STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Trong bài này mình sẽ tổng hợp một số bài tập if else trong C++, qua đó bạn cũng có thể chuyển sang giải bài tập bằng lệnh switch case.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if elseswitch case thì bạn phải luyện tập thật nhiều, và dưới đây là tổng hợp những bài tập ở mức cơ bản nhất để bạn có thể tự học tại nhà.

1. Bài tập if else C++ thứ nhất

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra một số có chia hết cho 3 hay không.

Để kiểm tra một số chia hết cho 3 hay không thì ta chỉ cần sử dụng toán tử chia lấy dư %.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int number;
	
	cout << "Vui long nhap so can kiem tra: ";
	cin >> number;
	
	if (number % 3 == 0){
		cout << "So " << number << " chia het cho 3" << endl;
	}
	else {
		cout << "So " << number << " khong chia het cho 3" << endl;
	}
  
  return 1;
}
Switch case
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int number;

  cout << "Vui long nhap so can kiem tra: ";
  cin >> number;

  int mod = number % 3;

  switch (mod) {
    case 0:
      cout << "So " << number << " chia het cho 3" << endl;
      break;
    default:
      cout << "So " << number << " khong chia het cho 3" << endl;
  }
	
  return 1;
}

Kết quả:

2. Bài tập if else C++ thứ hai

Đề bài: Hãy viết chương trình in ra các thứ trong ngày.

Người dùng sẽ nhập vào một số thứ 1 -> 7, trong đó số 1 là chủ nhật, số 2 là thứ 2, ... số 7 là thứ 7. Và để giải bài này thì bạn phải sử dụng nhiều lệnh if else liên tiếp nhau.

If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int day;

  cout << "Vui long nhap thu tu 1 - 7: ";
  cin >> day;

  if (day == 1){
    cout << "Hom nay la chu nhat" << endl;
  }
  else if (day == 2){
    cout << "Hom nay la thu 2" << endl;
  }
  else if (day == 3){
    cout << "Hom nay la thu 3" << endl;
  }
  else if (day == 4){
    cout << "Hom nay la thu 4" << endl;
  }
  else if (day == 5){
    cout << "Hom nay la thu 5" << endl;
  }
  else if (day == 6){
    cout << "Hom nay la thu 6" << endl;
  }
  else if (day == 7){
    cout << "Hom nay la thu 7" << endl;
  }
  else {
    cout << "Ban nhap sai ngay roi" << endl;
  }
}
Switch case
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int day;

  cout << "Vui long nhap thu tu 1 - 7: ";
  cin >> day;
  
  switch (day){
  	case 1:
      cout << "Hom nay la chu nhat" << endl;
      break;
    case 2:
      cout << "Hom nay la thu 2" << endl;
      break;

    case 3:
      cout << "Hom nay la thu 3" << endl;
      break;
    case 4:
      cout << "Hom nay la thu 4" << endl;
      break;
    case 5:
      cout << "Hom nay la thu 5" << endl;
      break;
    case 6:
      cout << "Hom nay la thu 6" << endl;
      break;
    case 7:
      cout << "Hom nay la thu 7" << endl;
      break;
    default:
      cout << "Ban nhap sai ngay roi" << endl;	
  }
}

3. Bài tập if else C++ thứ ba

Đề bài: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số. Đây là bài thực hành khá hay và được nhiều giáo viên đưa vào chương trình giảng dạy C++.

Đầu tiên ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào 3 số nguyên, sau đó sử dụng thuật toán đặt cờ hiệu để tìm số lớn nhất.

If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so1, so2, so3;

  cout << "Vui long nhap thu tu 1: ";
  cin >> so1;
  
  cout << "Vui long nhap thu tu 2: ";
  cin >> so2;
  
  cout << "Vui long nhap thu tu 3: ";
  cin >> so3;
  
  int max = so1;
  if (max < so2){
  	max = so2;
  }
  
  if (max < so3){
  	max = so3;
  }
  
  cout << "So lon nhat la : " << max << endl;
}

Chương trình này rất khó để biểu diễn bằng lệnh switch case nên mình không chuyển sang nhé.

4. Bài tập if else C++ thứ tư

Đề bài: Viết chương trình đánh giá học lực của học sinh tiêu học.

Chương trình yêu cầu người dùng nhập điểm của ba môn toán, lý, hóa. Sau đó kiểm tra điểm trung bình:

 • Nếu từ 8 điểm trở lên thì xếp loại giỏi
 • Nếu từ 7 đến 6.9 điểm thì loại khá
 • Nếu từ 5 đến 6.9 là trung bình
 • Dưới 5 là yếu.
If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  float toan, ly, hoa;
  float trungbinh;

  cout << "Nhap diem toan: ";
  cin >> toan;
  
  cout << "Nhap diem ly: ";
  cin >> ly;
  
  cout << "Nhap diem hoa: ";
  cin >> hoa;
  
  trungbinh = (toan + ly + hoa) / 3;
  
  if (trungbinh < 5){
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc yeu" << endl;
  }
  else if (trungbinh >= 5 && trungbinh < 7){
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc trungbinh" << endl;
  }
  else if (trungbinh >= 7 && trungbinh < 8){
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc kha" << endl;
  }
  else{
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc gioi" << endl;
  }
}

Lời kết: Trên là tổng hợp 4 bài tập if else trong C++ đơn giản giúp bạn rèn luyện kỹ năng lập trình. Qua bài này hy vọng bạn hiểu rõ cú pháp và cách hoạt động của lệnh if else để những bài sau chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức mới hơn.

Nếu bạn muốn làm nhiều bài tập hơn thì hãy xem trong series bài tập C++ nhé.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top