STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng unique_ptr trong C++

Trong quá trình phát triển phần mềm, việc không kiểm soát được bộ nhớ động có thể dẫn đến những vấn đề như memory leaks, dangling pointers, hoặc sự phân mảnh bộ nhớ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để giải quyết những vấn đề này, ngôn ngữ C++ cung cấp một loạt các smart pointers, trong đó unique_ptr là một trong những công cụ quan trọng và hiệu quả nhất. Trong phần này, mình sẽ đi vào chi tiết về unique_ptr, đồng thời tìm hiểu về ý nghĩa, vai trò, cũng như cách sử dụng và lợi ích của việc sử dụng unique_ptr trong lập trình C++. Hãy cùng tìm hiểu!

unique_ptr trong C++ là gì?

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng jpg

unique_ptr là một loại smart pointer được sử dụng để quản lý độc quyền (unique ownership) của một đối tượng được cấp phát động trên heap. Unique ownership đồng nghĩa với việc chỉ có một unique_ptr duy nhất có thể quản lý một vùng nhớ động trong thời điểm cụ thể. Ý nghĩa của unique_ptr là đảm bảo rằng chỉ có một con trỏ duy nhất trỏ đến một vùng nhớ động, và khi unique_ptr bị hủy hoặc chuyển sở hữu, vùng nhớ động được giải phóng một cách tự động và an toàn.

Một số điểm quan trọng về unique_ptr:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Quản lý bộ nhớ: unique_ptr tự động giải phóng bộ nhớ động của đối tượng mà nó quản lý khi không cần thiết nữa.

 • Tránh memory leaks: Do unique_ptr chỉ có một con trỏ duy nhất, không có rủi ro xảy ra memory leaks do mất mát quản lý bộ nhớ.

 • Tránh dangling pointers: unique_ptr đảm bảo rằng con trỏ sẽ không trỏ đến một vùng nhớ không hợp lệ sau khi vùng nhớ đã được giải phóng.

 • Chuyển quyền sở hữu: unique_ptr cho phép chuyển quyền sở hữu từ một unique_ptr sang một unique_ptr khác hoặc sang một smart pointer khác như shared_ptr hoặc weak_ptr.

 • Tăng tính hiệu quả và an toàn: Sử dụng unique_ptr giúp tăng tính hiệu quả và an toàn trong việc quản lý bộ nhớ động, giúp tránh được nhiều lỗi phổ biến liên quan đến quản lý bộ nhớ.

Tóm lại, unique_ptr là một công cụ mạnh mẽ trong C++ để quản lý bộ nhớ động một cách an toàn và hiệu quả.

Khai báo và sử dụng unique_ptr trong C++

Khai báo unique_ptr

 • Để khai báo một unique_ptr, ta sử dụng cú pháp sau:
std::unique_ptr<T> ptr;

unique pointer C with example png

 • Trong đó, T là kiểu dữ liệu của đối tượng mà unique_ptr sẽ quản lý.

Ví dụ:

std::unique_ptr<int> ptr1;
std::unique_ptr<std::string> ptr2;

Cấp phát bộ nhớ động

 • Để cấp phát bộ nhớ động cho một đối tượng, ta sử dụng hàm std::make_unique() hoặc truyền con trỏ đã được cấp phát vào unique_ptr.

Ví dụ:

// Sử dụng make_unique
std::unique_ptr<int> ptr1 = std::make_unique<int>(10);
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

// Sử dụng truyền con trỏ
int* rawPtr = new int(20);
std::unique_ptr<int> ptr2(rawPtr);

Sử dụng unique_ptr để quản lý bộ nhớ

 • unique_ptr tự động giải phóng bộ nhớ khi ra khỏi phạm vi hoặc khi không còn cần thiết.
 • Chúng ta có thể truy cập vào đối tượng được quản lý bởi unique_ptr bằng toán tử * hoặc ->.

Ví dụ:

std::unique_ptr<int> ptr(new int(30));
std::cout << "Value of ptr: " << *ptr << std::endl; // Truy cập giá trị
ptr.reset(); // Giải phóng bộ nhớ

Đây là ví dụ về cách khai báo, cấp phát và sử dụng unique_ptr trong C++.

Chuyển unique_ptr trong C++.

Chuyển unique_ptr từ một đối tượng sang đối tượng khác

 • Để chuyển unique_ptr từ một đối tượng sang một đối tượng khác, ta có thể sử dụng hàm std::move() để chuyển quyền sở hữu của bộ nhớ.

Ví dụ:

std::unique_ptr<int> ptr1 = std::make_unique<int>(10);
std::unique_ptr<int> ptr2 = std::move(ptr1); // Chuyển ptr1 sang ptr2

Chuyển unique_ptr vào và ra khỏi hàm

 • Để chuyển unique_ptr vào hoặc ra khỏi một hàm, ta có thể sử dụng tham số và giá trị trả về của hàm để truyền và nhận unique_ptr.

Ví dụ:

std::unique_ptr<int> createUniquePtr() {
  return std::make_unique<int>(20);
}

void processUniquePtr(std::unique_ptr<int> ptr) {
  std::cout << "Value inside processUniquePtr: " << *ptr << std::endl;
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  std::unique_ptr<int> ptr = createUniquePtr();
  processUniquePtr(std::move(ptr)); // Chuyển ptr vào hàm
  return 0;
}

Ví dụ về sử dụng unique_ptr trong C++

Ví dụ về cấp phát bộ nhớ động và giải phóng bộ nhớ

#include <iostream>
#include <memory>

int main() {
  // Cấp phát bộ nhớ động cho một unique_ptr
  std::unique_ptr<int> ptr1 = std::make_unique<int>(42);
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

  // In ra giá trị của con trỏ
  std::cout << "Giá trị của ptr1: " << *ptr1 << std::endl;

  // Giải phóng bộ nhớ
  ptr1.reset();

  return 0;
}

Output:

Giá trị của ptr1: 42

Ví dụ về chuyển unique_ptr

#include <iostream>
#include <memory>

void processUniquePtr(std::unique_ptr<int> ptr) {
  std::cout << "Giá trị bên trong hàm processUniquePtr: " << *ptr << std::endl;
}
//Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  // Cấp phát bộ nhớ động cho một unique_ptr
  std::unique_ptr<int> ptr2 = std::make_unique<int>(100);

  // Chuyển unique_ptr vào hàm
  processUniquePtr(std::move(ptr2));

  // Khi thoát khỏi hàm main, ptr2 sẽ không còn quản lý bộ nhớ nữa vì nó đã được chuyển
  // Nếu ta cố gắng truy cập ptr2 ở đây, sẽ gây ra lỗi.
  // std::cout << "Giá trị của ptr2: " << *ptr2 << std::endl; // Lỗi

  return 0;
}

Output:

Giá trị bên trong hàm processUniquePtr: 100

Trong ví dụ này, unique_ptr ptr2 được chuyển vào hàm processUniquePtr bằng cách sử dụng std::move(). Sau khi chuyển, ptr2 không còn quản lý bộ nhớ nữa và ta không thể truy cập giá trị của ptr2 ở ngoài hàm.

So sánh với raw pointers và shared_ptr trong C++

Sự khác biệt giữa unique_ptr và raw pointers

Quản lý bộ nhớ:

 • Unique_ptr tự động giải phóng bộ nhớ khi nó ra khỏi phạm vi hoặc được reset, giảm nguy cơ memory leak.
 • Raw pointers yêu cầu phải giải phóng bộ nhớ thủ công, có nguy cơ gây ra memory leak nếu không được quản lý cẩn thận.

Ví dụ về unique_ptr:

#include <iostream>
#include <memory>

int main() {
  // Sử dụng unique_ptr để quản lý bộ nhớ động
  std::unique_ptr<int> ptr(new int(42));
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net

  // Sử dụng raw pointer
  int* rawPtr = new int(10);

  // Khai báo raw pointer mới và gán bằng raw pointer đã tồn tại
  int* anotherRawPtr = rawPtr;

  // Giải phóng bộ nhớ
  delete rawPtr; // Sẽ gây ra undefined behavior vì bộ nhớ đã được giải phóng bởi anotherRawPtr

  return 0;
}

So sánh với shared_ptr

Số lượng owner:

 • Unique_ptr chỉ có một owner, không thể chia sẻ quyền sở hữu bộ nhớ.
 • Shared_ptr có thể có nhiều owner, cho phép chia sẻ quyền sở hữu bộ nhớ.

Chi phí overhead:

 • Unique_ptr không có chi phí overhead do việc đếm tham chiếu.
 • Shared_ptr có chi phí overhead do việc đếm tham chiếu.

Ví dụ về shared_ptr:

#include <iostream>
#include <memory>

int main() {
  // Sử dụng shared_ptr để chia sẻ quyền sở hữu bộ nhớ động
  std::shared_ptr<int> ptr1 = std::make_shared<int>(42);
  std::shared_ptr<int> ptr2 = ptr1; // ptr2 cũng trỏ đến cùng một vùng nhớ
  //Bài viết được đăng tại freetuts.net

  // Sử dụng unique_ptr
  std::unique_ptr<int> uniquePtr = std::make_unique<int>(10);

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, ptr1 và ptr2 là hai shared_ptr cùng trỏ đến một vùng nhớ, trong khi uniquePtr là một unique_ptr chỉ có một owner duy nhất.

Ưu điểm và nhược điểm của unique_ptr trong C++

Ưu điểm

 • Tự động giải phóng bộ nhớ: Unique_ptr tự động giải phóng bộ nhớ khi ra khỏi phạm vi hoặc được reset, giúp tránh memory leak.
 • Hiệu suất: Không có chi phí overhead do việc đếm tham chiếu như shared_ptr.
 • Ownership: Unique_ptr chỉ có một owner, giúp tránh việc xảy ra race condition deadlock khi làm việc với luồng đa luồng.

Nhược điểm

 • Không chia sẻ: Unique_ptr không cho phép chia sẻ quyền sở hữu bộ nhớ, điều này làm hạn chế khả năng sử dụng trong các trường hợp cần chia sẻ tài nguyên.

Lưu ý khi sử dụng unique_ptr

Không sử dụng unique_ptr cho các tài nguyên chia sẻ:

 • Unique_ptr không thích hợp cho các tài nguyên mà nhiều owner cần truy cập đến. Trong trường hợp này, nên sử dụng shared_ptr để chia sẻ quyền sở hữu bộ nhớ.

Sử dụng unique_ptr khi cần quản lý bộ nhớ động

 • Unique_ptr là lựa chọn tốt khi cần quản lý bộ nhớ động và chỉ có một owner duy nhất. Việc sử dụng unique_ptr giúp loại bỏ nguy cơ memory leak và cung cấp mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì.

Kết bài

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về unique_ptr trong C++, bao gồm định nghĩa, ưu điểm, nhược điểm và các lưu ý khi sử dụng. Unique_ptr là một công cụ mạnh mẽ trong việc quản lý bộ nhớ động và tránh các vấn đề liên quan đến memory leak trong lập trình C++. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý sử dụng unique_ptr một cách cẩn thận, đặc biệt là trong các trường hợp cần chia sẻ tài nguyên. Để hiểu rõ hơn và áp dụng hiệu quả, việc thực hành và làm quen với unique_ptr trong các dự án thực tế là rất quan trọng.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top