THUẬT TOÁN CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C++, bằng cách sử dụng vòng lặp, thuật toán Euclid và thuật toán loại trừ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng chung lớn nhất của 2 số đó.

Kết quả:

Input : A = 20, B = 12
Output : 4

Có rất nhiều cách để giải quyết bài toán này, trong bài viết chúng ta sẽ đi qua 3 cách để triển khai bài toán. Từ đó, lựa chọn ra cách tối ưu nhất.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Tìm UCLN sử dụng vòng lặp

Đây là cách đơn giản nhất để cài đặt thuật toán tìm UCLN. Đối với thuật toán này chúng ta sẽ đi lặp lần các giá trị từ min(A, B) về 0 và kiểm tra giá trị một.

Các bước triển khai thuật toán này sẽ như sau: Chúng ta sẽ sử dùng vòng lặp for đẻ giải quyết bài tòán này.

 • Lặp từ min(A,B) về 0.
 • Với mỗi vòng lặp kiểm tra A và B có chia hết cho i hay không? Nếu chia hết trả về i.

Trình bài bài toán với ngôn ngữ C/C++ sẽ như sau :

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

//Hàm tìm ước chung lớn nhất
int UCLN(int A, int B) {
  for(int i = min(A, B); i > 0; --i) {
    if (A % i == 0 && B % i ==0)
      return i;
  }
  //Không chạy tới đây vì A, B luôn chia hết cho 1
}
int main() {
  int A,B;
  A = 20;
  B = 12;
  cout << UCLN(A, B);
}
Output: 4

Đây là cách đơn giản nhất để giải quyết bài toán này, nhưng đối với dữ liệu lớn việc xử lý bằng cách này không hoàn toàn tối ưu. Độ phức tạp của thuật toán này là O(min(A, B)).

2. Tìm UCLN bằng phương pháp trừ

Ý tưởng của thuật toán này là trừ hai số A và B cho nhau tới khi hai số này bằng nhau. Lúc này ta sẽ tìm được ƯCLN của 2 số. Các bước triển khai thuật toán sẽ như sau:

 • Kiểm tra liệu rằng A hoặc B có bằng 0 hay không ? Nếu bằng 0 trả về ƯCLN là A+B. Dừng chương trình.
 • Lặp cho tới khi A = B. Với mỗi vòng lặp thì biến biến max(A, B) = giá trị max(A, B) - giá trị min(A, B).

Trình bài bài toán với ngôn ngữ C/C++ sẽ như sau :

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

//Hàm tìm UCLN
int UCLN(int A, int B) {
  //Nếu A hoặc B = 0 thì UCLN = A+ B
  if (A == 0 || B == 0)
    return A + B;

  //Lặp cho tới khi A = B
  while(A != B) {
    //Lấy số lớn trừ số bé.
    if (A > B) {
      A -= B;
    }else{
      B -= A;
    }
  }
  
  // Trả về UCLB
  // Lúc này A = B nên return về A hay B đều giống nhau
  return A;
}
int main() {
  int A,B;
  A = 20;
  B = 12;
  cout << UCLN(A, B);
}
Output: 4

Thuật toán sẽ thực hiện lần lượt các bước như sau. Giả sử A = 100, B = 30.

100 = 100 - 30
70 = 70 - 30
40 = 40 - 30
//Đến đây là B < A nên nó sẽ lấy B = B - A
30 = 30 - 10
20 = 20 - 10
A = B = 10
reutrn 10

Ngoài thực hiện trừ A và B, chúng ta có thể thay dấu trừ thành chia dư. Kết quả trả về tương tự.

int UCLN(int A, int B) {

  while(A * B != 0) {
    if (A > B) {
      A %= B;
    }else{
      B %= A;
    }
  }
  return A + B;
}

Đây là thuật toán tối ưu hơn so với thuật toán ban đầu, nhưng đây chưa phải là thuật toán tối ưu nhất.

3. Tìm UCLN sử dụng thuật toán Euclid

Giải thuật Euclid, hay Thuật toán Euclid, là một giải thuật giúp tính ước số chung lớn nhất (ƯSCLN) của hai số một cách hiệu quả. Trong phần này chúng ta sẽ đề cập giải thuật ở 2 khía cạnh cơ bản và mở rộng.

Thuật toán Euclid

[Thuật toán Euclid] là một giải thuật giúp chúng ta tìm ước chung lớn nhất của 2 số. Nó được triển khai dựa trên tính chất của UCLN đó là UCLN(A, B) = UCLN(B, A%B).

Euclid freetuts png

Giả sử chúng ta có 2 số A = 20, B = 12. Triển khai bằng thuật toán Euclid sẽ hoạt động như sau.

UCLN(20, 12) = UCLN(12, 20%12) = UCLN(12, 8)
UCLN(12, 8) = UCLN(8, 12%8) = UCLN(8, 4)
UCLN(8, 4) = UCLN(4, 8%4) = UCLN(4, 0)
Vì B = 0 nên UCLN(4, 0) sẽ là 4

Ý tưởng triển khai thuật toán này sẽ quy nạp cho tới khi A % B = 0. Trình bài bài toán với ngôn ngữ C/C++ sẽ như sau :

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int UCLN(int A, int B) {
  if (B == 0)
    return A;
  return UCLN(B, A%B);
}
int main() {
  int A,B;
  A = 20;
  B = 12;
  cout << UCLN(A, B);
}
Output: 4

Đây là cách tối ưu nhất để giải các bài toán với dữ liệu lớn. Độ phực tạp của thuật toán này là O(logmax(A,B)).

Thuật toán Euclid mở rộng (Extended Euclidean algorithm)

UCLN(A, B) có một tính chất khá đặc biệt đó là luôn biểu diễn được ở dạng Ax + By = UCLN(A, B) trong đó x, y là hai số nguyên. Đây là một phần mở rộng của thuật toán Euclid cho phép chúng ta tìm ra hai số x và y thỏa mãn tính chất.

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
int d, x, y;
void extendedEuclid(int A, int B) {
  if (B == 0) {
    d = A;
    x = 1;
    y = 0;
  }
  else {
    extendedEuclid(B, A%B);
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp - (A/B)*y;
  }
}

int main() {
  extendedEuclid(16, 10);
  cout << "UCLN(16, 10) = " << d << endl;
  cout << "x, y: " << x << ", " << y << endl;
  return 0;
}
Output: UCLN(20, 12) = 4
    x, y: -1, 2

Độ phức tạp của thuật toán này là O(log(max(A,B)).

4. Tìm UCLN bằng hàm có sẵn trong C/C++

Ngoài cách tự viết các hàm tìm uớc chung lớn nhất, chúng ta còn có thể sử dụng hàm __gcd có sẵn trong thư viện algorithm của C/C++.

#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main() {
  int A,B;
  A = 20;
  B = 12;
  cout << __gcd(A, B);
}
Output: 4

Đây là cách nhanh nhất để giải bài toán trong C/C++, ngoài tìm ước chung lớn nhất thư viện algorithm còn có nhiều hàm hỗ trợ khác cho giải các bài toán như max, min, sort,...Chúng ta có thể tham khảo thêm về thư viện algorithm.

Trên đây là phần giới thiệu cũng như triển khai của các thuật toán tìm ước chung lớn nhất. Đây cũng là những thuật toán hay được sử dụng cũng như rât hữu ích trong quá trình giải các bài toán tìm kiếm. Rất mong bài viết sẽ hữu ích cho bạn !

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top