Home > C / C++ > Học C++ > Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Trong bài này mình sẽ tổng hợp một số bài tập if else trong C++, qua đó bạn cũng có thể chuyển sang giải bài tập bằng lệnh switch case.

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if elseswitch case thì bạn phải luyện tập thật nhiều, và dưới đây là tổng hợp những bài tập ở mức cơ bản nhất để bạn có thể tự học tại nhà.

1. Bài tập if else C++ thứ nhất

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra một số có chia hết cho 3 hay không.

Để kiểm tra một số chia hết cho 3 hay không thì ta chỉ cần sử dụng toán tử chia lấy dư %.

If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int number;
	
	cout << "Vui long nhap so can kiem tra: ";
	cin >> number;
	
	if (number % 3 == 0){
		cout << "So " << number << " chia het cho 3" << endl;
	}
	else {
		cout << "So " << number << " khong chia het cho 3" << endl;
	}
  
  return 1;
}
Switch case
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int number;

  cout << "Vui long nhap so can kiem tra: ";
  cin >> number;

  int mod = number % 3;

  switch (mod) {
    case 0:
      cout << "So " << number << " chia het cho 3" << endl;
      break;
    default:
      cout << "So " << number << " khong chia het cho 3" << endl;
  }
	
  return 1;
}

Kết quả:

2. Bài tập if else C++ thứ hai

Đề bài: Hãy viết chương trình in ra các thứ trong ngày.

Người dùng sẽ nhập vào một số thứ 1 -> 7, trong đó số 1 là chủ nhật, số 2 là thứ 2, ... số 7 là thứ 7. Và để giải bài này thì bạn phải sử dụng nhiều lệnh if else liên tiếp nhau.

If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int day;

  cout << "Vui long nhap thu tu 1 - 7: ";
  cin >> day;

  if (day == 1){
    cout << "Hom nay la chu nhat" << endl;
  }
  else if (day == 2){
    cout << "Hom nay la thu 2" << endl;
  }
  else if (day == 3){
    cout << "Hom nay la thu 3" << endl;
  }
  else if (day == 4){
    cout << "Hom nay la thu 4" << endl;
  }
  else if (day == 5){
    cout << "Hom nay la thu 5" << endl;
  }
  else if (day == 6){
    cout << "Hom nay la thu 6" << endl;
  }
  else if (day == 7){
    cout << "Hom nay la thu 7" << endl;
  }
  else {
    cout << "Ban nhap sai ngay roi" << endl;
  }
}
Switch case
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int day;

  cout << "Vui long nhap thu tu 1 - 7: ";
  cin >> day;
  
  switch (day){
  	case 1:
      cout << "Hom nay la chu nhat" << endl;
      break;
    case 2:
      cout << "Hom nay la thu 2" << endl;
      break;

    case 3:
      cout << "Hom nay la thu 3" << endl;
      break;
    case 4:
      cout << "Hom nay la thu 4" << endl;
      break;
    case 5:
      cout << "Hom nay la thu 5" << endl;
      break;
    case 6:
      cout << "Hom nay la thu 6" << endl;
      break;
    case 7:
      cout << "Hom nay la thu 7" << endl;
      break;
    default:
      cout << "Ban nhap sai ngay roi" << endl;	
  }
}

3. Bài tập if else C++ thứ ba

Đề bài: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số. Đây là bài thực hành khá hay và được nhiều giáo viên đưa vào chương trình giảng dạy C++.

Đầu tiên ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào 3 số nguyên, sau đó sử dụng thuật toán đặt cờ hiệu để tìm số lớn nhất.

If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so1, so2, so3;

  cout << "Vui long nhap thu tu 1: ";
  cin >> so1;
  
  cout << "Vui long nhap thu tu 2: ";
  cin >> so2;
  
  cout << "Vui long nhap thu tu 3: ";
  cin >> so3;
  
  int max = so1;
  if (max < so2){
  	max = so2;
  }
  
  if (max < so3){
  	max = so3;
  }
  
  cout << "So lon nhat la : " << max << endl;
}

Chương trình này rất khó để biểu diễn bằng lệnh switch case nên mình không chuyển sang nhé.

4. Bài tập if else C++ thứ tư

Đề bài: Viết chương trình đánh giá học lực của học sinh tiêu học.

Chương trình yêu cầu người dùng nhập điểm của ba môn toán, lý, hóa. Sau đó kiểm tra điểm trung bình:

 • Nếu từ 8 điểm trở lên thì xếp loại giỏi
 • Nếu từ 7 đến 6.9 điểm thì loại khá
 • Nếu từ 5 đến 6.9 là trung bình
 • Dưới 5 là yếu.
If else
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  float toan, ly, hoa;
  float trungbinh;

  cout << "Nhap diem toan: ";
  cin >> toan;
  
  cout << "Nhap diem ly: ";
  cin >> ly;
  
  cout << "Nhap diem hoa: ";
  cin >> hoa;
  
  trungbinh = (toan + ly + hoa) / 3;
  
  if (trungbinh < 5){
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc yeu" << endl;
  }
  else if (trungbinh >= 5 && trungbinh < 7){
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc trungbinh" << endl;
  }
  else if (trungbinh >= 7 && trungbinh < 8){
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc kha" << endl;
  }
  else{
  	cout << "Diem trung binh la: " << trungbinh<< ", xep hoc luc gioi" << endl;
  }
}

Lời kết: Trên là tổng hợp 4 bài tập if else trong C++ đơn giản giúp bạn rèn luyện kỹ năng lập trình. Qua bài này hy vọng bạn hiểu rõ cú pháp và cách hoạt động của lệnh if else để những bài sau chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức mới hơn.

Nếu bạn muốn làm nhiều bài tập hơn thì hãy xem trong series bài tập C++ nhé.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP