cơ chế tự động hóa cho việc quản lý bộ nhớ, giúp mã nguồn trở nên an toàn hơn và dễ dàng bảo trì.

 • Hỗ trợ tái sử dụng mã nguồn: Bằng cách sử dụng Smart Pointers, mã nguồn trở nên dễ đọc hơn và dễ tái sử dụng hơn, do không cần phải quản lý bộ nhớ một cách rời rạc.

Với những vai trò trên, Smart Pointers là một công cụ quan trọng giúp tăng tính ổn định và hiệu suất trong việc quản lý bộ nhớ trong lập trình C++.

Các loại Smart Pointers trong C++

Unique Pointer

Đặc điểm và chức năng:

 • Unique Pointer là một loại Smart Pointer trong C++11 được thiết kế để sở hữu duy nhất một đối tượng.
 • Nó không thể sao chép (copy) hoặc chuyển giao (move) quyền sở hữu của nó cho một Unique Pointer khác.
 • Khi một Unique Pointer được hủy, đối tượng mà nó quản lý sẽ tự động được giải phóng.

Ưu điểm và nhược điểm:

Ưu điểm:

 • Unique Pointer giảm thiểu nguy cơ rò rỉ bộ nhớ bằng cách đảm bảo rằng mỗi đối tượng chỉ được sở hữu bởi một Unique Pointer duy nhất.
 • Nó cung cấp hiệu suất cao hơn so với các Smart Pointers khác như Shared Pointer do không cần phải duy trì một bảng điều khiển độ dài dành cho đối tượng được sử dụng chung.

Nhược điểm:

 • Unique Pointer không thể chia sẻ đối tượng với các Unique Pointer khác, điều này có thể là hạn chế trong một số trường hợp cần chia sẻ đối tượng.

Ví dụ :

#include <iostream>
#include <memory>

class MyClass {
public:
  MyClass() { std::cout << "MyClass constructed\n"; }
  ~MyClass() { std::cout << "MyClass destructed\n"; }
  void DoSomething() { std::cout << "Doing something...\n"; }
};
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  // Tạo một Unique Pointer quản lý một đối tượng MyClass
  std::unique_ptr<MyClass> ptr(new MyClass());

  // Sử dụng con trỏ để gọi phương thức của đối tượng
  ptr->DoSomething();

  // Khi hết phạm vi, đối tượng sẽ được tự động giải phóng
  return 0;
}

Output:

MyClass constructed
Doing something...
MyClass destructed

Trong ví dụ trên, mình sử dụng Unique Pointer để quản lý một đối tượng MyClass. Khi đối tượng MyClass được tạo, Unique Pointer sẽ sở hữu duy nhất nó, và khi không còn cần thiết nữa, đối tượng sẽ tự động được giải phóng khi con trỏ hết phạm vi.

Shared Pointer

Đặc điểm và chức năng:

 • Shared Pointer là một loại Smart Pointer trong C++11 được sử dụng để chia sẻ quyền sở hữu của một đối tượng giữa nhiều Shared Pointer.
 • Khi một Shared Pointer được hủy, nó giảm tham chiếu đếm của đối tượng. Nếu tham chiếu đếm đến 0, đối tượng sẽ tự động được giải phóng.

Ưu điểm và nhược điểm:

Ưu điểm:

 • Shared Pointer cho phép chia sẻ một đối tượng giữa nhiều đối tượng khác mà không cần sao chép dữ liệu.
 • Nó tự động quản lý vòng lặp tham chiếu mạnh (strong reference cycles) thông qua cơ chế tham chiếu đếm.

Nhược điểm:

 • Chi phí của việc quản lý tham chiếu đếm có thể gây ra overhead cho hiệu suất của chương trình.
 • Sử dụng Shared Pointer không thích hợp trong các trường hợp cần truy cập đến dữ liệu cấp thấp hoặc trong môi trường đa luồng mà không có sự đồng bộ hóa thích hợp.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <memory>

class MyClass {
public:
  MyClass() { std::cout << "MyClass constructed\n"; }
  ~MyClass() { std::cout << "MyClass destructed\n"; }
  void DoSomething() { std::cout << "Doing something...\n"; }
};

int main() {
  // Tạo một Shared Pointer quản lý một đối tượng MyClass
  std::shared_ptr<MyClass> ptr1(new MyClass());

  // Tạo một Shared Pointer khác quản lý cùng đối tượng
  std::shared_ptr<MyClass> ptr2 = ptr1;
   //Bài viết được đăng tại freetuts.net

  // Sử dụng con trỏ để gọi phương thức của đối tượng
  ptr1->DoSomething();
  ptr2->DoSomething();

  // Khi hết phạm vi, đối tượng sẽ được giải phóng khi không còn tham chiếu
  return 0;
}

Output:

MyClass constructed
Doing something...
Doing something...
MyClass destructed

Weak Pointer

Đặc điểm và chức năng:

 • Weak Pointer là một loại Smart Pointer trong C++11 được sử dụng để giám sát một đối tượng mà không gây tăng tham chiếu đếm.
 • Nó thường được sử dụng để tránh vấn đề vòng lặp tham chiếu mạnh (strong reference cycles) giữa các đối tượng.

Ưu điểm và nhược điểm:

Ưu điểm:

 • Weak Pointer không tăng tham chiếu đếm của đối tượng, giúp tránh vấn đề vòng lặp tham chiếu mạnh.
 • Nó cho phép kiểm tra xem một đối tượng có còn tồn tại hay không mà không tăng tham chiếu đếm.

Nhược điểm:

 • Weak Pointer không thể truy cập trực tiếp đến đối tượng mà nó giám sát, do đó cần kiểm tra tính hợp lệ của con trỏ trước khi sử dụng.

Ví dụ :

#include <iostream>
#include <memory>

class MyClass {
public:
  MyClass() { std::cout << "MyClass constructed\n"; }
  ~MyClass() { std::cout << "MyClass destructed\n"; }
  void DoSomething() { std::cout << "Doing something...\n"; }
};

int main() {
  // Tạo một Shared Pointer quản lý một đối tượng MyClass
  std::shared_ptr<MyClass> sharedPtr(new MyClass());
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net

  // Tạo một Weak Pointer từ Shared Pointer
  std::weak_ptr<MyClass> weakPtr(sharedPtr);

  // Kiểm tra tính hợp lệ của Weak Pointer
  if (auto ptr = weakPtr.lock()) {
    ptr->DoSomething();
  } else {
    std::cout << "Object is expired\n";
  }

  // Khi Shared Pointer hết phạm vi, đối tượng vẫn tồn tại nhờ Weak Pointer
  return 0;
}

Output:

MyClass constructed
Doing something...
MyClass destructed

Sử dụng Smart Pointers trong C++

Quản lý bộ nhớ tự động

 • Smart Pointers trong C++ cung cấp cơ chế tự động giải phóng bộ nhớ khi đối tượng không còn được sử dụng nữa. Điều này giúp tránh việc phải quản lý bộ nhớ thủ công, giảm thiểu nguy cơ memory leaks và dangling pointers.

Ví dụ:

#include <memory>
#include <iostream>

int main() {
  std::shared_ptr<int> ptr = std::make_shared<int>(5);
  // Không cần phải gọi delete để giải phóng bộ nhớ,
  // Smart Pointer sẽ tự động giải phóng khi không còn tham chiếu nào
  return 0;
}

Tránh memory leaks và dangling pointers

 • Smart Pointers giúp tránh memory leaks bằng cách tự động giải phóng bộ nhớ khi không còn tham chiếu đến đối tượng.
 • Hơn nữa, khi sử dụng Raw Pointers, việc giải phóng bộ nhớ mà đối tượng vẫn được sử dụng có thể dẫn đến dangling pointers, trong đó con trỏ vẫn trỏ vào một vùng nhớ đã được giải phóng.

Ví dụ:

#include <memory>
#include <iostream>

int main() {
  std::shared_ptr<int> ptr1 = std::make_shared<int>(10);
  std::shared_ptr<int> ptr2 = ptr1; // ptr2 và ptr1 cùng trỏ đến cùng một vùng nhớ
   //Bài viết được đăng tại freetuts.net

  ptr1.reset(); // Giải phóng bộ nhớ của đối tượng được quản lý bởi ptr1
  // Bây giờ ptr2 vẫn an toàn để sử dụng, không có dangling pointers
  std::cout << *ptr2 << std::endl;

  return 0;
}

Output:

10

Chia sẻ dữ liệu an toàn giữa các đối tượng

 • Smart Pointers cho phép chia sẻ quyền sở hữu của một đối tượng giữa nhiều Smart Pointer, đồng thời đảm bảo rằng bộ nhớ sẽ được giải phóng đúng cách khi không còn ai sử dụng nữa.

Ví dụ:

#include <memory>
#include <iostream>

class MyClass {
public:
  MyClass(int value) : data(value) {}
  void display() { std::cout << "Data: " << data << std::endl; }
private:
  int data;
};
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  std::shared_ptr<MyClass> ptr1 = std::make_shared<MyClass>(5);
  std::shared_ptr<MyClass> ptr2 = ptr1; // Chia sẻ quyền sở hữu

  ptr1->display();
  ptr2->display();

  return 0;
}

Output:

Data: 5
Data: 5

Đây là một số ứng dụng phổ biến của Smart Pointers trong thực tế, giúp tăng tính an toàn và linh hoạt trong việc quản lý bộ nhớ trong các chương trình C++.

So sánh với Raw Pointers trong C++

Sự khác biệt giữa Smart Pointers và Raw Pointers

 • Raw Pointers là con trỏ được quản lý thủ công, không có cơ chế tự động giải phóng bộ nhớ.
 • Smart Pointers là lớp đối tượng có cơ chế tự động giải phóng bộ nhớ, giúp tránh memory leaks và dangling pointers.

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng Smart Pointers so với Raw Pointers:

Ưu điểm của Smart Pointers:

 • Giúp tránh memory leaks và dangling pointers do quên giải phóng bộ nhớ.
 • Tăng cường an toàn và dễ dàng trong việc quản lý bộ nhớ.
 • Hỗ trợ chia sẻ quyền sở hữu của đối tượng giữa nhiều Smart Pointer.

Nhược điểm của Smart Pointers:

 • Tăng overhead so với Raw Pointers do cần thêm dữ liệu điều khiển bổ sung cho việc quản lý bộ nhớ.
 • Một số trường hợp có thể dẫn đến cyclic references, gây ra memory leaks.

Lưu ý khi sử dụng Smart Pointers

Tránh việc sử dụng cyclic references:

 • Cyclic references xảy ra khi có các Smart Pointer tạo thành một chu trình tham chiếu đồng thời không thể giải phóng bộ nhớ. Điều này có thể dẫn đến memory leaks.
 • Để tránh điều này, nên sử dụng std::weak_ptr để tham chiếu tới các đối tượng mà không tăng thêm reference count.

Tuân thủ nguyên tắc RAII (Resource Acquisition Is Initialization):

 • Nguyên tắc này đảm bảo rằng tài nguyên sẽ được giải phóng khi không còn cần thiết nữa, thông qua việc sử dụng Smart Pointers và tạo các biến Smart Pointer cùng với việc khởi tạo các đối tượng.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <memory>

class Resource {
public:
  Resource() { std::cout << "Resource acquired.\n"; }
  ~Resource() { std::cout << "Resource destroyed.\n"; }
};

void function() {
  std::unique_ptr<Resource> resPtr = std::make_unique<Resource>();
  // Do something with resPtr
} // Resource được giải phóng tự động khi ra khỏi scope
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  function();
  return 0;
}

Output:

Resource acquired.
Resource destroyed.

Việc tuân thủ nguyên tắc RAII giúp đảm bảo quản lý tài nguyên an toàn và hiệu quả trong các ứng dụng C++.

Kết bài

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về việc sử dụng Smart Pointers trong C++ và so sánh chúng với Raw Pointers. Smart Pointers là một công cụ mạnh mẽ giúp quản lý bộ nhớ tự động và an toàn trong lập trình C++, giúp tránh được nhiều vấn đề liên quan đến memory leaks và dangling pointers. Tuy nhiên, việc sử dụng Smart Pointers cũng cần tuân thủ một số quy tắc nhất định, như tránh cyclic references và tuân thủ nguyên tắc RAII để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Hi vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về Smart Pointers trong C++ và cách chúng có thể được áp dụng trong thực tế.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top