STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Biến toàn cục và biến cục bộ trong C++

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về biến toàn cục và biến cục bộ trong C++, qua bài này sẽ giúp bạn hiểu rõ phạm vi của hai loại biến này.

Trong C++ cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, biến có thể khai báo ở 3 nơi như sau:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Biến được khai báo bên trong một hàm hoặc block, ta gọi nó là biến cục bộ (local variable)
 • Biến được sử dụng như là tham số của hàm, ta gọi nó là tham số hình thức (formal parameter)
 • Biến được khai báo ở bên ngoài tất cả các hàm, ta gọi nó là biến toàn cục (global variable)

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về biến cục bộ (local variable) và biến toàn cục (global variable). Còn phần tham số hình thức (formal parameter) chúng ta sẽ tìm hiểu trong một bài khác.

1. Biến cục bộ trong C++

Biến cục bộ (Local variable) là biến được khai báo bên trong một hàm hoặc một block. (Tất cả những gì ở giữa dấu "{" và "}" chúng ta gọi là block).

Biến cục bộ chỉ có phạm vi sử dụng bên trong một hàm hoặc một block. Chúng ta không thể truy cập và sử dụng biến cục bộ ở bên ngoài hàm hoặc block.

Ví dụ 1: Chúng ta khai báo biến cục bộ c bên trong 1 hàm, và biến cục bộ d bên trong 1 block.

Ví dụ
#include <iostream>
using namespace std;

int Tong(int a, int b) 
{
    int c = 0; // c la bien cuc bo
    c = a + b;
    {
      
      cout << "Gia tri bien c ben trong block: " << c << "\n";
      int d = 40; // d la bien cuc bo khai bao ben trong mot block
      cout << "Gia tri bien d ben trong block: " << d << "\n";
    }
    cout << "Gia tri bien c ben trong ham: " << c << "\n";
    return c;  
} 

int main () {
  Tong(1,2);
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

cplus1 PNG

Ví dụ 2: Chúng ta thử truy cập biến cục bộ bên ngoài một hàm, block

Ví dụ
#include <iostream>
using namespace std;

int Tong(int a, int b) 
{
  int c = 0; // c la bien cuc bo
  c = a + b;
  {
      
    cout << "Gia tri bien c ben trong block: " << c << "\n";
    int d = 40; // d la bien cuc bo khai bao ben trong mot block
    cout << "Gia tri bien d ben trong block: " << d << "\n";
  }
  cout << "Gia tri bien d ben trong ham: " << d << "\n";
  cout << "Gia tri bien c ben trong ham: " << c << "\n";
  return c;  
} 

void In() {
  cout << "Gia tri cua bien c: " << c << "\n";
  cout << "Gia tri cua bien d: " << d << "\n";
 
}

int main () {
  Tong(1,2);
  In();
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

cplus2 PNG

2. Biến toàn cục trong C++

Biến toàn cục (global variable) là biến được khai báo bên ngoài tất cả các hàm. Chúng ta có thể truy cập và sử dụng biến toàn cục ở bất kỳ đâu của chương trình. Thường thì chúng ta nên khai báo biến toàn cục trên đầu của chương trình.

Ví dụ: Chúng ta cùng xem ví dụ đơn giản có sử dụng biến toàn cục như sau:

Ví dụ
#include <iostream>
using namespace std;
int g; //g la bien toan cuc
int Tong (int a, int b) {
  {
   g = 100;
   cout << "Gia tri cua bien g ben trong block: " << g << "\n";
  }
  g = a + b;
  cout << "Gia tri cua bien g ben trong ham: " << g << "\n";
}

int main () {
  Tong(10, 11);
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

cplus3 PNG

3. Giá trị mặc định của biến toàn cục và biến cục bộ trong C++

Khi biến cục bộ được khởi tạo thì nó không được khởi tạo giá trị bởi hệ thống, chúng ta phải tự khởi tạo giá trị cho biến cục bộ.

Khi biến toàn cục được khởi tạo thì nó được hệ thống khởi tạo giá trị một cách tự động. Giá trị khởi tạo cho biến toàn cục bởi hệ thống như sau:

Kiểu dữ liệu Giá trị
int 0
char '\0'
float 0
double 0
pointer NULL

4. Biến toàn cục và biến cục bộ cùng tên.

Giả sử chúng ta có trường hợp biến cục bộ và biến toàn cục cùng tên, bên trong một hàm chúng ta muốn sử dụng biến cùng tên đó, thì giá trị của biến cục bộ hay biến toàn cục được sử dụng, chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ sau:

Ví dụ
#include <iostream>
using namespace std; 
 
int g = 10; //bien toan cuc
  
int main() 
{  
  int g = 5; //bien cuc bo
  cout << "Gia tri cua bien g: " << g << "\n"; 
} 

Và kết quả sau thực thi của đoạn code trên:

cplus4 PNG

Như vậy nếu biến cục bộ và biến toàn cục cùng tên, thì hàm sẽ lấy giá trị của biến cục bộ. Vậy chúng ta muốn lấy giá trị của biến toàn cục mà trùng tên với biến cục bộ thì như thế nào?

Trong C++ cho phép chúng ta lấy giá trị của biến toàn cục trùng tên với biến cục bộ đó là sử dụng toán tử :: (scope resolution operator). Chúng ta cùng xem ví dụ sau:

Ví dụ
#include <iostream>
using namespace std; 
 
int g = 10; //bien toan cuc
  
int main() 
{  
  int g = 5; //bien cuc bo
  cout << "Gia tri cua bien g toan cuc: " << ::g << "\n";
  cout << "Gia tri cua bien g: " << g << "\n"; 
} 

Và kết quả thực thi đoạn code trên:

cplus5 PNG

5. Kết luận

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu xong phạm vi biến toàn cục và biến cục bộ trong C++.

Trong bài này chúng ta cần nhớ phạm vi sử dụng của biến toàn cục và biến cục bộ đó là biến cục bộ chỉ có phạm vi sử dụng trong một hàm hoặc một block mà biến đó khai báo, biến toàn cục có phạm vi sử dụng trong một chương trình, bất cứ hàm hoặc block nào điều có thể truy cập biến toàn cục.

Một điều cần lưu ý ở đây là dù là biến toàn cục hay cục bộ thì chúng ta cần phải khai báo nó trước khi sử dụng.

Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp lưu trữ trong C++. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top